Hľadám

hnojivo

obsahujúce

prvok

na výživu

plodiny

Hľadať

Päť oblastí udržateľného rastu

1. PRISPIEVANIE K UDRŽATEĽNÉMU RASTU

Globálny rast obyvateľstva a rastúce obavy o životné prostredie predstavujú pre poľnohospodárstvo osobitné výzvy. Očakáva sa, že svetová populácia dosiahne do roku 2050 počet 9 miliárd ľudí. Dopyt po potravinách sa v porovnaní s rokom 2005 zvýši o 60% a každý hektár pôdy bude musieť nakŕmiť päť ľudí. V tomto kontexte musí byť našim cieľom, aby sme pomohli zabezpečiť väčšie množstvo potravín trvalo udržateľným spôsobom na celom svete. Naším príspevkom je podporovať inteligentné hnojenie pomocou vysoko kvalitných hnojív s cieľom zvýšiť účinnosť výživy plodín a minimalizovať straty životného prostredia.

2. ZNIŽOVANIE EMISIÍ Z CESTNEJ DOPRAVY

V oblasti priemyselných riešení poskytujeme AdBlue®, vysoko čistý vodný roztok močoviny, ktorý pomáha naftovým vozidlám, ako sú nákladné automobily, autobusy, traktory, žacie stroje, pásové vozidlá, lokomotívy a podobne, spĺňať európske emisné limity. AdBlue® pôsobí vo vozidlách vybavených systémom selektívnej katalytickej redukcie (SCR), ktorý premieňa NOx na neškodný dusík a vodnú paru. Táto technológia sa od roku 2009 používa aj v osobných automobiloch.


3. RIEŠENIE KLIMATICKÝCH ZMIEN

Účinky globálneho otepľovania a zmeny klímy sa prejavujú v mnohých regiónoch sveta. Hnojivá ako také stimulujú prijímanie CO2 plodinami. Zvyšovaním výnosov z úrody znižujú potrebu premeny novej neobrobenej pôdy na poľnohospodársku pôdu, čím sa zabráni potenciálnemu nárastu ročných globálnych emisií skleníkových plynov približne o 12%. V našich závodoch riešime obavy z klimatických zmien implementáciou katalyzátorov a technológií znižovania emisií s cieľom znížiť emisie N2O z našich výrobných procesov. Nízkoemisná výroba dusíkatých hnojív v Linci získala uznanie v roku 2009 vo forme environmentálnej ceny IRIS, ktorú udelila vláda Horného Rakúska.


4. BUDOVANIE A ZDIEĽANIE POZNATKOV "360°"

Budovanie a zdieľanie poznatkov s mnohými zúčastnenými stranami pomáha generovať a zbierať nové nápady, ktoré prispievajú k udržateľnému rastu a k zaujímavejšiemu portfóliu výrobkov a služieb. Navyše tieto spolupráce napomáhajú k vytváraniu pevných aliancií a väzieb pre budúci rozvoj. Naša spoločnosť úzko spolupracuje s poľnohospodárskou školou a výskumnou inštitúciou Francisco Josephinum v rakúskom Wieselburgu. Okrem spoločného výskumného úsilia v oblastiach inteligentného poľnohospodárstva taktiež uskutočňujeme terénne pokusy a podporujeme iniciatívy rôznych organizácií tretích strán, ako napríklad Fertilizer Europe.

Sme tiež zakladajúcim členom Cool Farm Tool Alliance, ktorý vyvinul Cool Farm Tool, online kalkulačku na skleníkové plyny, vodu a biodiverzitu pre poľnohospodárstvo. Táto bezplatná a ľahko použiteľná kalkulačka pomáha poľnohospodárom merať uhlíkovú stopu svojich rastlinných a živočíšnych produktov a posúdiť vplyv životného prostredia na vodu a biodiverzitu.


5. ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VÝROBY

Spoločnosť Borealis podnikla významný krok v oblasti energetickej efektívnosti výroby svojich zariadení na výrobu hnojív prostredníctvom certifikátov ISO 500 001 (od decembera 2016 vo francúzskom Grand-Quevilly a od mája 2017 i vo francúzskom Grandpuits). Vedenie takejto certifikácie energetického manažmentu dokazuje záväzok spoločnosti Borealis k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie a k podpore pokračujúcej optimalizácie výrobných procesov.