Odporúčaná aplikácia

APLIKÁCIA GRANULOVANÝCH HNOJÍV

Správnou aplikáciou hnojiva spočíva v distribúcii hnojiva čo najpresnejšie, najrovnomernejšie a čo najjednotnejšie na pole s použitím rozmetadla hnojiva. Rozmetadlo môže mať odstredivého, kyvadlového alebo pneumatického typu.

• Pri odstredivom alebo kyvadlovom rozmetaní je hnojivo vymršťované rotujúcim diskom alebo oscilačnou rúrkou, ktorá sa nazýva diaľkové rozmetávanie.

• Pri pneumatickom rozmetávaní, rozmetávač je koľajnica, do ktorej je hnojivo podávané mechanicky a granulát je rozmetávaný pneumaticky. Najbežnejším typom systémov vo Francúzsku je odstredivé rozmetávanie. V tomto prípade granule hnojiva vypadávajú z násypky do rotačného kotúča, ktorý má lopatky, ktoré urýchľujú tok granúl. Granuly sa potom vymršťujú vysokou rýchlosťou z disku a vystreľujú sa na každú stranu koľajnice.


Pre úspešné rozmetávania musíte dbať na

• nastavenie rozmetávača hnojiva

• podmienky pôdy a poveternostné podmienky pri rozmetávaní (slabý vietor, suchá pôda bez brázd)

• výber hnojiva s vhodnými fyzickými charakteristikami

Rozmetávanie s odstredivým rozmetávačom je charakterizované duálnou variáciou distribúcie:

• v smere pohybu traktora (ktorá závisí od vzdialenosti dosahu)

• v smere kolmom na pohyb (priečny smer)

V priečnom smere je distribúcia hnojiva výrazne odlišná: množstvo hnojiva je menšie na konci šírky vrhania hnojiva.

Následkom toho je, že šírky rozmetávania sa v každom smere musia prekrývať, aby sa dosiahla požadovaná dávka. Rovnaké rozmetávania hnojiva tak závisí od správneho presahu šírok hnojív:

• z hľadiska polohy, s správnou oblasťou presahovania

• z hľadiska dávky: dávka na ceste von + dávka na ceste späť = 100% dávky


V smere pohybu traktora je variácia distribúcie nízka alebo dokonca nulová a závisí od kolísania rýchlosti pohybu traktora.

NASTAVENIA ROZMETÁVAČA
Stroje na rozhadzovanie hnojív musia byť nastavené pre dané hnojivo s vopred stanovenou pracovnou šírkou. Nastavenie rozmetávača sú uvedené v knižke nastavení alebo online (rýchlosť, výška, uhol čepele a pod.) Dôležité premenné Výstup: výstup = Dávka v kg / ha x pracovná šírka x rýchlosť pohybu Pracovná šírka: vzdialenosť medzi dvoma priľahlými priechodmi rozmetávača. Je to tiež vzdialenosť medzi prekrývajúcimi sa bodmi medzi presahmi. Šírka rozmetávania sa zvyšuje: napr. vo Francúzsku, v oblastiach s veľkými plochami pre plodiny (obilniny, kukurica, repka, repa a zemiaky) šírka rozmetávania sa zvýšila z priemerne 24 metrov v roku 1995 na 28 metrov v roku 2005 s trendom na 36 metrov alebo dokonca na väčšie šírky. (zdroj COMIFER-2009) Poľnohospodári sa musia ubezpečiť, že Stroj na rozmetávanie hnojív je vhodný na požadovanú šírku a vybrať hnojivo, ktoré je taktiež vhodné. Hnojivá nemajú rovnaké vlastnosti z hľadiska rozmetávania a závisia od zvolenej šírky.