Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken
 • Zwavel (S)
  1632.064
  S
 • Ion-vorm
 • Anion/Kation
  SO42-
 • Blad
 • Bron: Vulkanisch
 • > 40 mm rond de wortel

Zwavel

(S)

Naast de primaire voedingsstoffen N, P en K behoort zwavel samen met calcium en magnesium tot de groep van secundaire voedingsstoffen, waarvan het de belangrijkste is. Toch is zwavelbemesting een relatief recent thema. Ten gevolge van een sterke daling in de atmosferische neerslag (zure regen) en andere bronnen (door plantbeschermingsproducten of dierlijke mest), is het cruciaal geworden om zwavel aan te brengen via minerale bemesting. Net als bij stikstof stelt microbiële activiteit in de bodem zwavel vrij in de bodem, bij temperaturen boven 12°C. Eveneens net als stikstof is het in zijn voor planten beschikbare vorm (sulfaat, SO4 2-) mobiel en gevoelig voor uitspoelen door neerslag in de winter. De eerste toepassing van zwavel dient te gebeuren bij de hergroei na de winter, en op een evenwichtige manier in verhouding tot stikstof.
S
Plant
Plant
Bodem
Bodem
Gewassen
Gewassen
Oorsprong
Oorsprong
Sleutelelementen
Sleutelelementen
BELANG VOOR DE PLANT:
Zwavel is onmisbaar voor tal van essentiële aminozuren, in het bijzonder cysteïne en methionine. Planten hebben het vroeg nodig in het chlorofyl voor fotosynthese en eiwitvorming. Zwaveltekorten leiden tot verkleuringen of gele vlekken op graangewassen bij het einde van de winter.
ABSORPTIEMECHANISMEN:
Planten absorberen zwavel via hun wortels in de vorm van sulfaat SO 4 2- Zwavel wordt goed verspreid in de bodemoplossing en de opname ervan door de plant is semi-passief en semi-actief. 
INTERACTIES, SPECIFICITEIT:
De sulfaatvorm is de vorm die kan worden opgenomen voor plantvoeding. De elementaire vorm moet worden geoxideerd om opname mogelijk te maken. De thiosulfaatvorm is een intermediaire vorm.
Zodra de temperatuur hoog genoeg is (>12°C) wordt organisch materiaal, waarin het meeste in de bodem aanwezige zwavel is opgeslagen, gemineraliseerd. Hiermee worden gewassen gevoed in de zomermaanden.
CYCLUSDIAGRAM:
1. Het recycleren van voedingsstoffen in alle soorten organisch materiaal, waaronder dierlijk mest, gewasresten en andere organische bijproducten uit menselijke activiteiten, is een belangrijke bron voor bemesting. 2. Meststofproductie kan leiden tot formuleringen die zwavel in sulfaatvorm bevatten. 3. Bepaalde plantbeschermingsproducten voegen sulfaat of elementair zwavel toe, dat oxideert tot sulfaat in de bodem. 4. Atmosferische zwavelneerslag neemt voornamelijk de vorm aan van (SO2 en SO3). Wanneer het in contact komt met de bodem, wordt het sulfaat. De zwaveluitstoot van fabrieken en voertuigemissies werd zes keer kleiner in de loop van de voorbije 40 jaar, waardoor de atmosferische neerslag sterk is afgenomen. 5. Microbiële organisatie zet mineraal sulfaat om in organisch zwavel. De activiteit van bacteriën in de bodem wordt vooral gestimuleerd door de aanwezigheid van ammoniumstikstof en sulfaat. Organisch zwavel kan niet rechtstreeks worden geassimileerd door planten en moet eerst worden gemineraliseerd. Mineralisatie van organisch materiaal (en mest) in de bodem produceert sulfaat. 6. In aerobe omstandigheden in de bodem is de ultieme vorm van mineraal zwavel sulfaat, maar in anaerobe omstandigheden kan sulfaat worden gereduceerd tot sulfide en waterstofsulfide H2S, wat een onaangename geur veroorzaakt. 7. Sulfaat spoelt uit wanneer het diep in de bodem wordt meegenomen door water. Dat gebeurt voornamelijk in de winter, wanneer overtollig water sulfaat meevoert tot buiten het bereik van wortels. 8. Planten nemen zwavel via de wortels enkel op in sulfaatvorm. 9. Bladabsorptie in de vorm van elementaire zwaveldamp (S) is mogelijk, maar beperkt. 10. De oogst wordt omgezet in (menselijk of dierlijk) voedsel, wat de basisdoelstelling van landbouw is.

Gevoeligheidstabel

Gevoeligheidsmeter:
 • Zeer

 • Tamelijk

 • Matig

S
Suikerbiet
Durum Wheat
Tarwe
Wortel
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kool
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Luzerne
Corn (silage)
Corn (grain)
Meloen
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Aardappelen
Grassland
Salad
Soja
Tobacco
Tomaten
Zonnebloem

Teveel & Behoeften

Overtollig zwavel in de bodem kan een verzurend effect hebben, wat daarentegen een positieve factor is in kalkrijke bodems. Gips (calciumsulfaat) beïnvloedt de pH niet.

Zwavel is van natuurlijke oorsprong, ofwel in de elementaire vorm uit vulkanisch gesteente of de via zuivering van gas of petroleum. De atmosferische neerslag van zwavel in de vorm van zure regen, die aanzienlijk was in de 20e eeuw, werd in de meeste landen tot 80% verminderd. Emissies (in SO2) bron: UNECE/EMP 2010 1.000 ton SO2 Duitsland Frankrijk Italië Spanje VK
BODEMINHOUD:
Zwavel gemeten via bodemanalyses (bijvoorbeeld de methode van Scott) hangt nauw samen met het gehalte aan organisch materiaal in de bodem. De belangrijskte factoren die moeten beschouwd worden zijn: gewas,klimaat en bodemtextuur.
GEHALTE AAN ORGANISCH MATERIAAL:
60 tot 95% van zwavel is in organische vorm. Hoe hoger dus het gehalte aan organisch materiaal in de bodem, hoe waarschijnlijker zwavel zal worden vrijgegeven tijdens mineralisatiefases. Recente organische toepassingen (dierlijke mest, compost, enz.) bevorderen de beschikbaarheid van zwavel voor gewassen. regelmatige toepassingen verminderen sterk het risico op tekorten, de te verkiezen vorm is sulfaat.
TEXTUUR:
Net als stikstof is zwavel zeer mobiel in de bodemoplossing, met een hoog risico op uitspoelen bij overvloedige regen in de herfst of de winter. Verliezen zijn groter in doorlatende texturen, zoals zandbodems.
KLIMAAT:
De frequentie en de hoeveelheden van neerslag bepalen in grote mate het uitspoelen van zwavel. Hoe zwaarder de regenval in de winter, hoe meer zwavel wordt uitgespoeld.