Koje dušično gnojivo odabrati?

Različita gnojiva sadrže dušik u različitim oblicima i koncentraciji, te prema tome, imaju i različita svojstva. Pri donošenju odluke o vrsti dušičnih gnojiva koje će se koristiti, treba imati na umu njihove karakteristike i učinak na kiselost zemljišta. Tako su, primjerice, prednosti KAN 27% N što sadrži dušik u lako pristupačnom obliku za biljke, te što njegova primjena ne dovodi do zakiseljavanja tla, a ima odličnu kvalitetu rasipanja. S druge strane, ovo gnojivo ima niži sadržaj dušika od uree, koja je visoko koncentrirano dušično gnojivo sa 46% ovog makroelementa. Urea se može primjenjivati i preko lista, ali se mora zaoravati u tlo kako bi se spriječilo isparavanje. Dušik iz uree nije izravno dostupan biljkama i potrebno je određeno vrijeme za njegov prelazak u dostupne forme. Urea također dovodi do zakiseljavanja tla, pa je za neutralizaciju učinka 100 kg ovog gnojiva potrebno 46 kg vapnenca.

LAT KAN sa 27% dušika je dušično gnojivo u kome se polovica količine ovog elementa nalazi u nitratnom obliku, a druga polovica u amonijskom obliku. Nitratni oblik dušika potiče nakupljanje kalija, kalcija, magnezija i natrija, dok amonijski oblik omogućava usvajanje fosfora, klora i sumpora. LAT KAN karakterizira se izuzetnom kvalitetom granula, i u usporedbi s ostalim mineralnim gnojivima, pokazuje najbolje karakteristike primjene - gubitci pri primjeni gotovo uopće ne postoje. Ovo gnojivo odlikuje se brzim djelovanjem, a može se primjenjivati u svim biljnim kulturama i svim razvojnim stadijima usjeva. Može se miješati sa svim fosfornim i kalijevim gnojivima, a naročito povoljno djeluje na sadržaj bjelančevina u zrnu žitarica. LAT urea 46% N je gnojivo s visokom koncentracijom dušika u amidnom obliku. Zaoravanje uree u predsetvenoj pripremi ili prihrani kultura onemogućava njeno isparavanje i osigurava postupno pretvaranje amidnog oblika dušika u nitratni i amonijski oblik. Pri planiranju primjene uree treba imati na umu da je učinak ovog gnojiva najjači kada u tlu ima dovoljno vlage, kada su temperature niske, mikroorganizmi aktivni i kada je zemljište blago kisele reakcije. Urea se odlikuje odličnom vodotopivosti, pa je vrlo česta njena primjena u vodenoj otopini, za folijarnu prihranu. Ovdje treba obratiti pažnju na toleranciju određenih poljoprivrednih kultura prema sadržaju uree, koja se kreće od 4% otopine kod šećerne repe do 30% kod žitarica. Povrtlarske i voćarske kulture imaju znatno niži prag tolerancije na ureu.