Sekundarni mikroelementi

Kalcijum

Kalcijum učestvuje u deobi ćelija. Ovaj element poboljšava strukturu ćelijskog zida, što je od velike važnosti pri zametanju plodova. Kalcijum je u biljkama slabo pokretan.

Magnezijum

Magnezijum je važan sastojak hlorofila, tako da utiče na odvijanje fotosinteze. Njegov efekat na prinos je veoma bitan. Magnezijum je prilično pokretan u biljci, a njegov nedostatak prvo se primećuje na starijim listovima.

Sumpor

Sumpor je sastavni deo nekih aminokiselina i ima bitnu ulogu u procesu sinteze proteina. Pored toga, on ulazi u sastav hlorofila i njegov uticaj na pravilan rast biljke i prinos je vrlo bitan.