Különleges szabályok ammónium-nitrát műtrágya tárolására

A 28%-nál magasabb nitrogén-tartalommal rendelkező ammónium-nitrát műtrágya veszélyes anyagnak minősül, ezért szállítására és tárolására különleges szabályok vonatkoznak.

  • Egyidejűleg 312,5 tonna feletti mennyiség egyazon telephelyen történő tárolása katasztrófavédelmi engedélyhez kötött, melynek hiányában katasztrófavédelmi bírság kiszabására kerül sor. Összege 3.000.000 Ft.
  • Az ammónium-nitrát műtrágya nem tárolható együtt éghető anyagokkal, savakkal, lúgokkal, vegyszerekkel, karbamiddal, fémporokkal, szerves anyagokkal.
  • Ömlesztetten még ideiglenesen sem tárolható.
  • Az ammónium-nitrát műtrágya csak szilárd burkolatú helyen, és ún. tűzszakaszokban tárolható, mely a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 6. § 47. pontja szerint olyan önálló egység, amelyet a szomszédos egységektől tűztávolságok (mely építmények és építmények, építmények és szabadterek vagy szabadterek és szabadterek egymás közötti legkisebb távolságának vízszintes vetülete) választanak el.
  • A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 20. mellékletének 1. táblázata alapján a tűzszakasz nagysága maximum 1.500 m2 lehet, a közöttük lévő tűztávolság minimum 16 m kell legyen, melyen belül a 2,5 méteres távolságok betartásával nem veszélyesnek minősülő árut el lehet helyezni. Egy tűzszakaszon belül kb. 4-5 db 300 tonnás rakat alakítható ki. A rakatok között legalább 2,5 m távolságnak kell lennie.
  • Az egységrakatokat fóliával takarni kell és az 591. § 'd' pontja szerint gondoskodni kell tűzszakasz oldalanként 1-1 db ABC típusú tűzoltó készülék elhelyezéséről.
  • Hőforrások, elektromos berendezések közvetlen közelében ne tároljuk.
  • Ügyelni kell arra, hogy az áru hőmérséklete lehetőleg ne lépje túl a 32 °C-t, ellenkező esetben a szemcsék porrá esnek szét.
  • Az egymásra rakott áru minden esetben piramist formázzon - a felső sor kisebb mint az alsó -, ezzel megelőzve az esetleges ledőlést.
  • A tárolás során mindig vegye figyelembe a biztonsági adatlapban található gyártói ajánlásokat; valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) kormányrendelet rendelkezéseit.