Glatkim i okruglim LAT granulama đubriva uspevaju da ravnomerno obezbede Vaše tlo hranljivim materijama

Greške u rasipanju đubriva zbog neadekvatnog podešavanja i održavanja rasipača se i dalje dešavaju u praksi. Neravnomerno raspodeljene hranljive materije utiču negativno na prinos i kvalitet žetvenih proizvoda i otežavaju evidentiranje zaliha kao i žetvu. Za praktičnog poljoprivrednika je važno da poznaje faktore koji utiču na kvalitet rasipanja, da bi prilikom aplikacije mogli da reaguju na adekvatan način.

Uticaj grešaka prilikom rasipanja đubriva na prinos žitarica

Principijelno se greške u rasipanju navode kao koeficijent varijacije (odstupanje od srednje vrednosti u %) raspodeljene količine đubriva preko radne širine. Rasipaje se vrednuje kao „veoma dobro“ kada je greška u rasipanju  ispod 10% tj. kao „dobro“ kada je ispod 15%. Greške u rasipanju do 25% u praksi nisu vidljive golim okom, ali se pokazuju u prinosu žitarica (tabela 1.). Ukoliko u zalihama posmatrate pruge, jasno obojene različitim nijansama zelene boje („tehnička bolest pruga“), tj. u ekstremnom slučaju skladišteno žito, greška u aplikaciji je ovde od 50% (prikazi 1 i 2). Posledica su gubitak od 1000 kg/ha prinosa.

Greška u rasipanju % Prinos dt/ha Gubitak prinosa dt/hat
0 83,7
10 83,3 - 0,4
20 82,0 - 1,7
30 79,9 - 3,8
50 73,2 - 10,5

Tabela 1: Gubici u prinosu kod pšenice u zavisnosti od greške u rasturanju (28 ogleda, BASF Limburgerhof, 1986.-1998.)

Ukoliko u zalihama posmatrate pruge, jasno obojene različitim nijansama zelene boje („tehnička bolest pruga“), tj. u ekstremnom slučaju skladištena pšenica, greška u aplikaciji je ovde od 50% (prikazi 1 i 2). Posledica su gubitak od 1000 kg/ha prinosa.