Đubrenje suncokreta

 

Suncokret razvija veliku nadzemnu masu i snažan korenov sistem, zbog čega ima velike potrebe za hranljivim elementima. Sa druge strane, zbog razvijenog korenovog sistema, suncokret iz zemljišta usvaja hranljive elemente koji su ostalim ratarskim kulturama teže pristupačni.Za 3 tone prinosa suncokretu je iz zemljišta potrebno 120 kg/ha azota, 90 kg/ha fosfata i skoro 210 kg/ha kalijum oksida.

Što se tiče đubrenja azotom, ne preporučuje se unošenje količina većih od 60-70 kg/ha, pošto prekomerno đubrenje ovim elementom dovodi do smanjenja sadržaja ulja u semenu i opadanja otpornosti na gljivična oboljenja.

Pored azota, suncokretu treba obezbediti i dovoljnu količinu fosfora i kalijuma. Fosfor ima važnu ulogu u sintezi i prenosu masnih kiselina i ulja. Nedostatak fosfora negativno utiče na kvalitet semena, pošto se u njemu nalaze i rezervne supstance, kao što je na primer, fitin koji je jedinjenje fosfora. Kalijum povećava otpornost na sušu i smanjuje oštećenja od gljivičnih i bakterijskih oboljenja.

Ukoliko se, uz unošenje odgovarajuće količine azota, izvrši i adekvatno đubrenje kompleksnim NP i NPK đubrivima, doći će do značajnijeg povećanja prinosa. Pri povoljnoj ceni suncokreta, mogućnost povećanja prinosa od 0.5 – 1 t nije nimalo zanemarljiva.

Pored N, P i K, bitan element za proizvodnju suncokreta je sumpor, koga, za prinos od 3 t/ha, suncokret usvoji do 30 kg/ha. Sumpor je važan element u strukturi tzv. sekundarnih metabolita, kao što su npr. biljna ulja.