OPŠTE INFORMACIJE

Borealis L.A.T  GmbH
St.-Peter-Straße 25
A-4021 Linz/Austrija
Telefon, faks: +43 (0) 732 6915-DW
E-Mail: lat.rs@borealisgroup.com
Homepage: http://www.borealis-lat.com
Registrovan u Trgovinskom sudu kao:FN 257746 p
Poreski identifikacioni broj: ATU 61391247
Poslovna delatnost: Trgovina
Poslovni direktor: ing. mr  Ernst Buchner
Objavljivanje u skladu sa čl. 24 Zakona o medijima : Izdavač i proizvođač LINZER AGRO TRADE GmbH. 

Koncept, realizacija

XORTEX eBusiness GmbH

Pravni izvodi / Odricanje odgovornosti

Borealis L.A.T GmbH preduzima sve prihvatljive napore da bi osigurao da informacije date na ovoj internet stranici budu tačne i potpune. Međutim, može doći do nenamernih i slučajnih grešaka, za koje se izvinjavamo.

Borealis L.A.T ne garantuje niti preuzima odgovornost za informacije, koje su iznete na ovoj internet stranici, kao što su npr. hiperlinkovi ili drugi sadržaji, koje Borealis L.A.T upotrebljava na direktni ili indirektni način na svojoj internet stranici. Takođe, Borealis L.A.T zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmene i dopune pruženih informacija. LBorealis L.A.T odbija svaku odgovornost za netačne informacije, ili informacije koje nedostaju na internet stranici LBorealis L.A.T tako da sve odluke koje počivaju na informacijama datim na ovoj internet stranici, predstavljaju jedinu i isključivu odgovornost korisnika. Borealis L.A.T odbija svaku odgovornost za neposredne, konkretne štete ili posledične štete bilo koje vrste, koje su iz bilo kojeg razloga povezane sa indirektnom ili direktnom upotrebom informacija, datim na internet stranici Borealis L.A.T.

Autorska prava za sve objavljene dokumente i materijale, koji su za to upotrebljeni na internet stranici Borealis L.A.T pripadaju isključivo Borealis L.A.T osim ako to nije drugačije određeno. Nikome se ne može ustupiti licenca niti bilo koje slično pravo, koji se odnose na prava kao što su npr. prava svojine, zaštićena poslovna prava, autorska prava. Dozvoljeno je umnožavanje dokumenata samo za ličnu i informativnu upotrebu, a svako drugo umnožavanje  ili druga upotreba su izričito zabranjeni.

Upotreba oznaka (npr. marke i loga) je zabranjena, bez obzira da li se navode  odgovarajući simboli. Sva gore navedena pravila odnose se i na softver, kojem se direktno ili indirektno može pristupiti ili koji se može upotrebljavati na internet stranici Borealis L.A.T. Ukoliko se softveru pristupi preko hiperlinkova nekog trećeg lice, važe odredbe tog ponuđača i moraju se poštovati njegova prava.

Svaki korisnik internet stranice Borealis L.A.T koji pruža informacije za Borealis L.A.T saglasan je da Borealis L.A.T dobija neograničeno pravo na upotrebu tih informacija i da ih može upotrebljavati na način,  na koji to želi. Informacije, koje je na raspolaganje stavio korisnik, ne podležu obavezi čuvanja tajne. Podaci o ličnosti korisnika podležu Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti iz 2000. godine i Borealis L.A.T ih upotrebljava samo u obimu, koji je potreban za ličnu brigu o korisnicima ili radi održavanja podataka o stalnim korisnicima.

Informacije o kolačićima


Šta su kolačići?

Kolačić je mali tekstualni zapis koji skladišti informacije tokom određenog vremenskog perioda.

 

Koje vrste kolačića postoje?

Strogo neophodni kolačići aktiviraju se tokom svake posete sajtu. Oni omogućavaju korisniku da pretražuje stranice u okviru sajta. Ovakvi kolačići čuvaju informacije o posetama korisnika bilo kojoj stranici.

 

Funkcionalnost i performanse

Analitički kolačići mogu popraviti funkcionalnost strane tako što će anonimno pratiti ponašanje korisnika. Oni korisniku omogućavaju brže kretanje po sajtu, tako što, na primer, ubrzavaju pretragu. Komunikacija preko Facebook-a, Twitter-a i ostalih društvenih mreža takođe zahteva ovu vrstu kolačića.

 

Podatke koji se sakupe putem ovog sajta, Borealis L.A.T koristi kako bi se:

  • Obezbedio vrhunski kvalitet informacija i usluga
  • Korisniku omogućilo iskustvo prilagođeno njegovim potrebama
  • Prenele informacije i najave o našem sajtu
  • Bolje razumele vaše potrebe i interesovanja sa ciljem optimizacije sajta i usluga koje on nudi