... na pravom mestu

FIZIČKI KVALITET ZA PRECIZNU PRIMENU
Fizičke karakteristike granuliranih đubriva imaju značajan uticaj na kvalitet primene zato što utiču na ponašanje granule u rasipaču i tokom njenog kretanja kroz vazduh. Ta svojstva se moraju sačuvati i ne smeju da budu promenjena tokom skladištenja. Ujednačenost i preciznost rasipanja direktno zavise od kvaliteta đubriva... naročito kod centrifugalnih rasipača i velikih radnih širina: đubrivo mora da ima poznate i konzistentne fizičke karakteristike. Kompanija Borealis L.A.T je naročito posvećena kvalitetu svojih proizvoda.

Razbacivanje granula se sastoji iz nekoliko faza koje uključuju veliki broj parametara:

  1. spust granula u levak
  2. hvatanje granula lopaticama
  3. ubrzanje granula uz lopaticu
  4. izbacivanje granula pod određenim uglom i pri određenoj brzini
  5. balistički let granula
... na pravom mestu related desktop image ... na pravom mestu related tablet image ... na pravom mestu related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Fizičke karakteristike đubriva igraju važnu ulogu u svakom od ovih pet procesa. Kada izaberete L.A.T azotna đubriva, imate garanciju vrhunskog i konzistentnog fizičkog kvaliteta!
Fizički kriterijumi
Fizički kriterijumi
Preciznost rasipanja
Preciznost rasipanja
Sve u jednom
Sve u jednom
Podešavanja rasipača
Podešavanja rasipača
FIZIČKI KRITERIJUMI
Sve fizičke karakteristike granulisanih đubriva kompanije Borealis L.A.T su optimizovane da budu zaštićene tokom skladištenja i omoguće precizno i ujednačeno rasturanje. Kombinacija svojstava Termin fizički kvalitet obuhvata mnoga fizička svojstva koja imaju uticaj na rasipanje: gustinu, sferičnost, čvrstinu, srednji prečnik, raspodelu veličine zrna, stopu prašine, otpornost na reapsorpciju vlažnosti. To znači da je fizički kvalitet osnovni uslov! Izbor granulisanih đubriva kompanije Borealis L.A.T obezbeđuje garanciju visokog fizičkog kvaliteta.
Podešavanja rasipača related desktop image Podešavanja rasipača related tablet image Podešavanja rasipača related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
VELIKA GUSTINA
Granulisana đubriva kompanije Borealis LAT imaju gustinu veću od 0,9. Teške granule se mogu razbacati dalje od lakših. Zato se odgovarajućim preklapanjem prohoda širina razbacivanja povećava. Treba odabrati veliku gustinu za efikasno rasipanje.
OPTIMALNA VELIČINA GRANULA
90% granula su veličine od 2 do 5 mm. Raspodela veličina granula ilustruje veličinu i ujednačenost granula đubriva. Utiče na dijagonalnu raspodelu đubriva.
SPREČAVANJE ZGRUDNJAVANJA
Granule moraju da ostanu odvojene jedne od drugih tokom radnog veka proizvoda. Grupisanje remeti dovod do rasipača i dovodi do pogrešnih količina tokom primene.
ČVRSTINA GRANULE
Što je granula čvršća, bolje će podneti pritisak tokom skladištenja i rasipanja. Rasipanje tako postaje ujednačenije.
Potrebno je držati se primera dobre prakse skladištenja kako bi se sačuvao fizički kvalitet đubriva (-> link do stranice o skladištenju)
PRECIZNOST RASIPANJA
Pravilnost rasipanja se odnosi na primenu iste količine đubriva na svim lokacijama na polju. Ujednačeno rasipanje zavisi od ravnomernog izlaza đubriva iz rasipača i preklapanja između dva prohoda. Dobar profil rasipanja Da bi se testirao kvalitet rasipanja đubriva, meri se stvarna količina primenjenog đubriva preko projektovane udaljenosti i crta se krivulja profila primene. Pravilnost rasipanja se meri koeficijentom varijacije (KV) koji množi prosečno odstupanje primenjenih količina u odnosu na srednju dozu i prikazan je u procentima. KV je po definiciji iz standarda EN 13739 odnos između standardnog odstupanja i srednje ukupne raspodele. Raspodela je bolja što je KV niži. Kvalitet raspodele se obično izražava na sledeće načine:• 0% < KV < 10% dobar• 10% < KV < 15% srednji• KV >15% loš Precizno rasipanje čvrstog đubriva (KV < 10%) znači da je više od 90% granula palo na pravo mesto! Pri primeni 100 kg azota po hektaru, ta preciznost predstavlja 1 gram azota po kvadratnom metru zemljišta koje se đubri! Takva preciznost je moguća samo sa visokokvalitetnim homogenim đubrivima kao što su đubriva kompanije Borealis L.A.T.
LOŠA PRIMENA IMA IZUZETNO LOŠE POSLEDICE
Neprecizna primena može imati ozbiljne posledice. Često se vizuelno može opaziti u vidu „traka“ ili „talasa“ koji prikazuju 30% prekomernog ili nedovoljnog doziranja. Neujednačena i neprecizna raspodela đubriva dovodi do nedostataka hranljivih materija za biljke i tako do gubitka prinosa, sadržaja proteina, kao i do rizika od gubitka azota u slučaju prekomernog đubrenja.
VISOK FIZIČKI KVALITET ĐUBRIVA NPK+S
Visok fizički kvalitet je takođe od suštinske važnosti za složena granulisana đubriva. NPK+S formulacije kompanije Borealis L.A.T pružaju kombinaciju hranljivih materija u svakoj granuli za balansiranu prihranu. Sastav granula pokriva sve potrebe za hranljivim materijama glavnih useva tokom čitavog vegetativnog ciklusa.
Za razliku od mešanog đubriva, kod đubriva COMPLEXnema segregacije tokom manipulacije i skladištenja. Segregacija dovodi do neujednačene primene i dispariteta hranljivih materija. Razlika može biti +/- 30 do 40% oscilacije prilikom upotrebe mešavih đubriva. Nepravilna primena pokazuje svetle i tamne trake koje se smenjuju i koje dovode do varijacije u prinosima.
PODEŠAVANJE RASIPAČA
Pravilno podešavanje rasipača je izuzetno važno kako bi se osigurala precizna primena i tako ujednačena raspodela koja omogućava efikasnu prihranu. Đubriva kompanije Borealis L.A.T su kompatibilna s novijim mašinama glavnih proizvođača. Navedene su i informacije o lokaciji fabrike. Na osnovu informacija koje su navedene na vrećama (pre serijskog broja) u bazi podataka proizvođača, poreklo je označeno na sledeći način: „GP“ za Borealis Granpui „GQ“ za Borealis Gran Keviji „OTT“ za Borealis Otmarshajm „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz“ za Borealis Linc Imajte na umu da je mesto proizvodnog pogona navedeno i u dokumentaciji koja se isporučuje uz proizvod.