Mikronutrijenti

Bor

Bor direktno učestvuje u razvoju i rastu novih ćelija. Najpoznatija je njegova uloga u oplodnji i formiranju plodova. Ovo je bitan element koji utiče na prinos kod mnogih kultura.

Bakar

Bakar ulazi u sastav enzima i kao katalizator utiče na metabolizam ugljenih hidrata i azota. Posebno važan uticaj ima na broj plodnih cvetova u klasu kod žitarica.

Gvožđe

Gvožđe utiče na sintezu hlorofila i ulazi u sastav nekih enzima. Ovaj element učestvuje u mnogim procesima koji se u biljci odvijaju, kao što je transfer energije. Rizik od pojave nedostatka posebno je prisutan u zemljištima sa visokom pH vrednošću.

Mangan

Mangan je katalizator sinteze hlorofila, a utiče i na procese transformacije azota u biljci. Ovaj element slabije je pokretan u biljci i njegov nedostatak se prvo javlja na mlađim listovima.

 

Molibden

Molibden podstiče usvajanje azota i fosfora. On ima bitnu ulogu pri azotofiksaciji kod leguminoza. Nedostatak molibdena može se javiti na kiselim zemljištima.

 

Cink

Cink je aktivator različitih enzima i ima direktan uticaj na sintezu hlorofila, regulaciju rasta i sintezu proteina. U slučaju nedostatka cinka dolazi do hloroze između lisnih nerava mladih listova.