Päť oblastí udržateľného rastu

1. PRISPIEVANIE K UDRŽATEĽNÉMU RASTU

Globálny rast obyvateľstva a rastúce obavy o životné prostredie predstavujú pre poľnohospodárstvo osobitné výzvy. Očakáva sa, že svetová populácia dosiahne do roku 2050 počet 9 miliárd ľudí. Dopyt po potravinách sa v porovnaní s rokom 2005 zvýši o 60% a každý hektár pôdy bude musieť nakŕmiť päť ľudí. V tomto kontexte musí byť našim cieľom, aby sme pomohli zabezpečiť väčšie množstvo potravín trvalo udržateľným spôsobom na celom svete. Naším príspevkom je podporovať inteligentné hnojenie pomocou vysoko kvalitných hnojív s cieľom zvýšiť účinnosť výživy plodín a minimalizovať straty životného prostredia.

Päť oblastí udržateľného rastu related desktop image Päť oblastí udržateľného rastu related tablet image Päť oblastí udržateľného rastu related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
2. ZNIŽOVANIE EMISIÍ Z CESTNEJ DOPRAVY

V oblasti priemyselných riešení poskytujeme AdBlue®, vysoko čistý vodný roztok močoviny, ktorý pomáha naftovým vozidlám, ako sú nákladné automobily, autobusy, traktory, žacie stroje, pásové vozidlá, lokomotívy a podobne, spĺňať európske emisné limity. AdBlue® pôsobí vo vozidlách vybavených systémom selektívnej katalytickej redukcie (SCR), ktorý premieňa NOx na neškodný dusík a vodnú paru. Táto technológia sa od roku 2009 používa aj v osobných automobiloch.


Päť oblastí udržateľného rastu related desktop image Päť oblastí udržateľného rastu related tablet image Päť oblastí udržateľného rastu related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
3. RIEŠENIE KLIMATICKÝCH ZMIEN

Účinky globálneho otepľovania a zmeny klímy sa prejavujú v mnohých regiónoch sveta. Hnojivá ako také stimulujú prijímanie CO2 plodinami. Zvyšovaním výnosov z úrody znižujú potrebu premeny novej neobrobenej pôdy na poľnohospodársku pôdu, čím sa zabráni potenciálnemu nárastu ročných globálnych emisií skleníkových plynov približne o 12%. V našich závodoch riešime obavy z klimatických zmien implementáciou katalyzátorov a technológií znižovania emisií s cieľom znížiť emisie N2O z našich výrobných procesov. Nízkoemisná výroba dusíkatých hnojív v Linci získala uznanie v roku 2009 vo forme environmentálnej ceny IRIS, ktorú udelila vláda Horného Rakúska.


Päť oblastí udržateľného rastu related desktop image Päť oblastí udržateľného rastu related tablet image Päť oblastí udržateľného rastu related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
4. BUDOVANIE A ZDIEĽANIE POZNATKOV "360°"

Budovanie a zdieľanie poznatkov s mnohými zúčastnenými stranami pomáha generovať a zbierať nové nápady, ktoré prispievajú k udržateľnému rastu a k zaujímavejšiemu portfóliu výrobkov a služieb. Navyše tieto spolupráce napomáhajú k vytváraniu pevných aliancií a väzieb pre budúci rozvoj. Naša spoločnosť úzko spolupracuje s poľnohospodárskou školou a výskumnou inštitúciou Francisco Josephinum v rakúskom Wieselburgu. Okrem spoločného výskumného úsilia v oblastiach inteligentného poľnohospodárstva taktiež uskutočňujeme terénne pokusy a podporujeme iniciatívy rôznych organizácií tretích strán, ako napríklad Fertilizer Europe.

Sme tiež zakladajúcim členom Cool Farm Tool Alliance, ktorý vyvinul Cool Farm Tool, online kalkulačku na skleníkové plyny, vodu a biodiverzitu pre poľnohospodárstvo. Táto bezplatná a ľahko použiteľná kalkulačka pomáha poľnohospodárom merať uhlíkovú stopu svojich rastlinných a živočíšnych produktov a posúdiť vplyv životného prostredia na vodu a biodiverzitu.


Päť oblastí udržateľného rastu related desktop image Päť oblastí udržateľného rastu related tablet image Päť oblastí udržateľného rastu related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
5. ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VÝROBY

Spoločnosť Borealis podnikla významný krok v oblasti energetickej efektívnosti výroby svojich zariadení na výrobu hnojív prostredníctvom certifikátov ISO 500 001 (od decembera 2016 vo francúzskom Grand-Quevilly a od mája 2017 i vo francúzskom Grandpuits). Vedenie takejto certifikácie energetického manažmentu dokazuje záväzok spoločnosti Borealis k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie a k podpore pokračujúcej optimalizácie výrobných procesov.

Päť oblastí udržateľného rastu related desktop image Päť oblastí udržateľného rastu related tablet image Päť oblastí udržateľného rastu related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow