Preporuke

Svaka biljka zahteva različite količine hranljivih elemenata. Neke kulture osetljive su na nedostatak kalijuma, a neke na nedostatak fosfora. U cilju postizanja visokog i kvalitetnog prinosa potrebno je znati koliko hranljivih elemenata zahteva određena kultura, ali i imati informaciju o sadržaju pojedinih makro i mikroelemenata u zemljištu. Tekstovi u nastavku daju sveobuhvatne informacije o potrebama glavnih ratarskih kultura za hranljivim elelmentima, o količinama koje usevi usvajaju iz zemljišta kao i o preporučenim tehnologijama đubrenja.