Súkromné informácie

INFORMÁCIA O OCHRANE ÚDAJOV (INFORMÁCIA PODĽA ČLÁNKU 13 GDPR) PRE POUŽÍVATEĽOV WEBOVEJ STRÁNKY

1. Účel


Spracúvame určité kategórie Vašich osobných údajov, ktoré od Vás získavame v rámci nášho obchodného vzťahu, alebo počas používania webovej stránky spoločnosti Borealis L.A.T. Pre účely transparentnosti a v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Vás chceme týmto informovať o spracúvaní údajov nasledovne:

2. Vymedzenie pojmov

 • "GDPR" označuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 • "Právo EÚ upravujúce ochranu osobných údajov" označuje právne predpisy vrátane predpisov Európskej únie (napr. GDPR), Európskeho hospodárskeho priestoru a jeho členských štátov, ktorú sú aplikovateľné na spracúvanie osobných údajov (ako je tu definované).
 • „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ako je definované v článku 4 ods. 1 GDPR; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 • „Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 • „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.
 • „Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, pracovníci a iné spoločnosti v rámci koncernu Borealis vrátane spoločností Joint Ventures (napr. Rosier) nachádzajúcich sa v jeho väčšinovom vlastníctve.
 • „Tretí štát" je štát mimo EHP, ktorý nezaručuje primeranú úroveň ochrany údajov. Európska komisia doteraz uznala za štáty, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany údajov, štáty Andorra, Argentína, Kanada (komerčné organizácie), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Isle of Man, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj a USA (v rámci Privacy Shield).
 • „Súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

3. Všeobecné informácie
3.1 Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Borealis L.A.T GmbH, St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz, Rakúsko. V prípade otázok a ďalších informácií v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa prosím obráťte na: gdprquestions@borealisgroup.com.

3.2 Zákonnosť spracúvania

Zákonnosť spracúvania vychádza z jej nevyhnutnosti pre plnenie existujúceho zmluvného vzťahu s Vami (čl. 6 ods. 1 b) GDPR), ako aj z našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 f) GDPR), najmä vzhľadom na použitie Vašich osobných údajov pre účely reklamy našich tovarov a služieb, najmä zasielanie reklamných informácií e-mailom (napr. Newsletter) alebo inou elektronickou komunikáciou a prevádzkovanie, fungovanie a zlepšovanie našej webovej stránky.

4. Spracúvanie

Pre účely plnenia existujúceho zmluvného vzťahu s Vami, pre účely reklamy tovarov a služieb Borealis L.A.T, najmä zasielanie reklamných informácií e-mailom (napr. Newsletter) alebo inou elektronickou komunikáciou a prevádzkovanie, fungovanie a zlepšovanie našej webovej stránky spoločnosť Borealis L.A.T spracúva dole uvedené osobné údaje.
 • e-mailová adresa,
 • meno a priezvisko.

Vaše osobné údaje postupujeme nasledovným kategóriám príjemcov (avšak nie nevyhnutne všetky osobné údaje všetkým príjemcom) a toto postupovanie osobných údajov vychádza z nevyhnutnosti pre plnenie existujúceho zmluvného vzťahu s Vami alebo z našich oprávnených záujmov, najmä vzhľadom na použitie Vašich osobných údajov pre účely reklamy našich tovarov a služieb a prevádzkovanie, fungovanie a zlepšovanie našej webovej stránky:
 • reklamným agentúram,
 • poskytovateľom webových služieb.

Obdobie, počas ktorého spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje, vyplýva z nasledovných kritérií:
 • počas trvania nášho obchodného vzťahu;
 • po ukončení obchodného vzťahu po ďalšie obdobie v trvaní troch rokov;
 • pre účely splnenia zákonných povinností upravujúcich uchovávanie údajov.

5. Vaše práva
5.1 Informácie a prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od spoločnosti Borealis L.A.T informácie o tom, aké osobné údaje sa o Vás spracúvajú a na požiadanie získať prístup k týmto osobným údajom. Bezodplatne Vám poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov, pokiaľ toto poskytnutie nebude zasahovať do práv a slobôd iných osôb.

Za účelom získania informácií o Vašich osobných údajoch sa prosím obráťte na: gdprquestions@borealisgroup.com. 

5.2 Oprava a vymazanie

Máte právo požadovať bez zbytočných odkladov opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Máte právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, ak:
(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali;
(ii) odvoláte súhlas, pokiaľ sa spracúvanie zakladá len na Vašom súhlase;
(iii) sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;
(iv) je dôvodom pre výmaz osobných údajov splnenie právnej povinnosti týkajúcej sa spoločnosti Borealis L.A.T.

Spoločnosť Borealis L.A.T však nie je povinná vykonať takýto výmaz, ak je spracúvanie potrebné:
(i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
(ii) na splnenie právnej povinnosti týkajúcej sa spoločnosti Borealis L.A.T,
(iii) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
(iv) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
(v) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
(vi) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak požadujete opravu / doplnenie alebo vymazanie Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na: gdprquestions@borealisgroup.com.

5.3 Právo namietať

Máte nárok namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre hore uvedené účely. Po obdržaní Vašej námietky prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na predmetný účel v rozsahu Vašej námietky.

Ak chcete podať námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na: gdprquestions@borealisgroup.com. 

5.4 Obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať v nasledovných prípadoch a na nasledovné obdobia obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:
(i) namietate správnosť osobných údajov; k obmedzeniu spracúvania môže dôjsť počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.
(ii) je spracúvanie nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.
(iii) my osobné údaje na účel spracúvania už nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
(iv) namietate spracúvanie osobných údajov, a to po dobu overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak chcete požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na: gdprquestions@borealisgroup.com.

5.5 Prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti Borealis L.A.T v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ktoré
(i) sa spracúvajú s Vašim súhlasom alebo na základe zmluvného vzťahu s Vami;
(ii) sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami.

Máte právo požadovať, aby sme osobné údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola delegovaná prevádzkovateľovi.
Ak chcete požiadať o prenesenie Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na: gdprquestions@borealisgroup.com. 

5.6 Sťažnosť
Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na rakúsky Úrad pre ochranu osobných údajov Datenschutzbehörde (Wickenburggasse 8, 1080 Wien, e-mail: dsb@dsb.gv.at).