Održivost

Naši glavni ciljevi za budućnost jesu da obezbedimo dovoljnu količinu hrane svetskom stanovništvu uz istovremeno poštovanje principa zaštite životne sredine. Poljoprivredna proizvodnja utiče na sve aspekte životne sredine: vazduh, vodu, zemljište, a time i na floru i faunu. Odgovornost proizvođača mineralnog đubriva, kao što je Borealis L.A.T, ne leži samo u uticaju tehnologije proizvodnje na okolinu, već i u jednostavnosti primene naših proizvoda.

Kako mineralna đubriva utiču na održivost?

U skladu sa principima koje nalaže dobra poljoprivredna praksa, mi stalno unapređujemo metode i aparate za precizno određivanje potreba poljoprivrednih kultura za azotom. N-tester i baza podataka koja sadrži rezultate merenja ovim uređajem pruža našim kupcima pomoć pri određivanju količina đubriva za primenu. Primena mineralnih đubriva povećava kvalitet prinosa, a time i prihode. Ovo povećanje prihoda omogućava ishranu 48% svetskog stanovništva. Pretpostavlja se da će svetske potrebe za hranom do 2030. porasti za 50%. S obzirom da ima sve mnaje dostupnih proizvodnih površina,  ove povećane potrebe biće moguće zadovoljiti samo primenom intenzivnim i održivim tehnologijama proizvodnje. Naš cilj jeste podizanje prinosa uz pomoć ovih održivih proizvodnih tehnologija.

Učinak primenjivanih tehnologija proizvodnje na ograničava se samo na broj hektara obradive površine, već se izražava jediničnim prinosom žitarica, kukuruza ili uljane repice. Prepolovljeni usevi dovode do toga da se duplo više hektara već ionako smanjene površine obradivog zemljišta mora obraditi.

Zaštita klime i sigurnost prihoda

Proizvodnja mineralnih đubriva kompanije Borealis AD u Lincu već sada postavlja ekolške norme za budućnost, kao što je na primer nisko emisiona proizvodnje nitratnih đubriva. Ovako se troši manje fosilnih goriva, tako da nema negativnog uticaja na klimu, a naša tehnologija proizvodnje najmanje zagađuje životnu sredinu. Ovaj ekološki standard (Low carbon footprint-Standard) je još 2009. godine odlikovan nagradom za očuvanje životne sredine IRIS, koju dodeljuje Gornja Austrija.

N-Pilot

N-Pilot je uređaj koji određuje količinu azota u biljkama. Merenjem refleksije N-Pilot® određuje sadržaj azota u biljkama (sadržaj hlorofila u listovima + količina biomase) i da li postoji nedostatak. N-Pilot® odmah daje preporuku za količinu azota za primenu koje zadovoljava potrebe biljke. Više o ovom uređaju možete pročitati na linku.

 

Ogledna polja i davanje preporuka

Zahvaljujući praksi i iskustvu, naši stručnjaci klijentima pružaju podršku i daju savete za pravilnu primenu naših proizvoda. Ogledna polja, obilasci terena, poljoprivredni sajmovi i stručni seminari govore o angažmanu Boralis L.A.T na održivosti. 2011. godine u Lincu obeležili smo 70 godina postojanja - a to je tek početak.