Posvećenost Borealis-a etičkim principima  

 U Borealis-u poslujemo u skladu sa visokim etičkim standardima. Posvećenost Borealis-a etičkom poslovanju čvrsto je utemeljena u osnovne vrednosti kompanije, koje pokreću sve kompanijske aktivnosti i naš način poslovanja:

Odgovornost

Poštovanje

Nadmašivanje

Nimblicity ™  

Borealis prihvata odgovornost da poštuje i promoviše vrednosti međunarodne zajednice, a posebno Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i da podrži međunarodno priznate radne standarde u svojim operativnim aktivnostima i lancu nabavke. Borealis je ustanovio obiman sistem upravljanja etikom sa jasno definisanim standardima i uputstvima.  

Cilj ovog sistema jeste da spreči sve vrste neprihvatljivog ponašanja. Borealis-ova politika netolerantnosti prema korupciji ne prihvata nikakve izuzetke i svaki prekršaj imaće za posledicu disciplinske mere.  

Posvećenost Borealis-a etici ne odnosi se samo na naše zaposlene – svi zastupnici Borealis-a, dobavljači i distributeri takođe su u obavezi da posluju u skladu sa kompanijskim etičkim principima.  

Politika etičkog poslovanja  

Zasnovana na međunarodnim sporazumima, Borealis-ova politika etičkog poslovanja uspostavlja minimalne standarde ponašanja čije poštovanje se očekuje od zaposlenih, dobavljača, distributera i svih ostalih poslovnih partnera.  

Politika se odnosi na razne teme, koje uključuju standarde vezane za ljudska prava, ponašanje u situacijama kada se javi sukob interesa, izbegavanje mita, kao i opšte principe učešća u konkurentskim odnosima na tržištu.  

Uputstva su dostupna na više jezika i mogu se preuzeti sa interneta.  

Ambasadori etike  

Kako bi se podržala i ubrzala implementacija i svest o Borealis-ovoj politici etičkog poslovanja, uspostavljena je široka mreža ambasadora etike na svim lokacijama na kojima je Borealis prisutan, među svim poslovnim funkcijama i u svim kulturama.  

Ambasadori etike pomažu pri stvaranju i održavanju svesti o etičkim principima u kompaniji preko redovnih obuka, radionica i kampanja koje su usmerene ka svim zaposlenim, bez obzira na njihovu poziciju u organizaciji ili hijerarhijskom nivou na kome se nalaze. Oni takođe podržavaju i pomažu zaposlene u donošenju ispravnih odluka kada se suoče sa dilemama etičke osnove.  

Mehanizam žalbi i reklamacija  

Slučajevi neetičkog ponašanja mogu se prijaviti na različite načine, kao što je obaveštavanje linijskog menadžera ili Borealis-ovog službenika zaduženog za etiku. Borealis-ov ''upitnik'' je dostupan preko elektronske pošte ili telefona i predstavlja način za skretanje pažnje, što zaposlenima ili spoljnim saradnicima omogućava da na vrlo pouzdan i poverljiv način prijave slučajeve neetičkog ponašanja i/ili da pokrenu određena pitanja.

Svaki znak uzbune u vezi potencijalnog neetičkog ponašanja se registruje, proceni, dokumentuje i istraži pre preduzimanja odgovarajuće aktivnosti.  

Preuzeti tekst Borealis politike etičkog poslovanja: