S hladkými, okrúhlymi Borealis L.A.T granulami hnojiva sa podarí rovnomerný prísun živín na Vašu pôdu

Nedostatočné rozdelenie pri rozmetaní kvôli nesprávnemu nastaveniu a údržbe zariadenia na rozmetanie hnojiva sa často vyskytuje aj teraz. Nerovnomerne aplikované živiny negatívne ovplyvňujú výnos a kvalitu produktov žatvy a sťažia starostlivosť o rastliny ako aj žatvu. Pre praktického poľnohospodára je dôležité poznať faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu bodkového diagramu, aby na to potom mohol reagovať pri aplikácii hnojiva.

Vplyv nerovnomerného rozmetania na výnos obilia

Nedostatočné rozmetanie je zásadne uvedené ako koeficient variácie (odklon od strednej hodnoty v %) rozdeleného množstva hnojiva cez pracovnú šírku. Bodkový diagram je posúdený ako „veľmi dobré“ , keď chyba sypania leží pod 10 % resp. „dobré“ , keď je pod 15 %. Chyby rozmetania do 25 % sú v praxi neviditeľné voľnými očami, ale už ovplyvňujú výnos obilia (tabuľka 1).

Chyba sypania % Výnos dt/ha Strata výnosu dt/hat
0 83,7
10 83,3 - 0,4
20 82,0 - 1,7
30 79,9 - 3,8
50 73,2 - 10,5

Tabuľka 1: Straty výnosu pri pšenici v súvislosti s chybou sypania (28 pokusov, BASF Limburgerhof, 1986 – 1998)

Ak medzi rastlinami uvidíme jasne inou zelenou farbou zafarbené pruhy („technická pruhová choroba“), je chyba rozmetania pri 50 % (znázornenia 1 a 2). Následkom sú straty výnosu okolo 100 kg/ha.