Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken
 • Kalium (K)
  1939.102
  K
 • Ion-vorm
 • Anion/Kation
  K+
 • Vrucht
 • Bron: Binnenzee
 • 15 mm rond de wortel beschikbaar

Kalium

(K)

Kalium is een van de belangrijkste elementen voor gewassen. Het is van nature aanwezig in de meeste gesteenten en bodems, maar moet in water oplosbaar zijn om geabsorbeerd te kunnen worden door planten. Kalium evolueerde in oude mariene afzettingen en moet geleverd worden in de vorm van zout om de bodem te verrijken; kalium is nodig voor de opslag van voedingsstoffen door gewassen, bijvoorbeeld fruit of wortelgewassen. Kaliummeststof combineert kalium uit organisch materiaal uit de bodem en uit gesteente. Hierdoor wordt een zekere minerale hoeveelheid afgezet in de kleimineralen, die de bodemoplossing geleidelijk verrijkt, naargelang de behoeften en de absorptie.
K
Plant
Plant
Bodem
Bodem
Gewassen
Gewassen
Oorsprong
Oorsprong
Sleutelelementen
Sleutelelementen
BELANG VOOR DE PLANT
Kalium is een van de drie belangrijkste elementen die essentieel zijn voor gewassen. Het is betrokken bij de werking van de stomata en draagt bij tot de vermindering van de transpiratie van de plant, wat de weerstand tegen droogte vergroot. Het regelt de uitwisseling tussen cellen en ondersteunt de vorming van koolhydraten in het blad. Het bevordert het transport ervan naar opslagorganen (knollen, wortels en vruchten). Kalium versterkt de celwanden, vergroot de weerstand van planten tegen legeren en tegen ziektes of parasitaire aanvallen.
ABSORPTIEMECHANISMEN
Kalium wordt vrij gemakkelijk geabsorbeerd door de wortels als oplosbare ionen in de bodemoplossing. Hoe meer de plant ademt, hoe meer water hij opneemt en hoe meer kalium hij absorbeert, in verhouding tot de concentratie ervan in de bodemoplossing. In de plant is kalium ook erg mobiel tussen de cellen.
INTERACTIES, SPECIFICITEIT
Aangezien planten kalium opnemen zonder veel regulering, is er vaak aan het einde van de cyclus een uitstoot van overtollig kalium door de wortelexsudaten.
Oplosbaar kalium in de bodemoplossing wordt aangevuld vanuit het klei-humuscomplex. Deze aanvulling hangt sterk af van de vochtigheid van de bodem (natte en droge fases) en het seizoensklimaat. Aangezien kalium oplosbaar is in water, wordt de beschikbaarheid snel beïnvloed door droge omstandigheden en kan een teveel aan water er anderzijds toe leiden dat het diep wordt uitgespoeld.
CYCLUSDIAGRAM

1. De recyclage van voedingsstoffen in allerlei soorten organisch materiaal: dierlijke mest, gewasresten (stro, loof, groen ...) en andere organische bijproducten van menselijke activiteiten, is een belangrijke bron voor bemesting.

2. Kalium wordt gewonnen in mijnen, voornamelijk als mengeling van natrium-, kalium- en soms magnesiumzouten. Het wordt gezuiverd en omgezet in kaliummeststof die bruikbaar is in de landbouw.

3. Kalium evolueert in de bodem in zijn minerale vorm van kation K+. Het kan gebonden zijn in de kristalstructuur van de bodem, geadsorbeerd aan het oppervlak of kleimineralen, of het kan oplosbaar zijn in grondwater.

4. Het uitspoelen van oplosbaar kalium aanwezig in bodemvocht naar diepre lagen is een belangrijker fenomeen in zandbodems met laag CEC.

5. Het uitspoelen van kalium uit het perceel vindt ook plaats door afwatering (hellend terrein) en erosie (kalium gebonden aan vaste deeltjes).

6. Wortelopname van planten gebeurt enkel van kalium K+ opgelost in de bodemoplossing.

INDICATOR
Bodemanalyse meet via vergelijkbare extractiemethodes van andere laboratoria, uitwisselbaar kalium De interpretatie gebeurt door het geanalyseerde kalium te evalueren ten opzichte van een optimum dat, in ionische vorm, 4% van de CEC zou zijn. Daarom is het nodig om de CEC te kennen, om de toevoer van kalium in de bodem correct te kunnen schatten.

Gevoeligheidstabel

Gevoeligheidsmeter:
 • Zeer

 • Tamelijk

 • Matig

K
Suikerbiet
Durum Wheat
Tarwe
Wortel
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kool
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Luzerne
Corn (silage)
Corn (grain)
Meloen
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Aardappelen
Grassland
Salad
Soja
Tobacco
Tomaten
Zonnebloem

Gevoeligheidstabel & Symptomen

Kaliumgebrek beïnvloedt vooral de oudere bladeren; het wordt gekenmerkt door een vergeling, dan verbruining en verdroging van de uiteinden en vervolgens de randen van het blad.

Teveel & Behoeften

Een teveel aan kalium kan de productiekwaliteit beïnvloeden (minder extraheerbare suiker in suikerbieten of lager onderwatergewicht in aardappelen). Een teveel aan kalium kan ook de absorptie van magnesium belemmeren. Dit geldt in het bijzonder voor weiland in het begin van het seizoen, wat in extreme gevallen grastetanie kan veroorzaken. Een teveel aan kalium kan ook de opname van ijzer en mangaan beïnvloeden als deze elementen niet in voldoende mate beschikbaar zijn.

De totale hoeveelheid kalium aanwezig in de bodem is vaak afkomstig van magma (mica, kaliumveldspaat), maar is geblokkeerd in kerndeeltjes van het oorspronkelijk gesteente. Dergelijk geologisch kalium wordt verweerd en vrijgegeven, maar dat gebeurt over een lange periode en is onvoldoende om aan de behoeften van gewassen te voldoen. De bronnen van in water oplosbaar kalium die kunnen worden gebruikt voor bemesting zijn zeldzamer, en bevinden zich hoofdzakelijk in twee regio's van de wereld: Oost-Europa en Noord-Amerika. Deze afzettingen zijn afkomstig vroegere zeeën, waarvan het water is verdampt en die vervolgens werden bedekt door andere afzettingen, waardoor ze werden beschermd tegen erosie. Deze mijnen bevatten voornamelijk sylviniet, een mengeling van verschillende in water oplosbare zouten als kaliumchloride, natriumchloride en magnesiumzouten, en die worden gescheiden en gezuiverd door fysische scheidingsprocessen.
BODEMINHOUD
De redenering is niet gebaseerd op het absolute gehalte aan extraheerbaar kalium, maar op het percentage K+-kationen ten opzichte van de CEC. Een gehalte van 4% wordt als voldoende beschouwd. Hoe hoger de CEC, hoe hoger het K-niveau.
KLIMAAT
Afwisselende periodes van vocht en droogte zijn gunstig. Lange natte of droge periodes daarentegen verhinderen dat het kalium in klei vrijkomt in de de bodemoplossing.
pH
De pH heeft een kleiner en indirect effect op de kwaliteit van het klei-humuscomplex en het niveau van microbiële activiteit – hoe meer microbiële activiteit, hoe meer kalium wordt gemineraliseerd en in de bodemoplossing terechtkomt.
ANTAGONISME
Interferentie met magnesium. De bindingsvolgorde van de ionen in het complex is Ca> Mg> K> Na