Potreba fosforu a draslíka u ozimnej pšenice

Pre optimálny rast pšenice je potrebné dodržať pomer dusíka voči fosforu 2:1. Rastliny dokážu využiť dusík len vtedy, ak majú k dispozícii dostatok fosforu; preto je aplikácia fosforu na jeseň dôležitá k dosiahnutiu a udržaniu optimálneho pomeru živín.

Adekvátne hnojenie fosforom môže mať za následok navýšenie úrody až o 1 tonu, čo nie je vzhľadom k súčasným cenám zrna zanedbateľné. Toto tvrdenie potvrdzujú naše skúšobné poľné výsledky: na grafe vidíte, že v pokuse s ozimnou pšenicou v Karcagu (MAĎ) prinieslo dodatočné hnojenie fosforom v porovnaní s variantom, kde bol aplikovaný len dusík, dôležité zvýšenie výnosu. Aplikácia fosforu je dôležitá obzvlášť u pôd s nízkym obsahom humusu, pričom je väčšina fosforu v týchto pôdach viazaná na organické zložky a tak nie je rastlinám dostupný. Na druhej strane zaisťujú umelé hnojivá formy fosforu, ktoré sú rozpustné vo vode.

Tabuľka nižšie ukazuje objem živín, ktoré v skutočnosti odčerpáme z polí prostredníctvom zrna a slamy. Obsah dusíka, fosforu a draslíka tvorí v rastlinách len niekoľko percent, a keď ich vynásobíme priemerným výnosom, ukážu sa nám straty na živinách. 

Z tabuľky vidíme, že v prípade fosforu a obzvlášť u draslíku existuje veľký rozdiel v odbere živín, ktorý závisí na tom či zožneme zrno spolu so slamou. Pokiaľ zožneme len zrno, postačí aplikácia 30-40 kg P a K na hektár. V tomto prípade, pokiaľ je obsah P a K v pôde uspokojivý, mohlo by pre farmára byť ekonomickým a účinným riešením hnojivo NPK 15/15/15. Je však dôležité poznať typ a schopnosť pôdy prijímať živiny a mať na pamäti aj ostatné faktory súvisiace so špecificky danými poľnohospodárskymi oblasťami. Na tomto základe sa dá v niektorých prípadoch odporučiť aplikáciu väčších dávok.