Záväzok spoločnosti Borealis k etike

Podnikáme podľa vysokých etických štandardov  

Záväzok spoločnosti Borealis k etickému podnikaniu je pevne zakotvený v kľúčových hodnotách spoločnosti – Responsible, Respect, Exceed and Nimblicity™ (Zodpovednosť, rešpekt, jedinečnosť a nimblicity) – ktorými sa riadia všetky kroky spoločnosti a aj spôsob, akým spoločnosť podniká.  

Spoločnosť Borealis si je vedomá svojej zodpovednosti rešpektovať a presadzovať hodnoty medzinárodného spoločenstva, konkrétne Všeobecnej deklarácie ľudských práv a zaväzuje sa zachovávať vo svojich prevádzkach a dodávateľskom reťazci medzinárodne uznávané pracovné štandardy. Spoločnosť Borealis zaviedla rozsiahly etický poriadok, ktorý jasne definuje normy a smernice. Tento systém si kladie za cieľ prevenciu neprípustného správania. Politika nulovej tolerancie spoločnosti Borealis voči korupcii nepripúšťa žiadne výnimky a jej porušenie môže viesť k disciplinárnym opatreniam.  

Záväzok spoločnosti Borealis k etickému jednaniu ide nad rámec vlastných zamestnancov – všetci zástupcovia, dodávatelia a distribútori spoločnosti Borealis sú rovnako povinní dodržiavať etické princípy spoločnosti.    

Zásady etiky  

Keďže boli vytvorené na základe medzinárodných dohôd, zásady etického správania spoločnosti Borealis  stanovujú minimálne normy správania, ktoré sa očakávajú od zamestnancov, dodávateľov, distribútorov a iných obchodných partnerov. Tieto zásady zahŕňajú pestrú škálu oblastí, vrátane ľudských práv, zásad ako riešiť konflikt  záujmov, ako predchádzať úplatkárstvu a rovnako aj základné princípy, podľa ktorých spoločnosť riadi svoju konkurenčnú stratégiu. Zásady a smernice sú dostupné v rôznych jazykoch a dajú sa stiahnuť z webových stránok spoločnosti Borealis.    

Ambasádori etického správania    

V rámci spoločnosti Borealis bola založená vo všetkých geografických lokalitách, obchodných funkciách a naprieč kultúram sieť ambasádorov etického správania, aby uľahčila a podporila implementáciu a zvýšenie informovanosti o etických zásadách spoločnosti. Ambasádori etického správania pomáhajú vytvárať a udržiavať vysoký stupeň informovanosti o etických zásadách spoločnosti na základe pravidelných školení, seminárov a informačných kampaní pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich funkciu v organizácii či úrovni v hierarchii. Ambasádori etického správania rovnako poskytujú zamestnancom pomoc a podporu pri správnom rozhodovaní pri etických dilemách.  

Mechanizmus podávania reklamácií a sťažností  

Nahlasovanie neetického správania je možné rôznymi spôsobmi, napríklad informovaním priameho nadriadeného manažéra alebo poradcu v záležitostiach etiky spoločnosti Borealis. ‘QuestionLine’ spoločnosti Borealis je nástrojom pre vnútorné informovanie, ktoré je dostupné cez e-mail a telefón a umožňuje zamestnancom aj externým investorom nahlásiť neetické správanie úplne dôverným spôsobom a/alebo klásť otázky a vyjadriť pochybnosti. Každé prijaté upozornenie je zaregistrované, vyhodnotené, zdokumentované a vyšetrené. Až následne sú prijaté náležitá opatrenia.

Naše hodnoty

 

Zodpovednosť Rešpekt Jedinečnosť Nimblicity™
Sme lídri v starostlivosti o zdravie, bezpečnosť a životné prostredie Zapájame ľudí a komunikujeme čestne priamo Našim cieľom je úspech našich zákazníkov a vlastníkov Sme pripravení, rýchli a flexibilní
Obchodujeme v súlade s vysokými etickými štandardmi Pracujeme spoločne – vzájomne si pomáhame a rozvíjame sa Víťazíme vďaka  angažovanosti a inováciám Tvoríme príležitosti a využívame ich
Kdekoľvek pôsobíme, sme dobrými susedmi Sme „jedna spoločnosť“ založená na rozmanitosti Dodáme to, čo sme sľúbili – a ešte trochu viac Hľadáme rozumné a jednoduché riešenie

 

Etická politika Borealis