PRECIZNO ĐUBRENJE – UZ NOVI N-Pilot®

reflectance

Prilagođavanje količina primene đubriva tokom vegetacionog perioda nudi mogućnost podešavanja poslednje prihrane i usaglašavanje ukupne količine đubriva sa ciljanim prinosom i kvalitetom.
Merenjem refleksije (svetlosnog spektra koji se odbija o biljke, od zelenog do infracrvenog), N-Pilot® vrši pregled stanja useva, precizno određuje sadržaj hranljivih elemenata u biljci i daje informaciju o tome da li biljka usvaja dovoljno azota. N-Pilot® zatim daje preporuku količine azotnog đubriva koja je biljci potrebna. 

PRAĆENJE SADRŽAJA AZOTA U BILJCI JE GLAVNA STAVKA ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE U PRIMENI AZOTA. 

Uspešna kontrola primene azota podrazumeva:

  • Procenu ukupne količine azota koja je potrebna biljci kako bi se postigao željeni prinos
  • Primenu te količine azota u dozama koje su prilagođene zahtevima biljke u određenim fazama razvoja
  • Primenu uređaja koji pruža informacije koje proizvođaču omogućavaju da koriguje količinu azota za primenu u svakoj prihrani i tako postigne najbolji odnos između prinosa i sadržaja proteina 


Merenjem refleksije N-Pilot® određuje sadržaj azota u biljkama (sadržaj hlorofila u listovima + količina biomase) i da li postoji nedostatak. N-Pilot® odmah daje preporuku za količinu azota za primenu koje zadovoljava potrebe biljke.