COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn

Kompleksno đubrivo 15/15/15 je PK-intenzivno đubrivo za zemljišta i biljne kulture sa većim potrebama za osnovnim hranljivim materijama.
Napomene o upotrebi: Gazdinstva koja ne koriste stajnjak na ovaj način mogu da obezbede dugoročno plodna zemljišta sa visokim prinosima. Pogodan je za sve kulture, kao i za livade i pašnjake. Ne primenjivati na voću i povrću koje je osetljivo na hlorid, i u vinogradarstvu i baštovanstvu.

COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn

 •              
 • Veličina granula: 3,1-3,9 mm
 • Nasipna gustina: 1100 kg/m³
 • Proizvodni pogon:
  • Linz
Uputiti zahtev za proizvod

Pregled

 • Da li se pri jakoj kiši ili nevremenu tek đubreni azot ispira?
 • Koji oblik azota je najpogodnija za đubrenje pšenice?
 • Koje količine hranljivih materija treba na jesen đubrenjem obezbediti za uljanu repicu?
 • Koliko sumpora je potrebno uljanoj repici?
 • Da li je đubrenje kukuruza u trake bolje od đubrenja po celoj površini?
 • Koliki vremenski razmak mora da se poštuje između unošenja kreča i mineralnog đubrenja koje sadrži N?
 • Kako odrediti meru za fosfatno đubrenje kukuruza?
 • U kolikoj meri je vodorastvorljiv fosfat u LINZER NPK-proizovdima?
 • Gde mogu da kupim đubriva kompanije L.A.T?
 • Koja NP/NPK formula je najpogodnija za goveđi stajnjak?
 • Koja NP/NPK formula je najpogodnija za svinjski stajnjak?
 • Koja NP/NPK formula je najpogodnija za kokošjiji stajnjak?
Da li se pri jakoj kiši ili nevremenu tek đubreni azot ispira?
Pri jakoj kiši oblik terena kao i količina padavina po vremenskoj jedinici igraju bitnu ulogu. Velike količine vode u najkraćem vremenskom roku koje na strmim površinama dovode do odnošenja površinskog sloja zemljišta, izazivaju ispiranjem fine zemlje barem delimično i odnošenje hranljivih materija iz oranice. Kod ravnih površina bez površinskog ispiranja nasuprot tome ne postoji bojaznost od gubitka hranljivih materija iz ranije obavljenog đubrenja. Prodiranje u dublje slojeve zemljišta odigrava se samo na veoma plitkim zemljištima tj. u vremenu bez vegetacije.
Koji oblik azota je najpogodnija za đubrenje pšenice?
Da bi se pšenici omogućio dobar start u vegetaciju važno je da se đubrenjem obezbede brzo delotvorne, vodorastvorljive hranljive materije. U to vreme, kada je temperatura zemljišta još uvek veoma niska, svakako treba dati prednost nitratnom azotu. Urea u to vreme deluje najčešće previše kasno i nekontrolisano.
Koje količine hranljivih materija treba na jesen đubrenjem obezbediti za uljanu repicu?
Pre nego što uljana repica uđe u zimski period trebalo bi u idealnom slučaju da je formirala prečnik osovinskog korena od 1 cm, i 10 do 12 listova. Pri tome zasad prima 60 do 80 kg N/ha, pri veoma obilnom razvoju više od 100 kg N/ha. Raspoloživi azot iz zemljišta najčešće nije dovoljan za pokrivanje tih potreba, te se đubrenje u jesen od 40 do 60 kg N/ha pokazalo kao veoma dobro. U poređenju sa đubrenjem azotom jasne prednosti pokazuju NPK-formule sa sadržajem sumpora (15/15/15 +7SO3+Zn; 14/10/20 +10SO3) prilikom jesenjeg đubrenja, u odnosu na prinose.
Koliko sumpora je potrebno uljanoj repici?
Zasad uljane repice sa prinosom od 4 t/ha prima 32 kg S/ha preko zrna uljane repice, dok celokupna biljka pri ovom prinosu prima 56 kg S/ha. Pošto unos sumpora iz atmosfere jedva da još postoji, a S-mineralizacija u zemljištu započinje veoma kasno (od temperature zemljišta od 12°C), đubrenje sumporom u razmeri 30 – 40 kg S/ha se pokazalo kao veoma dobro.
Da li je đubrenje kukuruza u trake bolje od đubrenja po celoj površini?
Na ovo pitanje se ne može generalno odgovoriti sa "da" ili "ne". Utvrđeno je da na veoma teškim zemljištima koja su bogata glinom i koja se u proleće veoma sporo zagrevaju tj. u godinama sa niskim temperaturama u maju i junu, kao i na zemljištima siromašnim P, đubrenje u trake pokazuje prednosti u odnosu na prinose. Na toplijim lokalitetima, ili u godinama sa veoma brzim razvojem mladice (toplija proleća), kao i na zemljištima koja su dobro snadbevena P obično se ne pokazuju razlike u prinosu. Ukoliko se ne izvrši đubrenje u trake kukuruz često ima daleko razgranitiji korenov sistem nego zasad sa takvom vrstom đubrenja – u godinama sa sušnim letima zasad sa boljim korenovim sistemom može da primi više vode iz zemljišta i time postigne bolje prinose.
Koliki vremenski razmak mora da se poštuje između unošenja kreča i mineralnog đubrenja koje sadrži N?
Principijelno slede značajni gubici N-gasova nakon đubrenja kod pH-vrednosti preko 9. Karbonati imaju polaznu pH-vrednost od maksimalno 7,5 što znači da bi ovde moglo da usledi đubrenje direktno nakon primene kreča, bez bojazni od gubitka azota. Ukoliko usledi snadbevanje vodorastvorljivim krečom koji nije karbonatski vezan (negašeni kreč, mešoviti kreč) trebalo bi između primene kreča i đubrenja azotom, ili da se izvrši jedna obrada zemljišta ili bi trebalo jednom da bude padavina.
Kako odrediti meru za fosfatno đubrenje kukuruza?
Eksperimenti iz proteklih godina su pokazali da fosfatno đubrenje u visini oduzimanja kroz žetvenu količinu donosi optimalne prinose. Preko toga đubrene P-količine najčešće nisu donosile veće prinose. Kod prinosa suvog kukuruza od 11 to/ha se veoma dobrim pokazalo fosfatno đubrenje u razmeri 80 – 90 kg P2O5/ha.
U kolikoj meri je vodorastvorljiv fosfat u LINZER NPK-proizovdima?
Svi NPK-proizvodi sa proizvodne lokacije Linc imaju vodorastvorljivost fosfata od preko 80% i time su brzi i pouzdano delotvorni.
Gde mogu da kupim đubriva kompanije L.A.T?
Proizvode kompanije L.A.T možete da nabavite u privatnim trgovinama koje distribuiraju poljoprivredne proizvode. Potražite nas kod prodavca od Vaseg poverenja!
Koja NP/NPK formula je najpogodnija za goveđi stajnjak?
Pošto goveđi stajnjak sadrži malo fosfata, ali mnogo kalijuma, NP-đubrivo sa naglaskom na P kao što je 18/25 ili 20/20 predstavlja najbolju dopunu.
Koja NP/NPK formula je najpogodnija za svinjski stajnjak?
Svinjski stajnjak sa oko 3,5 kg/m³ sadrži istu količinu fosfata i kalijuma. Ukoliko se kukuruz pre obrađivanja đubri sa ca. 20 kg/m³ svinjskog stajnjaka NPK-đubrivo sa naglaskom na N kao što je 20/8/8 ili 21/7/7 predstavlja optimalnu dopunu hranljivih materija.
Koja NP/NPK formula je najpogodnija za kokošjiji stajnjak?
Kokošiji stajnjak je sa oko 5 kg/m³ fosfata i 3 kg/m³ kalijuma đubrivo sa naglaskom na P. Formule siromašnije P kao što je 14/10/20 ili 24/10 (kod visokog snadbevanja kalijumom tj. kalijumova-đubrenja) su odgovarajuća dopuna hranljivih materija.