Adatvédelmi tájékoztató (a GDPR 13. cikke alapján) üzleti partnerek részére

 1 Célok

A személyes adatok bizonyos fajtáit kezeljük, amelyeket Önök bocsátanak rendelkezésünkre üzleti kapcsolatunk keretében. Az átláthatóság és az adatvédelmi törvény (GDPR) 13. cikkének való megfelelés érdekében az alábbiakban kívánjuk Önöket tájékoztatni az adatkezelésről:

2 Általános tájékoztatás

Felelős/adatkezelő:

Az adatkezelés felelőse (adatkezelő) megnevezés jelenti a Borealis csoportot és tagvállalatait (a továbbiakban "BOREALIS") [cím], [cégjegyzékadatok]. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos további tájékoztatásért szíveskedjék a gdprquestions@borealisgroup.com. weboldalt felkeresni.

3 Adatkezelés az ügyfélre és az üzleti partnerre vonatkozóan

Az adatkezelés jogszerűsége:

Az adatkezelés jogszerűségének alapja annak szükségessége az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk 1 b bek.), valamint saját jogos érdekeink, különös tekintettel az Ön adatainak felhasználására termékeink és szolgáltatásaink reklámozása céljából, különösen információs reklámanyag e-mail-en vagy egyéb elektronikus kommunikációs úton való kiküldésével.

4 Adatkezelés

Az Önnel kötött szerződés teljesítése céljából az Ön alábbi személyes adatait kezeljük: 

 • családi és utónév 
 • elérhetőségek (cím, e-mail cím, telefonszám – adott esetben)

Áruink és szolgáltatásaink reklámozása céljából, különösen hirdetési adatok e-mailen vagy egyéb elektronikus úton történő küldésével az alábbi személyi adatokat kezeljük: 

 • családi és utónév 
 • e-mail cím 
 • érdeklődési körök

Az Ön személyes adatait az alábbi kategóriákba tartozó címzetteknek továbbítjuk (azonban nem szükségszerűen az összes személyi adatot minden címzettnek), mely adattovábbítást az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy saját jogos érdekeink tesznek szükségessé, különös tekintettel személyes adatai áruink és szolgáltatásaink reklámozására történő felhasználására: 

 • reklámügynökségek 
 • a számunkra különféle rendezvényeket szervező vállalatok 
 • adótanácsadó 
 • gazdasági ellenőr 
 • egyéb szolgáltatók

A személyes adatok kezelésének és nálunk történő tárolásának időtartamát az alábbi kritériumok határozzák meg: 

 • üzleti kapcsolatunk időszaka alatt, 
 • az üzleti kapcsolat megszűnését követően további három évig, 
 • a törvény által előírt kötelező megőrzési időig.

5 Adatfeldolgozás a weboldalunk látogatóinak esetében

A személyes adatokat saját jogos igényeink (üzemelés, analízis és a weboldalunk jobbítása) alapján dolgozzuk fel. További információkért a cookie-k és analízis-szolgáltatás alkalmazását illetően felhívjuk figyelmét a Cookie- irányelveinkre. Önnek jogában áll tiltakozást bejelenteni a jövőbeni aktivitásokra vonatkozó hatállyal az Ön személyes .

6 Adatfeldolgozás jelentkezők esetében

A feldolgozás jogszerűsége

Az adatfeldolgozás jogszerűsége vagy az előszerződéses intézkedések elvégzésén alapul [egy munkaszerződés megkötésére irányuló reklámozási folyamat (GDPR 6. cikk 1 b. bek.),] vagy az Ön kifejezett beleegyezésén, amennyiben az a kívánsága, hogy tartsuk evidenciában a jelentkezését (GDPR 6. cikk 1 a. bek.).

Adatfeldolgozás

A jelentkezése kezelésének céljából különösen az alábbi személyes adatokat dolgozzuk fel: 

 • név 
 • elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám, amennyiben szükséges) 
 • információk az életrajzából (szakmai tapasztalat, képzettségi szint)

Az Ön személyes adatait az alábbi kategóriába eső címzetteknek továbbítjuk (mindazonáltal nem minden személyes adatot, nem minden címzettnek)

 • Egyéb BOREALIS társaságok

A személyes adatok kezelésének és nálunk történő tárolásának időtartamát az alábbi kritériumok határozzák meg: 

 • a jelentkezési/felvételi folyamat időszaka alatt, 
 • az üzleti kapcsolat megszűnését követően további három évig, 
 • a törvény által előírt kötelező megőrzési időig.

7 Az Ön jogai

7.1 Tájékoztatás és felvilágosítás

Önnek joga van felvilágosítást kérni a BOREALIS-tól arról, hogy mely személyes adatait kezelik, valamint kérésére hozzáférést kell kapnia ezekhez az adatokhoz. Költségmentesen bocsátunk rendelkezésére egy példányt az adatkezelés által érintett személyes adataiból, amennyiben a rendelkezésre bocsátás nem ütközik más személyek szabadságába és egyéb jogaiba. Személyes adataira vonatkozó tájékoztatást és felvilágosítást a gdprquestions@borealisgroup.com weboldalon kérhet.

7.2 Helyesbítés és törlés

Önnek joga van haladéktalanul kérni az Önt érintő helytelen személyes adatok helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését. Önnek joga van haladéktalanul kérni személyes adatok törlését, ha:

(i) a személyes adatokra a gyűjtésük alapjául szolgáló célra már nincs szükség;

(ii) Ön visszavonja az engedélyét, amennyiben az adatkezelés csak az engedélyén alapul;

(iii) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

(iv) a személyes adatokat egy BOREALIS-t érintő jogi kötelezettség miatt törölni kell.

 

A BOREALIS nem köteles azonban a törlést elvégezni, ha az adatkezelés szükséges

(i) a szólásszabadsághoz és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlásához,

(ii) egy BOREALIS-t érintő jogi kötelezettség teljesítéséhez,

(iii) olyan feladat elvégzéséhez, amely közérdekű vagy az adatkezelőre áthárított közhatalom gyakorlásához kapcsolódik,

(iv) a közegészségügy területét érintő közérdek céljából,

(v) közérdekű archiválás céljára, tudományos, illetve történelmi kutatási célokra, vagy statisztikai célokra, vagy

(vi) jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez. Az Önt érintő személyes adatok helyesbítését/kiegészítését vagy törlését a következő weboldalon kérheti: gdprquestions@borealisgroup.com.

7.3 Tiltakozási jog

tiltakozási joga van. Amikor megkapjuk tiltakozását, leállítjuk az Ön személyes adatainak erre a célra történő kezelését. Személyes adatai kezelése elleni tiltakozását a következő weboldalon nyújthatja be: gdprquestions@borealisgroup.com.7.4 Az adatkezelés korlátozása Önnek joga van az alábbi esetekben és az alábbi időszakokra személyes adatai kezelésének korlátozását kérni:

(i) Ön vitatja a személyes adatok helyességét; az adatkezelés korlátozása arra az időszakra hajtható végre, ami lehetővé teszi, hogy az adatkezelő felülvizsgálja a személyes adatok helyességét.

(ii) Az adatkezelés jogellenes és Ön elutasítja személyes adatai törlését, ehelyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri.

(iii) Nekünk nincs szükségünk a továbbiakban a személyes adatokra adatkezelés céljából, Önnek azonban szüksége van rájuk jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez.

(iv) Ön tiltakozást nyújtott be az adatkezelés ellen; arra az időszakra, míg megállapítjuk, hogy saját jogos érdekeink elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben. Személyes adatai kezelésének korlátozását a következő weboldalon kérheti: gdprquestions@borealisgroup.com.

7.5 Adathordozhatóság

  Önnek joga van az adatok hordozhatóságához azoknak a személyes adatoknak a tekintetében, amelyeket Ön a BOREALIS rendelkezésére bocsátott és amelyeket

(i) az Ön engedélye vagy megkötött szerződés alapján,

(ii) és automatizált eljárás segítségével kezelünk strukturált, szokásos és géppel olvasható formátumban.

Önnek joga van azt kérni, hogy a személyes adatokat közvetlenül egy másik felelős adatkezelőnek adjuk át, amennyiben ez technikailag lehetséges. Ez a jog nem vonatkozik az olyan adatkezelésre, amely egy feladat elvégzéséhez szükséges, amely közérdekű feladat ellátásához szükséges vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása során történik. Személyes adatai hordozhatóságát a következő weboldalon kérheti: gdprquestions@borealisgroup.com.

7.6 Reklamáció

Önnek joga van reklamációt benyújtani [kérjük az illetékes helyi hatóságot megjelölni: (pl. Osztrák Adatvédelmi Hatóság, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, E-Mail: dsb@dsb.gv.at] , ha véleménye szerint adatvédelmi jogai sérülnek.