Faktori kvaliteta rasipanja

Koji faktori utiču na kvalitet rasipanja?

Ukoliko se govori o kvalitetu rasipanja, prvo se misli na poprečnu raspodelu đubriva preko radne širine (rastojanje između traka). Rasipanjem sa jednim standardnim rasipačem đubriva sa 2 diska dolazi do preklapanja rasute količine đubriva, što znači da granule đubriva lete dalje i izvan radne širine. Ukoliko se količine đubriva u delu preklapanja ne dopunjuju u pravoj meri, dolazi do greške u poprečnoj raspodeli i time i do greške u rasturanju. Sledeće okolnosti utiču na poprečnu raspodelu đubriva.

  • Forma granula, veličina granula i specifična težina đubriva
  • Podešavanje rasturača đubriva, stanje lopatica za rasipanje
  • Vetar

Kvalitetno  rasipanje  može da se ostvari samo ukoliko se ima kvalitetno đubrivo. Više o našim NPK i NP đubrivima pročitajte na sledećem linku.


Urea prilovana
NPK 15/15/15

Oblik, veličina i specifična težina granula

U zavisnosti od vrste đubriva razlikuju se pojedine grupe proizvoda po formi, veličini i težini. Postoji razlika između prilovanog đubriva (urea), granulisanog đubriva (kalcijum-amonijum-nitrat, NP- i NPK-đubriva), kompaktnog đubriva (na pr. kali-hlorid) ili kristalnog đubriva (na pr. amonijum-sulfat). Prilovana urea sa svojih 670 kg/m³ ima jasno manju specifičnu težinu nego na primer NPK-đubriva (15/15/15) sa svojih 1.100 kg/m³. Teže granule prilikom rasipanja lete dalje, što dovodi do veće površine preklapanja, i time i do bolje poprečne raspodele. Pojedinačni oblici granula (glatka i okrugla, gruba i uglasta) se već prilikom rasturanja uz pomoć lopatica rasturača ponašaju različito, zbog čega svaki rasturač đubriva mora da se podesi odgovarajućim osobinama granula. Poznati proizvođači rasturača đubriva za tu svrhu na raspolaganje stavljaju vrednosti za podešavanje njihovih mašina. Ukoliko se nekoliko komponenti đubriva mešaju za neku određenu formulaciju hranljivih materija, treba računati na visok procenat grešaka prilikom raspodele. Vrednosti za podešavanja mešanih đubriva ne postoje.

Istovremena upotreba kratke i duge lopatice za rasturanje na svakom disku povećava preciznost raspodele. 

 

Podešavanje lopatica za izbacivanje, stanje lopatica za rasturanje

Upotrebom kratke lopatice za izbacivanje (KS) i duge lopatice (LS) po svakom disku povećava se preciznost raspodele, jer na taj način dolazi do većeg preklapanja (Slika 5). Kod dugih lopatica za izbacivanje granule ostaju duže na disku  i izbacuju se tek kasnije, a time i pod drugim uglom; dobijaju na brzini i stoga lete dalje. Lopatice za izbacivanje su delovi koji se vremenom troše. Ukoliko se ne zamenjuju pravovremeno, pojavljuju se greške u rasturanju od 30% i više.

Iako je brzina izbacivanja prilovane uree 4 puta veća u poređenju sa teškim KAN (kalcijum-amonijum-nitrat), rasturanjenje pri bočnom vetru je jasno lošije.

Vetar

Na osnovu različitih specifičnih težina granula đubriva, ona pri istoj brzini bacanja lete različito daleko, Ili obratno. Ukoliko sa pojedinačnim vrstama đubriva želimo da postignemo istu daljinu izbacivanja, potrebne su različite brzine izbacivanja. Prema modelskom ogledu FH Mannheim se NPK-đubrivo sa nasipnom gustinom od oko 1,1 t/m³ pri brzini izbacivanja od 25 m/s baca na 12 metara (u oba pravca). Da bi se prilovanom ureom postigla ista takva daljina, potrebna je brzina izbacivanja od 100 m/s. Lakša đubriva su stoga daleko osetljivija na vetar u poređenju sa težim granulama; dok se rasturanje prilovanih granula pri bočnom vetru značajno pomera. Rasturanjenje đubriva sa specifičnom težinom od više od 1 t/m³ i pri jačini vetra od 3,5 m/s ostaje relativno konstantno.

 

Siže

Moderni rasturači đubriva se danas uz pomoć podesivih lopatica za izbacivanje tj. uz pomoć promene doziranja đubriva na disku mogu podesiti na različite oblike đubriva i radne širine. Što su veće željene radne širine, toliko je važniji izbor đubriva. Samo teške, velike granule se i na radnim širinama od preko 12 metara i eventualnom uticaju vetra mogu ravnomerno raspodeliti. Pažnja: granice za egzaktnu raspodelu hranljivih materija su postignute kada se okrugle, glatke granule đubriva kao i grube, i uglaste  posipaju u jednom radnom koraku!