… v správnej dávke

Cieľom hnojenia je zabezpečiť optimálnu výživu plodín vo všetkých fázach ich životného cyklu, aby sa splnili ciele výnosu a kvality. Pravidelné používanie hnojív ďalej umožňuje udržiavať úrodnosť pôdy. Použitie správnej dávky je nevyhnutné pre efektívne využitie hnojivých jednotiek, a teda pre ekonomicky udržateľnú výrobu. Použitie príliš malého alebo príliš veľkého množstva hnojiva nie je žiaduce; tieto môžu znížiť výnosnosť, kompromitovať kvalitu a nepriaznivo ovplyvniť maržu generovanú z poľnohospodárstva. Správna dávka je kľúčovým pilierom integrovaného hnojenia, ktorý je dostupný vďaka radu Borealis L.A.T. Naše formulácie sú bohaté na priamo asimilovateľné živiny; v kombinácii s používaním našich poľnohospodárskych nástrojov na nájdenie správnej dávky zaručia maximálnu efektivitu poľnohospodárstva.
Vyberte správnu dávku
Vyberte správnu dávku
Zabráňte prchavosti
Zabráňte prchavosti
Metóda odôvodňovania pre N a S
Metóda odôvodňovania pre N a S
Metóda odôvodňovania pre P a K
Metóda odôvodňovania pre P a K
NIE VŠETKY FORMY DUSÍKA SÚ ROVNOCENNÉ 

Prchavosť môže ovplyvniť všetky hnojivá obsahujúce významnú časť močoviny a amoniakového dusíka. Roztok močoviny a dusíka je preto veľmi citlivý na prchavosť amoniaku. Množstvo dusíka, ktoré unikne vo vzduchu, je stratené z hľadiska výživy rastlín!


Hnojivá, ktoré sú bohaté na dusičňanový dusík, ako napríklad tie, ktoré pochádzajú zo spoločnosti Borealis L.A.T, nie sú prchavé. Preto sú efektívnejšie: použité jednotky sú k dispozícii výlučne pre plodinu, bez odpadu!


Potenciálna strata v dôsledku prchavosti amoniaku je významná: pridajte zdroj EMEP s roztokom dusíka, 8% použitého dusíka sa potenciálne stratí kvôli prchavosti amoniaku s roztokom močoviny, 12% použitého dusíka sa potenciálne stratí kvôli prchavosti amoniaku - Prchavosť amoniaku zvyšuje obavy ohľadom znečistenia životného prostredia (okyslenie ovzdušia) a podnikania (nepriaznivý vplyv na dobrú výživu plodín a z toho hľadiska na výnosnosť). Tento fenomén vysvetľuje rozdiel v poľnohospodárskej účinnosti medzi hnojivami.

Metóda odôvodňovania pre P a K related desktop image Metóda odôvodňovania pre P a K related tablet image Metóda odôvodňovania pre P a K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
EKONOMICKÝ DOPAD
Straty spôsobené prchavým čpavkom počas aplikácie minerálnych alebo organických hnojív sú známe ako hlavná príčina straty účinnosti hnojív už dlhú dobu. Prchavý dusík neprispieva k výžive rastlín, čo vedie k stratám na výnosnosti úrody, ktoré sú pre poľnohospodárov spojené s nákladmi pre poľnohospodárov. Keďže množstvo dusíka strateného v dôsledku prchavosti nie je možné odhadnúť, pestovatelia majú tendenciu použiť nadmerné dávky roztoku dusíka a močoviny, aby vyrovnali úniky. Táto systematická prax zvyšovania dávok vedie k chronickému nadmernému hnojeniu, znižovaniu marží a vplyvu na životné prostredie
OBAVY O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zníženie emisií amoniaku je požiadavkou ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. Po uvolnení amoniak prispieva k okysľovaniu pôdy, čo vedie k strate biodiverzity a eutrofizácii. Tiež sa podieľa na tvorbe prachu, ktorý poškodzuje kvalitu ovzdušia a má vplyv na naše zdravie. 96% emisií NH3 vo Francúzsku možno pripísať poľnohospodárstvu, z čoho 76% je spôsobené hospodárením so živými odpadmi a 20% je spôsobené aplikáciou minerálnych hnojív.


Výber hnojiva s nízkym prchavým potenciálom ponúka záruku účinnosti a presného dávkovania.

POCHOPENIE FENOMÉNU PRCHAVOSTI AMONIAKU
Prchavosť amoniaku je proces, pri ktorom sa NH4+  zmení na plynnú formu NH3 a uvoľňuje sa do atmosféry. Vyskytuje sa na povrchu pôdy, zo zdroja amoniakálneho dusíka: močovinové hnojivo (močovina, dusíkatý roztok) alebo odpad z hospodárskych zvierat.  Strata dusíka v dôsledku prchavosti amoniaku je úzko spojená s pôdnymi podmienkami (pH, výmenná kapacita, pórovitosť, obsah vody atď.) a miestnymi poveternostnými podmienkami (dažďové zrážky, teplota, rýchlosť vetra, vlhkosť vzduchu atď.). Chemická skupenstvo minerálneho hnojiva (bohatá na močovinový dusík a amoniakálny dusík) a jeho skupenstvo (kvapalné alebo pevné) sú dôležitými parametrami, ktoré určujú prchavosť amoniaku.
PATRIA SEM ŠTYRI FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ JAVY

1. Zvýšenie zásob amoniaku na parcele Prchavosť závisí od podielu dusíka v hnojive, ktorý by mohol byť prítomný vo forme amoniaku.


2. Prenos medzi vrstvami pôdy Prenosy medzi vrstvami pôdy skutočne znižujú dostupnosť amoniakového dusíka na povrchu. Preto akýkoľvek faktor, ktorý zlepšuje vstrebávanie dusíka, znižuje prchavosť (napríklad zapracovanie hnojiva do pôdy).


3. Fyzikálno-chemická rovnováha Rovnováha medzi rôznymi typmi (amoniak-amónny amónny) a skupenstvá (adsorbované, roztok, plynné) určujú podiel amoniakového dusíka vo forme plynného amoniaku. Táto rovnováha sa riadi kapacitou na výmenu pH, teploty a katiónov (CEC).


4. Prenos do atmosféry Prenos do atmosféry v podstate závisí od rýchlosti vetra, avšak všetky mechanizmy a podmienky poveternostných podmienok sú zahrnuté do tohto mechanizmu.

Metóda odôvodňovania pre P a K related desktop image Metóda odôvodňovania pre P a K related tablet image Metóda odôvodňovania pre P a K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Integrované používanie živín zohľadňuje ich špecifiká cyklu. Dusík a síra, ktoré sú mobilné v pôde v ich minerálnom stave, sú zapracované do pôdy počas obdobia cyklu plodiny alebo časti jej cyklu. Podobne rozhodnutie o použití stopových prvkov závisí od množstva plodín.
METÓDA ODÔVODŇOVANIA DUSÍKA
Prispôsobené hnojenie dosahuje rovnováhu medzi dopytom po dusíku plodiny na jednej strane a zásobou dusíka na strane druhej: zásoba dusíka z pôdy prostredníctvom minerálnych hnojív a odpadu z hospodárskych zvierat. Obrázok váh sa používa tradične. Ak je zásoba nižšia ako dopyt plodiny, cieľová výnosnosť nebude nedosiahnutá a hrubá marža pre poľnohospodára sa zníži.
Metóda odôvodňovania pre P a K related desktop image Metóda odôvodňovania pre P a K related tablet image Metóda odôvodňovania pre P a K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Potreba dusíka v rastlinách závisí od druhu, odrody a cieľovej úrody. Súvisí s úrovňou biomasa, ktorá sa má dosiahnuť, a ktorá stanovuje hospodársky výsledok úrody. Metóda výpočtu je predbežná, tesne pred tým, ako plodina vstúpi do fázy intenzívnej absorpcie (na konci zimy pre pšenicu) s použitím hypotéz o produkcii očakávanej od pozemku a dynamiky zásoby dusíka pôdou. Aby sa výpočet stal relevantnejším, mal by sa merať zvyšok dusíka (zásoba minerálneho dusíka, ktorý je už k dispozícii na konci zimy).
Metóda odôvodňovania pre P a K related desktop image Metóda odôvodňovania pre P a K related tablet image Metóda odôvodňovania pre P a K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
METÓDA ODÔVODENIA SÍRY
Za posledných 25 rokov bol atmosférický dopad SO2 priemyslu znížený na šestinu a naďalej klesá. Rozhodujúcim momentom je koniec zimy, kedy by pôda mala dodávať síran, ktorý môže byť priamo vstrebaný, ale nízka mineralizácia vo februári/marci oneskoruje zásobu vstrebateľnej síry; to isté platí pre dusík. Ďalej je síra v pôde veľmi pohyblivá a citlivá na vylúhovanie pri vysokých zimných zrážkach. Nedostatočná dostupnosť síry môže viesť k výraznej strate výnosnosti, preto by sa malo na konci zimy vždy použiť jej stále množstvo. Aplikácia síry na konci cyklu má tiež vplyv na kvalitu obilnín zlepšovaním kvality bielkovín.
Metóda odôvodňovania pre P a K related desktop image Metóda odôvodňovania pre P a K related tablet image Metóda odôvodňovania pre P a K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

S fosforom a draslíkom sa hnojenie integruje do dlhšieho obdobia na základe striedania plodín. Metóda hnojenia PK je založená na štyroch kritériách:


  • Úroveň požiadavky na plodiny
  • Obsah PK v pôde História hnojenia
  • Opätovné získanie zvyškov
  • Nižšie sú požadované úrovne a odstránenia podľa plodín.