ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Health & Care

We offer reliable solutions adding value to health & care. Borealis L.A.T products are intermediates used in chemical processes in pharmaceutical and care industries. Borealis L.A.T product quality meets the customers’ technical requirements.