Kvalitná výživa rastlín hnojivami Borealis L.A.T

Poľnohospodárske družstvo Sokolce v okrese Komárno hospodári takmer na 7 000 hektároch ornej pôdy a to už dlhé roky s vynikajúcimi výsledkami. Na takejto veľkej ploche je obzvlášť dôležitá odborná výživa rastlín kvalitnými hnojivami, pretože má rozhodujúcu úlohu z hľadiska produkčných výsledkov. O činnosti poľnohospodárskeho družstva, o používaných technológiách hnojenia sa rozprávame s Ing. Tiborom Lajtosom, hlavným agronómom Poľnohospodárskeho družstva v Sokolciach.

Predstavte nám, prosím, poľnohospodárske družstvo niekoľkými slovami!

História nášho družstva siaha do roku 1975, keď sme hospodárili na výmere 4 000 hektárov. Poľnohospodárske družstvo Sokolce, ako ho poznáme v dnešnej podobe, vzniklo v roku 2001 zlúčením okolitých družstiev – PD Trávniky, PD Číčov, PD Veľký Meder, PD Nová Dedinka a PPD Lipové. Jeho okruh činností pozostáva z dvoch častí: pestovanie plodín na ornej pôde a chov ošípaných a  dobytka.
V rastlinnej výrobe sa venujeme pestovaniu obilnín, olejnín, kukurice a pestujeme tiež krmoviny, keďže máme silnú živočíšnu výrobu. V súčasnosti je to 771 dojníc, 430 býkov a aj 1 050 jalovíc. Ročne vyrobíme 5,5 milióna litrov mlieka. Ošípaných chováme ročne viac ako 10 000 z toho 730 prasníc.
V našom družstve pracuje 210 stálych zamestnancov.

Aká je štruktúra osevu, aké plodiny  pestujete?

Presná výmera pôdy nášho družstva je 6 980 hektárov ornej pôdy. Z obilnín pestujeme ozimnú pšenicu na ploche 2 000 ha, jačmeň jarný na 840 ha a kukuricu na zrno a siláž spolu na 2 010 ha. Olejniny sú zastúpené repkou na 417 ha a slnečnicou na 778 ha. Krmoviny máme zasiate na ploche 825 ha a zvyšných 110 ha sú trvalé trávne porasty.

Aké úrody dosahujete?

Môžem povedať, že v porovnaní s celoštátnym priemerom máme väčšinou celkom dobré výsledky. Keď si vezmeme výsledky v r. 2011 a vezmeme do úvahy vyslovene suché, na zrážky chudobné vegetačné obdobie, tak dosiahnutá úroda repky a slnečnice bola v priemere 3,0 t/ha, pšenice a jačmeňa 5,5 t/ha, kukurice na zrno 8 t/ha, silážnej kukurice 30 t/ha.

Aké technológie hnojenia používate?

Naša živočíšna výroba vyprodukuje ročne veľké množstvo organických hnojív, samozrejme  aplikujeme ich na pôdach, kde budeme pestovať ozimnú repku a kukuricu – v priemere 800 ha každý rok. Čo sa týka hnojenia priemyselnými hnojivami, používame výrobky Borealis L.A.T. Na základné hnojenie používame väčšinou COMPLEX 15/15/15+3S+Zn, k jarnému dusíkatému hnojeniu NAC 27 N. V tomto roku plánujeme vo väčšej miere používať aj tekuté dusíkaté hnojivo DAM-390.

Pre hnojenie pod pšenicu používame na jeseň 300 kg/ha COMPLEX 15/15/15+3S+Zn a na jar ako regeneračné hnojivo 300 kg/ha NAC 27N, v dvoch dávkach. Ešte v máji aplikujeme  ďalších 60-70 kg/ha hnojiva DAM-390, kvôli vyššiemu obsahu lepku. Pod ozimný jačmeň dávame základné hnojivo COMPLEX 15/15/15 v dávke 100 kg/ha na jeseň a na jar dostáva v dvoch častiach 250 kg/ha  NAC 27N. Jarný jačmeň prihnojujeme len dávkou 100 kg NAC 27 N na hektár.

Na doplnkové hnojenie kukurice – okrem organických hnojív – aplikujeme močovinu v dávkach 300-350 kg/ha. Veľmi sa nám osvedčilo hnojenie pod pätu hnojivom Complex NP 20/20+3S+Zn v dávke 150 kg/ha. Takú istú dávku hnojiva PK 25/25 aplikujeme pod pätu aj pri sejbe slnečnice. Ozimná repka si vyžaduje najviac živín. Pod repku –  popri organickom hnojení v dávke 30 t/ha – tiež aplikujeme 300 kg/ha COMPLEX 15/15/15+3S+Zn, ktoré zapracujeme do pôdy základným obrábaním. Na repku dávame na jar väčšie množstvo dusíkatých hnojív s obsahom síry – VARIO 23N+10S, resp. NAC 27 N spolu 600 kg/ha , v troch dávkach. Na záver dostane samozrejme aj listové hnojivo s obsahom síry a bóru.

Existuje plodina, ktorá je najbližšia Vášmu srdcu?

Áno, je to určite kukurica. Aj keď momentálne v rebríčku záujmu vedú u pestovateľov olejniny, pre mňa kukurica vždy bola a aj vždy bude medzi stálicami. Jej využitie je polyfunkčné a z hľadiska pestovateľského veľmi dobre reaguje na všetky agrotechnické zásahy. Ak sa o ňu dobre staráte, tak sa vám bohato odvďačí, ak ju zanedbávate, tak to pocítite tiež ...

Aké skúsenosti máte so spoločnosťou Borealis L.A.T Slovakia s.r.o?

Hnojivá z Linza poznám odkedy je firma Agrolinz, respektíve dnes už Borealis L.A.T Slovakia prítomná aj na Slovensku, t.j. dnes už je to 12 rokov. Linecké hnojivá mali dobrý marketing, pracovali s cenami prispôsobenými  trhu, a nie v poslednom rade ide o veľmi kvalitný tovar. V protiklade s ostatnými výrobcami a obchodníkmi nám zariadili vždy všetko pružne a ochotne, logistika bola oveľa jednoduchšia a prehľadnejšia. Ďalšou výhodou lineckých hnojív z nášho pohľadu je to, že tovar prichádza na Slovensko loďami po Dunaji, a z prístavu sa môže tovar prepraviť bezprostredne k zákazníkovi. Preprava je tak oveľa plánovateľnejšia, objednané množstvo dokázali neraz dostať do našich skladov počas jedného dňa. Podľa potreby resp. skladových možností si môžeme vybrať medzi voľne loženým tovarom, vrecovaným alebo tovarom baleným do veľkoobjemových vakov. O spoločnosti Borealis L.A.T  môžem povedať skutočne len to, že je pružná, robí priateľskú politiku voči zákazníkom a počas dlhých rokov spolupráce vznikli  priateľské vzťahy s jej pracovníkmi.

Ďakujeme za rozhovor!

Zapísal: Ing. Aurel Grešo