Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken
frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Koper (Cu)
  2963.546
  Cu
 • Ion-vorm
  Koper (Cu) ionic formula image
 • Anion/Kation
  Cu2+
 • Koper (Cu) influance image
  Aar
 • Koper (Cu) origin image
  Bron: Vulkanisch
 • Koper (Cu) mobility image
  8-10 mm rond de wortel

Koper

(Cu)

Koper is een zwaar metaal en dikwijls als fungicide gebruikt. In bodems waar het excessief aanwezig is, beïnvloedt het de bodemvruchtbaarheid negatief. Drijfmest is ook verantwoordelijk voor overtollig koper wanneer het herhaaldelijk wordt aangebracht op dezelfde percelen. Aan de andere kant leidt een tekort aan koper op geologisch koperarme bodems tot vruchtbaarheidsproblemen bij granen. Ook de kwaliteit van voedingsgrassen kan eronder leiden. Het is dan ook vrij eenvoudig om het probleem te corrigeren, dat nauwkeurig geïdentificeerd kan worden door bodem- of gewasanalyse.
Cu
Plant
Plant
Bodem
Bodem
Gewassen
Gewassen
Oorsprong
Oorsprong
Sleutelelementen
Sleutelelementen
METABOLISME
Koper is vooral betrokken bij de fotosynthese op het niveau van de chloroplasten. Een logisch gevolg in geval van een tekort is de verbleking (chlorose) van de jonge bladeren. Koper is ook betrokken bij de vorming van celwanden, met name lignine. Een tekort resulteert in een gebrek aan stevigheid. Ten slotte speelt koper ook een cruciale rol bij de eiwitsynthese. Ook een teveel aan koper is een probleem: het voorkomt wortelvorming doordat het de microbiële activiteit van de rizosfeer verhindert.. Vooral bij granen resulteert een tekort in een verkleuring van de punten van de bladeren (papiervlekkenziekte) en tot lege aren bij de oogst (functiestoornis bij bestuiving) Het kan ook leiden tot ijzerchlorose. Bij dieren leidt een tekort tot groei- en vruchtbaarheidsstoornissen, eten van grond, bloedarmoede, haarverkleuring en gevoeligheid voor infecties.
ABSORPTIEMECHANISMEN
Koper is niet erg mobiel in de bodem en slechts een klein gedeelte ervan wordt geabsorbeerd door de gewassen.
INTERACTIES, SPECIFICITEIT
De beschikbaarheid van koper hangt deels samen met de aanwezigheid ervan in de bodem, maar ook met de complexerende mechanismen door het organisch materiaal en de mogelijke blokkades door het antagonisme molybdeen, dat in geval van hoge pH of een teveel aan zink optreedt als concurrent op voor de wortelabsorptie. Er moet rekening gehouden worden met negatieve interactie tussen spoorelementen en het is belangrijk om de mengsels van de spoorelementen zorgvuldig te selecteren voor hun synergetisch effect. Borealis L.A.T biedt een goede advies over de juiste combinatie van spoorelementen.
Graniet- en kalksteenbodems zijn van nature koperarm. Een hoog gehalte aan organisch materiaal slaat koper neer en remt de beschikbaarheid ervan af. Kalken heeft hetzelfde effect. Klimaatechnisch ten slotte is tijdens een warm voorjaar het risico op rendementsverlies groter wanneer koper de beperkende factor is.

Gevoeligheidstabel

Gevoeligheidsmeter:
 • nutrient very sensible icon

  Zeer

 • nutrient very fairly icon

  Tamelijk

 • nutrient very moderately icon

  Matig

Cu
Suikerbiet
Durum Wheat
Tarwe
Wortel
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kool
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Luzerne
Corn (silage)
Corn (grain)
Meloen
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Aardappelen
Grassland
Salad
Soja
Tobacco
Tomaten
Zonnebloem

Gevoeligheidstabel & Symptomen

De symptomen van kopertekort zijn bijzonder moeilijk te detecteren, behalve op bepaalde gewassen in een geavanceerd stadium, bijvoorbeeld onvruchtbaarheid bij tarwe. Dit laatste kan samengevat worden als een witte verkleuring van de toppen van de jongste bladeren, gevolgd door stoornissen in de aarvorming, die kunnen leiden tot 'lege aren'. Over het algemeen beïnvloeden tekorten vooral nieuw ontwikkelde weefsels, wegens de lage mobiliteit van het koper.

Teveel & Behoeften

Een teveel aan koper is gevaarlijk voor schapen. Zelfs bij granen die grotere hoeveelheden koper vragen, kan een teveel schadelijk zijn, vooral bij durumtarwe.

Koper, dat vaak aanwezig is in de vorm van sulfide in magmatisch gesteente, kan niet geëxploiteerd worden wegens het lage gehalte in de gesteenten. Geologisch moet het gesolubiliseerd en vervolgens geprecipiteerd worden met andere metalen om aan concentratie te winnen (Chalcopyriet CuFeS2 of malachiet Cu2CO3(OH)2 ). Koperafzettingen worden al zeer lang door mensen geëxploiteerd, meer dan 4.000 jaar. Op wereldniveau zijn er weinig afzettingen, met lage concentratie. Voor gebruik in plantenvoeding wordt de bladtoepassing aanbevolen, wat een efficiënt gebruik van de voorziene eenheden en een verantwoord beheer van deze hulpbron mogelijk maakt. Op die manier wordt het op het juiste moment aangebracht op gevoelige gewassen: voor granen (tarwe, gerst, haver) in de late uitstoelingsfase, voor het stadium 'aar 1 cm'.
PRODUCTIEPROCES
Om te voldoen aan de doelstelling van gematigde opname vóór de kiemfase, blijkt de oxychloridevorm in een beperkt geconcentreerde formulering het juiste agronomische en economische compromis te zijn om tekorten te voorkomen zonder onnodige of schadelijke accumulatie te ontwikkelen.
BODEMINHOUD:
EDTA-extractie lijkt het potentieel voor door gewassen opneembaar Cu in de bodemoplossing doeltreffend te bepalen. We kunnen de volgende prestatiedrempels in aanmerking nemen: In bodems die rijk zijn aan organisch materiaal (>2.5%) is het minimumgehalte 2 ppm In bodems met een gemiddeld gehalte aan organisch materiaal (1,8-2,5%) is het minimumgehalte 1,4 ppm In bodems die arm zijn aan organisch materiaal (<1,8%) is het minimumgehalte 1 ppm.
GEHALTE AAN ORGANISCH MATERIAAL
Dit is de belangrijkste factor die de beschikbaarheid van Cu bepaalt. Cu is het mineraal element dat het meest gecomplexeerd wordt door organisch materiaal, humus- en fulvozuren. Hoge gehaltes organisch materiaal hebben de neiging om Cu onbeschikbaar te maken voor planten.
TEXTUUR
Bodems met een grove structuur en een laag klei- en leemgehalte, zandbodems en sterk uitgespoelde bodems zijn gevoelig voor kopertekort. In die zin zijn ook kalkrijke bodems met een hoge pH, in het bijzonder als ze rijk zijn aan organisch materiaal, gevoelig voor kopertekort. Tenslotte zijn organische en turfachtige bodems erg problematisch voor de beschikbaarheid van Cu.
KLIMAAT
Droge periodes verminderen de beschikbaarheid van Cu.
pH
Een stijging van de pH vermindert de oplosbaarheid van koper en de hoeveelheid Cu2+ in de bodemoplossing. Bepaalde duidelijke tekorten kunnen waargenomen worden bij zure, uitgespoelde zandbodems.