TRAŽIM

ĐUBRIVO

KOJE SADRŽI

HRANLJIVI ELEMENT

ZA

USEV

Pretraži

Izjava o privatnosti

1 Ciljevi


Obrađujemo određene kategorije Vaših ličnih podataka koje primamo od Vas u okviru našeg poslovnog odnosa. U svrhu transparentnosti i shodno članu 13. Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ovim putem Vas obaveštavamo o obradi podataka kako sledi:


2 Definitions 

 • "GDPR" shall mean the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27th April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of Personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.
 • "EU Data Protection Law" shall mean all laws and regulations, including laws and regulations of the European Union (e.g. GDPR), the European Economic Area and their member states, applicable to the processing of Personal data (as defined therein).
 • "Personal data" shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person as defined in article 4 para 1 GDPR; an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, gender, age or mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • "Controller" shall mean the natural or legal person, public authority, agency or another body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Personal data.
 • "Processor" shall mean a natural or legal person, public authority, agency or another body, which processes Personal data on behalf of the Controller.
 • "Processing" shall mean any operation or set of operations performed upon Personal data or sets of Personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.
 • "Consent" - shall mean any freely given, specific, informed and unambiguous indication of his or her wishes by which the data subject, either by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to Personal data relating to them being processed.


3 Opšte informacije 


Rukovalac obrade: 


Rukovalac obrade podataka je Borealis L.A.T GmbH, St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz, Austrija.


Za pitanja i dalje informacije o obradi Vaših ličnih podataka molimo obratite se na: gdprquestions@borealisgroup.com.


4 Obrada podataka o kupcima i poslovnim partnerima


Zakonitost obrade:


Zakonitost obrade podataka zasniva se na nužnosti obrade za izvršavanje ugovora sklopljenog sa Vama (član 6. st. 1. b GDPR-a), kao i na našem legitimnom interesu, posebno u pogledu korišćenja Vaših podataka u svrhu promocije naših proizvoda i usluga, posebno putem slanja promotivnih informacija i-mejlom ili drugim elektronskim komunikacionim kanalima.


Obrada podataka


U svrhu ispunjenja ugovora sklopljenog sa Vama obrađujemo Vaše niže navedene lične podatke:

 • ime i prezime
 • podatke za kontakt (adresa, adresa e-pošte, broj telefona, ako je primenjivo);


U svrhu promovisanja naših proizvoda i usluga, posebno slanjem reklamnih informacija i-mejlom ili putem drugih elektronskih sredstava, obrađujemo sledeće lične podatke:

 • ime i prezime
 • i-mejl adresa
 • oblasti interesa


Vaše lične podatke dostavljamo sledećim kategorijama primaoca (ali ne nužno sve lične podatke svim primaocima), a ovaj se prenos zasniva na nužnosti ispunjenja sa Vama sklopljenog ugovora ili na našim legitimnim interesima, posebno u vezi sa upotrebom Vaših podataka u svrhu promovisanja naših proizvoda i usluga:


 • agencije za oglašavanje
 • firme koje za nas organizuju različita događanja
 • poreski savetnici
 • revizori
 • ostali pružaoci usluga


Period tokom kojeg se Vaši lični podaci obrađuju i spremaju kod nas određuje se prema sledećim kriterijumima:

 • tokom trajanja našeg poslovnog odnosa;
 • nakon prestanka poslovnog odnosa za razdoblje od tri godine
 • radi ispunjavanja zakonskih obaveza čuvanja


5 Obrada podataka za posetioce našeg veb sajta 


Obrađujemo lične podatke na osnovi naših legitimnih interesa (rad, analiza i poboljšanje našeg veb sajta). Za više informacija o korišćenju kolačića i usluga analize upućujemo na našu Politiku upotrebe kolačića. Imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u svrhu naših legitimnih interesa sa dejstvom na buduće aktivnosti (usp. odlomak "Vaša prava“).


6 Obrada podataka kandidata za posao


Zakonitost obrade:


Zakonitost obrade podataka zasniva se na sprovođenju predugovornih mera [proces prijave za radno mesto sa ciljem sklapanja ugovora o radu (član 6. st. 1. b GDPR-a)] ili na Vašem izričitom pristanku, ako želite da Vašu molbu za posao čuvamo u evidenciji (član 6. st. 1. a GDPR-a).


Obrada podataka


U svrhu obrade Vaše molbe za posao obrađujemo posebno sledeće lične podatke:


 • ime i prezime
 • podatke za kontakt (adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, ako je primenjivo)
 • informacije iz Vaše biografije (profesionalno iskustvo, nivo obrazovanja)


Vaše lične podatke dostavljamo sledećim kategorijama primaoca (ali ne nužno sve lične podatke svim primaocima) 


 • druga BOREALIS društva


Period tokom kojeg se Vaši lični podaci obrađuju i spremaju kod nas određuje se prema sledećim kriterijumima:

 • za vreme trajanja procesa prijave za posao;
 • nakon prestanka poslovnog odnosa na dodatni period od tri godine
 • radi ispunjavanja zakonskih obaveza čuvanja 


7 Vaša prava


7.1 Informacije i pristup podacima


Imate pravo da od firme BOREALIS zatražite informaciju o tome koji se lični podaci obrađuju i da dobijete  pristup tim ličnim podacima na Vaš zahtev. Bez naknade ćemo Vam staviti na raspolaganje kopiju ličnih podataka obuhvaćenih obradom, sem ako odredba o stavljanju na raspolaganje ne zadire u prava i slobode drugih lica.


Za informacije i pristup svojim ličnim podacima molimo Vas da se obratite na: gdprquestions@borealisgroup.com. 


7.2 Ispravka i brisanje


Imate pravo da odmah zatražite ispravku netačnih ličnih podataka koji se na Vas odnose ili na dopunjavanje nepotpunih ličnih podataka. 


Imate pravo da odmah zatražite brisanje ličnih podataka, ako:

(i) lični podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni;

(ii) povučete svoj pristanak, ukoliko se obrada zasniva isključivo na pristanku;

(iii) su lični podaci nezakonito obrađeni;

(iv) se lični podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obaveze kojoj podleže firma BOREALIS.


Međutim, firma BOREALIS nije dužna da sprovede takvo brisanje, ako je obrada nužna 

(i) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja mišljenja i informisanja, 

(ii) radi ispunjavanja pravne obaveze kojoj podleže firma BOREALIS, 

(iii) radi izvršavanja zadataka od javnog interesa ili pri izvršavanju službenog ovlašćenja koje je preneseno na rukovaoca obrade, 

(iv) zbog javnog interesa u oblasti javnog zdravlja,

(v) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe, ili 

(vi) radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.


Da biste zatražili ispravku/dopunu ili brisanje ličnih podataka koji se odnose na Vas, molimo obratite se na: gdprquestions@borealisgroup.com.


7.3 Pravo na prigovor


U odnosu na obradu Vaših podataka u svrhu promovisanja naših proizvoda i usluga imate pravo prigovora. Ako primimo Vaš prigovor, prekinućemo obradu Vaših ličnih podataka za tu svrhu.


Za podnošenje prigovora na obradu Vaših ličnih podataka, molimo obratite se na:

gdprquestions@borealisgroup.com. 


7.4 Ograničavanje obrade


Imate pravo da tražite ograničavanje obrade Vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima i za sledeće periode:


(i) Osporavate tačnost ličnih podataka; ograničenje obrade se može sprovesti za onaj period koji rukovaocu obrade omogućava da proveri tačnost ličnih podataka.

(ii) Obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju ličnih podataka te umesto toga tražite ograničenje upotrebe ličnih podataka.

(iii) Mi više ne trebamo lične podatke za potrebe obrade, ali su Vama potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.

(iv) Vi ste uložili prigovor na obradu; za razdoblje dok se ne utvrdi da li naši legitimni interesi nadilaze Vaše interese.

Da biste zatražili ograničavanje obrade Vaših ličnih podataka, molimo obratite se na:

gdprquestions@borealisgroup.com.


7.5 Prenosivost podataka

 

Imate pravo na prenosivost podataka, u odnosu na lične podatke koje ste stavili na raspolaganje firmi BOREALIS i koji se obrađuju

(i) na osnovu Vašeg pristanka ili na osnovu sklopljenog ugovora 

(ii) te uz pomoć automatizovanih postupaka

u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu.


Imate pravo da tražite da mi lične podatke stavimo na raspolaganje direktno drugom rukovaocu obrade, ako je to tehnički izvedivo. To se pravo ne primenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadatka od javnog interesa ili pri izvršavanju službenog ovlašćenja dodeljenog rukovaocu. Da biste zatražili prenosivost Vaših ličnih podataka, molimo obratite se na: 

gdprquestions@borealisgroup.com. 


7.6 Žalba


Ako smatrate da su Vaša prava na zaštitu podataka povređena, imate pravo  da podnesete žalbu nadzornom organu Österreichische Datenschutzbehörde (Austrijski organ za zaštitu podataka), Wickenburggasse 8, 1080 Beč, i-mejl: dsb@dsb.gv.at.