COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn

NP-đubrivo sa izbalansiranim odnosom hranljivih materija je idealna dopuna za organska đubriva i za pojedinačno kalijumovo đubrenje.
Napomene o upotrebi: COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn je pogodan za sve biljne kulture, kao i za prmenu u pašnjacima i livadama.

COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn

 •                    
 • Veličina granula: 3,3-4,1 mm
 • Nasipna gustina: 1050 kg/m³
 • Proizvodni pogon:
  • Linz
Uputiti zahtev za proizvod

Pregled

 • Da li se pri jakoj kiši ili nevremenu tek đubreni azot ispira?
 • Koliko su veliki gubici azota kada nakon đubrenja KAN-om duže vremena nema padavina?
 • Da li je đubrenje kukuruza u trake bolje od đubrenja po celoj površini?
 • Kako odrediti meru za fosfatno đubrenje kukuruza?
 • U kolikoj meri je vodorastvorljiv fosfat u LINZER NPK-proizovdima?
 • Gde mogu da kupim đubriva kompanije L.A.T?
 • Koja NP/NPK formula je najpogodnija za goveđi stajnjak?
 • Koja NP/NPK formula je najpogodnija za svinjski stajnjak?
 • Koja NP/NPK formula je najpogodnija za kokošjiji stajnjak?
Da li se pri jakoj kiši ili nevremenu tek đubreni azot ispira?
Pri jakoj kiši oblik terena kao i količina padavina po vremenskoj jedinici igraju bitnu ulogu. Velike količine vode u najkraćem vremenskom roku koje na strmim površinama dovode do odnošenja površinskog sloja zemljišta, izazivaju ispiranjem fine zemlje barem delimično i odnošenje hranljivih materija iz oranice. Kod ravnih površina bez površinskog ispiranja nasuprot tome ne postoji bojaznost od gubitka hranljivih materija iz ranije obavljenog đubrenja. Prodiranje u dublje slojeve zemljišta odigrava se samo na veoma plitkim zemljištima tj. u vremenu bez vegetacije.
Koliko su veliki gubici azota kada nakon đubrenja KAN-om duže vremena nema padavina?
Nakon đubrenja KAN-om u toku dužeg perioda bez padavina nema značajnih gubitaka azota, čak ni onda kada se đubrivo ne ubacuje dublje u zemljište. Dovoljna je vlažnost jutarnje rose da bi se oslobodio azot iz granule đubriva i difunira u površinski sloj zemljišta.
Da li je đubrenje kukuruza u trake bolje od đubrenja po celoj površini?
Na ovo pitanje se ne može generalno odgovoriti sa "da" ili "ne". Utvrđeno je da na veoma teškim zemljištima koja su bogata glinom i koja se u proleće veoma sporo zagrevaju tj. u godinama sa niskim temperaturama u maju i junu, kao i na zemljištima siromašnim P, đubrenje u trake pokazuje prednosti u odnosu na prinose. Na toplijim lokalitetima, ili u godinama sa veoma brzim razvojem mladice (toplija proleća), kao i na zemljištima koja su dobro snadbevena P obično se ne pokazuju razlike u prinosu. Ukoliko se ne izvrši đubrenje u trake kukuruz često ima daleko razgranitiji korenov sistem nego zasad sa takvom vrstom đubrenja – u godinama sa sušnim letima zasad sa boljim korenovim sistemom može da primi više vode iz zemljišta i time postigne bolje prinose.
Kako odrediti meru za fosfatno đubrenje kukuruza?
Eksperimenti iz proteklih godina su pokazali da fosfatno đubrenje u visini oduzimanja kroz žetvenu količinu donosi optimalne prinose. Preko toga đubrene P-količine najčešće nisu donosile veće prinose. Kod prinosa suvog kukuruza od 11 to/ha se veoma dobrim pokazalo fosfatno đubrenje u razmeri 80 – 90 kg P2O5/ha.
U kolikoj meri je vodorastvorljiv fosfat u LINZER NPK-proizovdima?
Svi NPK-proizvodi sa proizvodne lokacije Linc imaju vodorastvorljivost fosfata od preko 80% i time su brzi i pouzdano delotvorni.
Gde mogu da kupim đubriva kompanije L.A.T?
Proizvode kompanije L.A.T možete da nabavite u privatnim trgovinama koje distribuiraju poljoprivredne proizvode. Potražite nas kod prodavca od Vaseg poverenja!
Koja NP/NPK formula je najpogodnija za goveđi stajnjak?
Pošto goveđi stajnjak sadrži malo fosfata, ali mnogo kalijuma, NP-đubrivo sa naglaskom na P kao što je 18/25 ili 20/20 predstavlja najbolju dopunu.
Koja NP/NPK formula je najpogodnija za svinjski stajnjak?
Svinjski stajnjak sa oko 3,5 kg/m³ sadrži istu količinu fosfata i kalijuma. Ukoliko se kukuruz pre obrađivanja đubri sa ca. 20 kg/m³ svinjskog stajnjaka NPK-đubrivo sa naglaskom na N kao što je 20/8/8 ili 21/7/7 predstavlja optimalnu dopunu hranljivih materija.
Koja NP/NPK formula je najpogodnija za kokošjiji stajnjak?
Kokošiji stajnjak je sa oko 5 kg/m³ fosfata i 3 kg/m³ kalijuma đubrivo sa naglaskom na P. Formule siromašnije P kao što je 14/10/20 ili 24/10 (kod visokog snadbevanja kalijumom tj. kalijumova-đubrenja) su odgovarajuća dopuna hranljivih materija.