Technische stikstof

Milieuvriendelijke industriële oplossingen

Ekologisch

We leveren duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor industrieën, die essentieel zijn voor de groeiende wereldbevolking en de kwaliteit van ons milieu. We engageren ons dan ook voor duurzaamheid en het creëren van meerwaarde voor de samenleving. De behoefte voor bedrijven om duurzaam te werken was nog nooit zo groot en zal blijven groeien. Bedrijven kunnen enkel op een duurzame manier groeien in een gezonde omgeving en een stabiele samenleving. Ze moeten de beperkte hulpbronnen van de planeet beheren, terwijl ze het hoofd bieden aan een groeiende vraag en omgaan met steeds verdergaande regelgevingen en economische turbulentie. Borealis L.A.T biedt duurzame en krachtige oplossingen om vervuilende emissies van wegtransport (DeNOx automotive) en de industrie (DeNOx industrial) te beperken.
Ekologisch related desktop image Ekologisch related tablet image Ekologisch related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
WAT IS NOX?
Stikstofoxiden (NOx) zijn luchtverontreinigende stoffen die voortkomen uit het verbrandingsproces van vaste installaties of voertuigen. NOx dragen bij tot zuurafzetting, zure regen, die kan leiden tot potentiële wijzigingen in de bodem- en waterkwaliteit. Ze hebben ook effecten op de volksgezondheid, doordat ze de luchtwegen beschadigen. Bovendien hebben NOx een negatieve impact op de ozonlaag en bevorderen ze het broeikaseffect.