Εάν η λίπανση είναι μικρότερη, υπάρχει κίνδυνος χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

Η όψιμη λίπανση παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη σίτου υψηλής ποιότητας

 


Η μετέπειτα χορήγηση αζώτου στο έδαφος διαφέρει από χρονιά σε χρονιά. Η προηγούμενη καλλιέργεια και τυχόν κοπριά που έχει εφαρμοστεί παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι μέθοδοι μέτρησης, όπως τα τεστ Nmin την άνοιξη, παρέχουν τη βάση για την αξιολόγηση της πρώτης εφαρμογής λιπάσματος.

diagramm1 1
Το αυξημένο κόστος του αζώτου δεν μειώνει σημαντικά τη βέλτιστη ποσότητα αζώτου

Το τεστ Ν βοηθά στη μέτρηση της λίπανσης στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης και του σταχυάσματος. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, μπορεί να πραγματοποιηθεί ειδική αζωτούχος λίπανση, αφού η μέτρηση αντανακλά την άμεση χορήγηση αζώτου. Από τις δοκιμές λίπανσης προκύπτει ότι το τεστ Ν παρέχει την ακριβή ενδεικνυόμενη ποσότητα αζώτου, η οποία με τη σωστή διανομή, διασφαλίζει ικανοποιητική απόδοση και ποιότητα. Για τον αγρότη, το βέλτιστο Ν δίνει μια κατεύθυνση. Για να καταλήξουμε το βέλτιστο Ν, πραγματοποιήσαμε δοκιμές ενίσχυσης με άζωτο προκειμένου να προσδιορίσουμε την καμπύλη καθαρών εσόδων. Τα καθαρά έσοδα αυξάνονται παράλληλα με τις ενισχυμένες ποσότητες αζώτου μέχρι ένα ανώτατο όριο. Το βέλτιστο Ν είναι η ποσότητα αζώτου που αντιστοιχεί στο κορυφαίο σημείο της καμπύλης. Η αύξηση των τιμών τους αζώτου και η μείωση των τιμών των δημητριακών, οδηγούν σε μείωση της βέλτιστης λίπανσης σε ποσότητες μικρότερου κόστους. Μετά από περισσότερες από 150 δοκιμές ενίσχυσης αζώτου που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία τα έτη 1996-2007, καταρτίστηκε μια νέα καμπύλη εσόδων από την οποία προκύπτει η βέλτιστη λίπανση. Εάν η τιμή της ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας (CAN) αυξάνεται από 270 σε 475 EUR/t, η βέλτιστη λίπανση μειώνεται κατά 26 kg N/ha. Στο σημείο αυτό γίνεται η υπόθεση ότι η τιμή του σίτου είναι 50 EUR/t. Σε αυτήν την περίπτωση, η μείωση των κερδών λόγω του αυξημένου κόστους του αζώτου είναι 110 EUR/ha. (σχεδιάγραμμα 1)</div> <div></div>

Το τεστ Ν βοηθά στη μέτρηση της λίπανσης στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης και του σταχυάσματος. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, μπορεί να πραγματοποιηθεί ειδική αζωτούχος λίπανση , αφού η μέτρηση αντανακλά την άμεση χορήγηση αζώτου. Από τις δοκιμές λίπανσης προκύπτει ότι το τεστ Ν παρέχει την ακριβή ενδεικνυόμενη ποσότητα αζώτου, η οποία με τη σωστή διανομή, διασφαλίζει ικανοποιητική απόδοση και ποιότητα. Για τον αγρότη, το βέλτιστο Ν δίνει μια κατεύθυνση. Για να καταλήξουμε το βέλτιστο Ν, πραγματοποιήσαμε δοκιμές ενίσχυσης με άζωτο προκειμένου να προσδιορίσουμε την καμπύλη καθαρών εσόδων. Τα καθαρά έσοδα αυξάνονται παράλληλα με τις ενισχυμένες ποσότητες αζώτου μέχρι ένα ανώτατο όριο. Το βέλτιστο Ν είναι η ποσότητα αζώτου που αντιστοιχεί στο κορυφαίο σημείο της καμπύλης. Η αύξηση των τιμών τους αζώτου και η μείωση των τιμών των δημητριακών, οδηγούν σε μείωση της βέλτιστης λίπανσης σε ποσότητες μικρότερου κόστους. Μετά από περισσότερες από 150 δοκιμές ενίσχυσης αζώτου που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία τα έτη 1996-2007, καταρτίστηκε μια νέα καμπύλη εσόδων από την οποία προκύπτει η βέλτιστη λίπανση. Εάν η τιμή της ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας (CAN) αυξάνεται από 270 σε 475 EUR/t, η βέλτιστη λίπανση μειώνεται κατά 26 kg N/ha. Στο σημείο αυτό γίνεται η υπόθεση ότι η τιμή του σίτου είναι 50 EUR/t. Σε αυτήν την περίπτωση, η μείωση των κερδών λόγω του αυξημένου κόστους του αζώτου είναι 110 EUR/ha. (σχεδιάγραμμα 1)

diagramm1 2
Η τιμή του σίτου επηρεάζει σημαντικά τα έσοδα, ενώ οι επιπτώσεις στη βέλτιστη ποσότητα αζώτου είναι σχετικά περιορισμένες

Εάν αλλάξει η τιμή του σίτου, οι επιπτώσεις στα καθαρά κέρδη ανά εκτάριο είναι μεγαλύτερες από μια αύξηση στο κόστος του αζώτου. Με την τιμή του CAN στα 405 EUR/t, τα μέγιστα καθαρά έσοδα είναι 980 EUR/ha, υποθέτοντας ότι η τιμή του σίτου είναι 150 EUR/t. Εάν η τιμή του σίτου ανέρχεται σε 250 EUR/t, τα καθαρά έσοδα αυξάνονται, με δεδομένη την τιμή του KAS στα 1780 EUR/ha. Όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραμμα 2, σε αυτήν την περίπτωση η βέλτιστη λίπανση αυξάνεται κατά 20 kg N/ha. Όπως φαίνεται και στα δύο σχεδιαγράμματα, η τιμή του σίτου είναι αυτή που καθορίζει τα έσοδα. Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται, η βέλτιστη λίπανση κυμαίνεται μόνο μεταξύ του εύρους 20 και 30 kg N/ha. Αυτό σημαίνει ότι η σημαντική εξοικονόμηση αζώτου δεν είναι επωφελής, ούτε υπό διαφορετικές συνθήκες.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι εάν μειωθεί η εφαρμογή αζώτου ανά εκτάριο λόγω του αυξημένου κόστους του λιπάσματος, θα πρέπει να αναμένεται μείωση της περιεκτικότητας σε ακατέργαστες πρωτεΐνες στην καλλιέργεια δημητριακών υψηλής ποιότητας. Η ανεπαρκής ποιότητα του σίτου μειώνει ακολούθως και την τιμή του. Αυτό σημαίνει ότι η απώλεια εσόδων ανά εκτάριο είναι συνήθως μεγαλύτερη από την εξοικονόμηση κόστους από τη λίπανση.