Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken
 • Magnesium (Mg)
  1224.312
  Mg
 • Ion-vorm
 • Anion/Kation
  Mg2+
 • Blad
 • Bron: Zee
 • 8-10 mm rond de wortel

Magnesium

(Mg)

Magnesium wordt over het algemeen in verband gebracht met kwaliteitsproblemen van gewassen, waarschijnlijk wegens het verband tussen magnesium en kalium. Telers zijn zich bewust van het risico op tetanie of de gevoeligheid voor infecties in geval van tekorten. Magnesium speelt ook een belangrijke rol in plantenvoeding. Voor planten ligt de focus hierbij in de chloroplasten, in het chlorofyl, waar de fotosynthese plaatsvindt. Het is daardoor rechtstreeks betrokken bij de fysiologische specificiteit van planten: het vermogen om koolstof op te nemen uit de lucht en dit om te zetten in een organische vorm om droge stof te produceren.
Mg
Plant
Plant
Bodem
Bodem
Gewassen
Gewassen
Oorsprong
Oorsprong
Sleutelelementen
Sleutelelementen
BELANG VOOR DE PLANT
Magnesium is betrokken bij tal van metabolische functies (vorming van koolhydraten en eiwitten) en het transport in de plant. De belangrijkste invloed ervan situeert zich op het niveau van het chlorofyl in de bladeren, in verband met fotosynthese. Magnesiumtekort vermindert niet alleen het rendement, maar kan ook leiden tot chlorose in jaarlijkse gewassen, boomteelt en wijnbouw. Tekorten in voedergewassen verstoren de voeding van dieren.
ABSORPTIEMECHANISMEN
Diffusie van magnesium in de bodemoplossing is vrij beperkt. Mg speelt een belangrijke rol in het klei-humuscomplex, wanneer dit reeds verzadigd is met calcium of kalium. Hetzelfde geldt voor wortelabsorptie, wat meer energie vraagt van de plant met een meer actief dan passief opstijgend transport.
INTERACTIES, SPECIFICITEIT
De ratio K2O/MgO beïnvloedt het meeste de opnames. Deze verhouding moet rond 2 liggen. Als de verhouding groter is dan 3, worden correctieve acties aanbevolen. (NB: indien uitgedrukt in K/Mg, dan ligt het optimum tussen 0,8 en 1,2)
Het magnesium aanwezig in de bodem kan diverse oorsprongen hebben: magmatisch, mariene afzetting en organisch. De oplossing ervan leidt ook tot een gedeelte van de jaarlijkse verliezen door uitspoeling. (In grote hoeveelheden kan het een pH corrigerende waarde hebben en de pH corrigeren in de verhouding 1,6 x CaO)
CYCLUSDIAGRAM

1. Het recycleren van voedingsstoffen in alle soorten organisch materiaal, waaronder dierlijke mest, gewasresten en andere organische bijproducten uit menselijke activiteiten, is een belangrijke bron voor bemesting.

2. Magnesium is aanwezig in de vorm van magnesiumcarbonaat in dolomiet, een harde kalksteen die wordt gewonnen in steengroeven. Het wordt ook gewonnen in de vorm van oxide, hydroxide of magnesiumsulfaat (of kieseriet) in ondergrondse mijnen.

3. Mg2+ magnesium evolueert in de bodem tussen vaste, geadsorbeerde en oplosbare vorm.

4. Het uitspoelen van oplosbaar magnesium (naar diepere bodemlagen) moet in rekening worden gebracht in het bemestingsadvies.

5. Het uitspoelen van magnesium in de bodem vindt ook plaats door afwatering (hellend terrein) en erosie (magnesium gebonden aan vaste deeltjes).

6. Wortelopname van Magnesium door de planten gebeurt enkel via magnesium Mg2+ opgelost in de bodemoplossing.

7. Het gewas wordt omgezet in (menselijk of dierlijk) voedsel, wat de basisdoelstelling van landbouw is.

INDICATOR
Bodemanalyse meet via extractiemethodes, vergelijkbaar tussen de verschillende laboratoria, uitwisselbaar magnesium. De interpretatie gebeurt door het geanalyseerde magnesium te evalueren ten opzichte van een optimum dat, in ionische vorm, 6% van de CEC (kationenomwisselingscapaciteit) zou zijn. Daarom is het nodig om de CEC te kennen, om de toevoer van magnesium in de bodem correct te kunnen schatten.

Gevoeligheidstabel

Gevoeligheidsmeter:
 • Zeer

 • Tamelijk

 • Matig

Mg
Suikerbiet
Durum Wheat
Tarwe
Wortel
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kool
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Luzerne
Corn (silage)
Corn (grain)
Meloen
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Aardappelen
Grassland
Salad
Soja
Tobacco
Tomaten
Zonnebloem

Gevoeligheidstabel & Symptomen

Magnesiumtekort beïnvloedt voornamelijk oude bladeren en veroorzaakt chlorotische vlekken tussen de nerven. Als het gebrek blijft voortduren, worden de uiteinden van de bladeren necrotisch en verdrogen ze. Globaal gezien nemen het chlorofylgehalte en het aantal chloroplasten af.

Teveel & Behoeften

Een teveel aan magnesium kan ontstaan na een onevenwichtige bemestingsvoorgeschiedenis tussen magnesium en kalium. Als de verhouding K2O/MgO minder dan 1 bedraagt in bodemanalyses, wordt aanbevolen om met kalium te bemesten.

Magnesium is sterk aanwezig onder de aardkorst (de mantel). Peridotiet, dat beschouwd wordt als het meest voorkomende gesteente in het zonnestelsel, bevat meer dan 40% silicaten en meer dan 40% magnesium. Het is ook aanwezig in mariene afzettingsbodems (in de vorm van carbonaat, als dolomiet, of in de vorm van sulfaat, als kieseriet). De Mg in de meststof komt uit één van deze twee magnesiumbronnen.
BODEMINHOUD
Een aanvaardbaar gehalte in de bodem zou tussen 120 en 200 ppm MgO moeten liggen. Een gehalte van minder dan 120 ppm wijst op een arme bodem en een gehalte van minder dan 80 ppm op een zeer arme bodem.
ANTAGONISME
Een K2O/MgO-verhouding van meer dan 2 wijst op een beperkte beschikbaarheid van magnesium. Als de verhouding hoger is dan 3 is er een duidelijk risico op blokkering.
TEXTUUR
In zandbodems vergroot het risico op uitspoelen.
KLIMAAT
Na de winter kan de beschikbaarheid van magnesium beperkt zijn.
pH
Er is een risico op magnesiumtekort wegens verzadiging van het klei-humuscomplex wanneer de pH hoger is dan 7,5. Een pH van minder dan 5,5 beperkt eveneens de beschikbaarheid van Mg.