IMPRESSUM

Všeobecné informácie

Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Straße 25
A-4021 Linz/Rakúsko
Telefón, Fax: +43 (0) 732 6915-DW
E-Mail: lat.sk@borealisgroup.com
Webové stránka: http://www.borealis-lat.com
Zapísaná na Obchodnom súde v Linzi pod č. FN 257746 p
DIČ: ATU 61391247
Živnostenské oprávnenie: Obchodná živnosť
Konateľ: Ing. Mag. Ernst Buchner
Zverejnenie podľa zákona o médiách č. 24: Vydavateľ a autor: Borealis L.A.T GmbH. 

Koncepcia, realizácia

XORTEX eBusiness GmbH

Právny výklad / Disclaimer (vzdanie sa práva)

Firma Borealis L.A.T GmbH podnikla všetky opatrenia, aby zaistila správnosť a úplnosť informácií zverejňovaných na tejto webovej stránke v dobe, keď boli tieto poskytnuté. Aj napriek tomu môže dochádzať k neúmyselným a náhodným chybám, za ktoré sa ospravedlňujeme.

Firma Borealis L.A.T nerobí žiadne prísľuby a nepreberá záruky za informácie zverejnené na tejto webovej stránke, na ktoré je odkazované formou hyperlinku alebo za iné obsahy, ktoré priamo alebo nepriamo využíva webová stránka firmy Borealis L.A.T . Borealis L.A.T si vyhradzuje právo vykonávať bez predchádzajúceho oznámenia zmeny alebo doplnky poskytovaných informácií. Borealis L.A.T  odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne alebo chýbajúce informácie zverejnené na webovej stránke Borealis L.A.T a preto je za všetky rozhodnutia, ktoré sú založené na informáciách z tejto webovej stránky výhradne zodpovedný užívateľ. Borealis L.A.T  odmieta akúkoľvek zodpovednosť za bezprostredné a konkrétne škody, škody následné alebo iné škody takého druhu, ku ktorým by mohlo dôjsť z akéhokoľvek dôvodu, v súvislosti s nepriamym alebo priamym použitím informácií, zverejnených na webovej stránke Borealis L.A.T .

Pokiaľ nie je uvedené inak, vyhradzuje si firma Borealis L.A.T autorské práva na všetky dokumenty a materiály používané na webovej stránke a neposkytuje tretím osobám žiadne oprávnenie alebo iné práva (napr. vlastnícke, priemyselné práva alebo autorské práva). Rozmnožovanie týchto dokumentov je dovolené iba pre osobnú potrebu a informáciu a je výslovne zakázaný akýkoľvek iný spôsob rozmnožovania alebo iný spôsob použitia. Je výslovne zakázané používať označenie (napr. značky, loga) nezávisle na existencii symbolu. Všetky zhora uvedené úpravy sa vzťahujú i na software, ktorý by mohol byť priamo alebo nepriamo vyvolaný alebo použitý z webovej stránky Borealis L.A.T . Pokiaľ sú pomocou hyperlinkov sprístupňované softwéry tretích osôb, platí úprava tohoto poskytovateľa a je nutné dodržovať jeho práva.

Každý užívateľ webovej stránky firmy Borealis L.A.T , ktorý poskytol informácie firme Borealis L.A.T , týmto dáva firme Borealis L.A.T neobmezené práva vo vzťahu k týmto informáciám a  Borealis L.A.T ich môže akýmkoľvek spôsobom využívať. Informácie, ktoré užívateľ poskytne, nepodliehajú utajeniu. Osobné údaje užívateľa podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov z roku 2000 a firma Borealis L.A.T ich použije iba v takom rozsahu, ktorý je bezpodmienečne nutný pre starostlivosť o zákazníka alebo starostlivosť o zákaznícku databázu.

Informácie o cookies


Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý môže ukladať informácie po určitú dobu.

 

Aké druhy cookies poznáme?

Úplne nutné cookies sú tie, ktoré sú vždy aktivované počas jednej akcie prehliadača. Umožňujú užívateľovi navigovať zo stránky na stránku v rámci webovej stránky. Takéto cookies ukladajú informácie o polohe užívateľa na každej stránke.

 

Funkcionalita a výkonnosť

Analytické cookies môžu zlepšiť funkčnosť stránky anonymným sledovaním správania užívateľa. Zvyšujú rýchlosť akou môže užívateľ prechádzať stránkami, napríklad pri vyhľadávaní dotazov. Komunikácia s Facebookom, Twitterom a ďalšími sociálnymi sieťami tiež vyžaduje tento typ cookies.

 

Borealis L.A.T využíva údaje zozbierané na svojich internetových stránkach, aby sme:

  • poskytli požadované informácie a služby v najvyššej možnej kvalite
  • ponúkli personalizované služby na našej webovej stránke
  • poskytli informácie a oznámenia týkajúce sa našej webovej stránky
  • lepšie porozumeli vašim potrebám a záujmom s cieľom optimalizovať našu web stránku a ponuku služieb.