… na správnom mieste

FYZICKÁ KVALITA PRE PRESNÉ ROZMETÁVANIE HNOJÍV
Fyzikálne vlastnosti granulovaných hnojív majú významný vplyv na kvalitu aplikácie hnojiva tým, že ovplyvňujú správanie granúl v rozmetávači a počas prechodu vzduchom. Tieto vlastnosti sa musia uchovávať a nesmú sa meniť počas skladovania. Rovnorodosť a presnosť rozmetávania hnojív závisí priamo od kvality hnojiva... o to viac pri veľkoplošných rozmetávačoch so širokými pracovnými šírkami: hnojivo musí mať dobre známe a konzistentné fyzikálne vlastnosti. Spoločnosť Borealis L.A.T je oddaná najmä kvalite svojich výrobkov.

Rozmetávanie častíc zahŕňa niekoľko stupňov, ktoré zahŕňajú veľký počet parametrov:

 1. klesanie hnojiva do násypky
 2. zachytenie hnojív nožmi
 3. zrýchlenie pozdĺž čepele množstva hnojiva
 4. vyhadzovanie hnojiva pod určitým uhlom a pri určitej rýchlosti
 5. dráha letu granúl hnojiva
… na správnom mieste related desktop image … na správnom mieste related tablet image … na správnom mieste related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
V každom z týchto piatich procesov zohrávajú hlavnú úlohu fyzikálne vlastnosti hnojiva. Výberom dusíkových hnojív L.A.T máte záruku vyššej a konzistentnej fyzickej kvality!
Fyzické kritériá
Fyzické kritériá
Presnosť rozmetávania
Presnosť rozmetávania
Všetko v jednom
Všetko v jednom
Nastavenia rozmetávača
Nastavenia rozmetávača
FYZICKÉ KRITÉRIÁ
Všetky fyzikálne vlastnosti granulovaných hnojív od spoločnosti Borealis L.A.T sú optimalizované na ich ochranu pred skladovaním a umožňujú ich presné a rovnomerné rozptýlenie. Kombinácia vlastností Pojem fyzická kvalita zahŕňa mnoho fyzikálnych vlastností, ktoré majú vplyv na rozmetávania: hustota, guľatosť, tvrdosť, stredný priemer, rozloženie veľkosti zrna, prachová rýchlosť, odolnosť voči reabsorpcii vlhkosti. To znamená, že fyzická kvalita je základnou požiadavkou! Výber granulovaných hnojív spoločnosti Borealis L.A.T zaručuje vysokú fyzickú kvalitu.
Nastavenia rozmetávača related desktop image Nastavenia rozmetávača related tablet image Nastavenia rozmetávača related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
VYSOKÁ HUSTOTA
Granulované hnojivá od spoločnosti Borealis LAT majú hustotu vyššiu ako 0,9. Ťažké zrná majú dlhší dosah ako ľahšie zrná, čím sa zvyšuje rozsah rozmetávania so správnym prekrytím šírky jednotlivých vrstiev. Vysoká hustota je výhodná pre efektívne rozmetávanie.
OPTIMALIZOVANÁ VEĽKOSŤ GRANULÁTU
90% granúl má veľkosť od 2 do 5 mm. Distribúcia veľkosti granúl ilustruje veľkosť a rovnomernosť granúl hnojív. Ovplyvňuje priečnu distribúciu hnojiva.
ODOLNOSŤ VOČI VYTVÁRANIU HRUDIEK
Granuly musia zostať oddelené od seba počas celej životnosti výrobku. Vytváranie hrudiek narušuje prívod hnojiva do rozmetadla a vedie k chybným množstvám aplikácie.
TVRDOSŤ GRANULÁTU
Čím sú granule ťažšie, tým lepšie odoláva nebezpečenstvu rozdrvenia počas skladovania a rozmetávania. Distribúcia sa tak stáva rovnomernejšou.
Na uchovanie fyzickej kvality hnojív sú potrebné dobré postupy skladovania (-> prepojenie na úložisko)
PRESNOSŤ ROZMETÁVANIA
Pravidelnosť rozmetávania sa týka použitia rovnakého množstva hnojív na všetkých miestach v teréne. Rovnomerná distribúcia závisí od rovnomerného výstupu hnojiva z disku a prekrývajúceho sa medzi dvomi priechodmi (vonkajší a zadný) rozdeľovacieho stroja. Dobrý profil distribúcie Na overenie správnosti rozmetávania hnojív sa meria aktuálna dávka hnojiva rozložená naprieč dráhou dosahu a vykreslí sa krivka profilu distribúcie. Pravidelnosť rozmetávania sa meria pomocou variačného koeficientu (CV), ktorý kvantifikuje priemernú odchýlku dávok aplikovaných vo vzťahu k strednej dávke a je vyjadrená ako percentuálna hodnota. 

 CV, ako je definované v norme EN 13739, je pomer medzi štandardnou odchýlkou a priemernou celkovou distribúciou. Čím je koeficient CV nižší, tým lepšia je distribúcia. Kvalita distribúcie sa bežne vyjadruje nasledovne:


 • 0% < CV < 10% dobrá
 • 10% < CV < 15% stredná
 • CV >15% slabá


Presné rozmetávanie tuhých hnojív (CV <10%) znamená, že viac ako 90% granúl pristane na správnom mieste! Pri aplikácii 100 kg dusíka na hektár, táto presnosť predstavuje 1 g dusíka na meter štvorcový na hnojenie! Takáto presnosť je k dispozícii iba s vysokokvalitnými homogénnymi hnojivami, ako sú tie, ktoré sú vyrobené spoločnosťou Borealis L.A.T.

Nastavenia rozmetávača related desktop image Nastavenia rozmetávača related tablet image Nastavenia rozmetávača related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
SLABÉ ROZMETÁVANIE MÁ VEĽMI NEPRIAZNIVÉ ÚČINKY
Nesprávne rozmetávanie môže mať vážne dôsledky. Často sa to prejavuje vizuálnym fenoménom „prúžkov“ alebo „vĺn“, ktoré vykazujú nadmerné alebo nedostatočné dávkovanie o 30% Nerovnomerné a nepresné rozmetávanie hnojív vedie k nedostatkom výživy v rastlinách, a tým k zníženiu výťažnosti a obsahu bielkovín, a tiež k riziku úniku dusíka do životného prostredia pri nadmernom dávkovaní hnojiva.
VYSOKÁ FYZICKÁ KVALITA NPK+S
Vysoká fyzická kvalita je tiež dôležitá pre zložené granulátové hnojivá. Zložené granulované formulácie NPK+S od spoločnosti Borealis L.A.T ponúkajú kombináciu živín v každej granule na vyváženú výživu. Kompletná kompozícia pokrýva všetky výživové potreby hlavných plodín počas vegetatívneho cyklu.
Na rozdiel od hnojenia so zmiešaným hnojivom/zmesou sa komplexné hnojivá počas rôznych prevádzkových činností neoddelia. Oddeľovanie má za následok nerovnomerné rozmetávanie a rozdielnosť výživy Rozdiel môže predstavovať +/- 30 až 40% odchýlku v zmesiach s granulovaným zhutňovaným hnojivom. Nepravidelné rozmetávanie zobrazuje alternatívne svetlé a tmavé pásy, ktoré majú za následok výkyvy výnosnosti.
NASTAVENIE VÁŠHO ROZMETÁVAČA
Na zabezpečenie presného rozmetávania, a tým rovnomerného rozdelenia hnojiva, a účinnej výživy rastlín musí byť rozmetávač správne nastavený.
Hnojivá Borealis L.A.T sú odporúčané pre novšie stroje popredných výrobcov rozmetávačov.
K dispozícii sú aj informácie o výrobnom zariadení.
Pôvod hnojiva je možné vyčítať z informácií na vreciach (pred číslom šarže) nasledovne:
 • „GP“ pre Borealis Grandpuits
 • „GQ“ pre Borealis Grand-Quevilly
 • „OTT“ pre Borealis Ottmarsheim
 • „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz“ pre Borealis L.A.T Linz
Výrobný závod je uvedený aj v sprievodnom dokumente.