Nariadenie o prekurzoroch výbušnín (EÚ) 2019/1148

1. februára 2021 nadobudlo účinnosť upravené znenie európskeho nariadenia týkajúceho sa marketingu a používania výbušných prekurzorov (nariadenie EPR (EÚ) 2019/1148). V súlade s týmito právnymi predpismi by sa s vami spoločnosť Borealis chcela podeliť o kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby bol zaručený hladký prechod vašich objednávok.


Nariadenie EPR špecifikuje rôzne spôsoby práce s materiálmi uvedenými v prílohe I alebo prílohe II. Zoznam príslušných materiálov EPR Borealis týkajúcich sa prílohy I podľa krajín: 


Annex I products Slovakia.pdf

Overenie pri predaji

Požiadavka nariadenia o EPR spočíva v tom, že všetci zákazníci, ktorí kupujú materiály EPR z prílohy I, musia vyplniť overovaciu otázku. Borealis preto požaduje, aby všetci ich zákazníci museli vyplniť a vrátiť dotazník uvedený v prílohe IV. Ten zahŕňa to informácie o:


  • statuse profesionálneho používateľa alebo hospodárskeho subjektu
  • zamýšľanom použití našich materiálov EPR
  • autorizovaných nákupcoch - objednávateľov, ako aj doklad totožnosti jednotlivca
  • podpis


Vyplnený dotazník musí byť vrátený na adresu implementation.EPlegislation@borealisgroup.com

spolu s:

  • naskenovanou kópiou dokladov totožnosti (obe strany) pre všetkých menovaných a registrovaných nákupcov – objednávateľov.

(Akceptované identifikačné dokumenty sú občiansky preukaz, pas alebo vodičský preukaz.)


Nariadenie EPR vyžaduje, že tento proces sa musí opakovať každých 12 mesiacov. Ročná aktualizácia bude závisieť od dátumu podpisu uvedeného vo vašom aktuálnom dotazníku. Predvyplnený dotazník vrátane produktového portfólia spoločnosti Borealis pre vašu krajinu je k dispozícii po kliknutí na tento link.


Annex IV SK Fertilizers.pdf


Celá poskytnutá dokumentácia bude bezpečne uložená v súlade s požiadavkami a povinnosťami GDPR. Identifikačné dokumenty budú bezpečne uložené 18 mesiacov.


Všetky vydané licencie na konkrétne materiály (napr. Kyselina dusičná) sú tiež ukladané podľa týchto pravidiel.

Overenie pri dodaní

Aby sme zabezpečili, že naše materiály EPR budú doručené na adresu uvedenú na dodacom doklade, Borealis vyžaduje celé meno a podpis osoby, ktorá prijíma materiály EPR, na dodacom dokumente.


Po naložení materiálu EPR v našich závodoch alebo skladoch nedokážeme spracovať žiadne zmeny na dodacej adrese.


Podozrivé transakcie, krádež alebo zmiznutie

V spoločnosti Borealis sa všetci naši zamestnanci zúčastňujú povinného školenia o podozrivých transakciách, krádežiach alebo zmiznutí materiálov EPR, ako aj procesu kontaktovania príslušných vnútroštátnych orgánov do 24 hodín od zistenia.


V prípade, že musíte urobiť vyhlásenie týkajúce sa vyšetrovania národnému orgánu, ktoré ste začali v súvislosti s podozrivými transakciami, krádežou alebo zmiznutím materiálov Borealis EPR, prosíme vás, aby ste ich okamžite informovali.


Zoznam orgánov je prístupný: National contact points.