Πολύτιμα θρεπτικά συστατικά ομοιόμορφα κατανεμημένα - η βάση της υψηλής κερδοφορίας

Στην πράξη, συνεχίζουν να γίνονται λάθη κατά τη διασπορά λόγω εσφαλμένων ρυθμίσεων ή ανεπαρκούς συντήρησης του διανομέα. Η ανομοιόμορφη διασπορά των θρεπτικών συστατικών έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αποδόσεις και την ποιότητα των προϊόντων συγκομιδής και δυσχεραίνει τη διαχείριση του αποθέματος και της σοδειάς. Για τον εμπειρικό αγρότη, είναι σημαντικό να γνωρίζει τα κριτήρια που επηρεάζουν την ποιότητα του μοτίβου διασποράς προκειμένου να είναι σε θέση να τα ελέγχει κατά την εφαρμογή του λιπάσματος.

In der heurigen Düngungssaison sind Landwirte mit hohen Düngerpreisen konfrontiert. Bei den derzeitigen Preisen für agrarische Erzeugnisse ist jedoch jedes Kilogramm Mehrertrag ein positiver Beitrag zum betriebswirtschaftlichen Optimum. Neben einer Neuausrichtung der Düngungsintensität, die sich vor allem in Gunstlagen trotz deutlich gestiegener Düngungskosten auf höherem Niveau als bisher bewegen wird, spielt eine optimale Ausnützung der gedüngten Nährstoffe durch den Pflanzenbestand eine wesentliche Rolle. Eine gleichmäßige Nährstoffverteilung beim Streuvorgang ist die Basis dafür.

Επίπτωση των σφαλμάτων διασποράς στην απόδοση των δημητριακών

 

Βασικά, η αστοχία διασποράς παρουσιάζεται ως συντελεστής μεταβλητότητας (μεταβλητότητα σε σύγκριση με τον διάμεσο σε ποσοστό) της ποσότητας λιπάσματος που διασπείρεται στο πλάτος εργασίας. Μια εικόνα διασποράς αξιολογείται ως «πολύ καλή» εάν η αστοχία διασποράς είναι μικρότερη του 10% και ως «καλή» εάν η αποτυχία είναι μικρότερη του 15%. Στην πράξη, στις περιπτώσεις όπου η αστοχία διασποράς είναι μικρότερη του 25%, το «freiem auge» δεν είναι ορατό, αλλά έχει επίπτωση στην ανάπτυξη της απόδοσης των δημητριακών (πίνακας 1). Εάν διακρίνονται κηλίδες διαφορετικού χρώματος (ελμινθοσπορίωση) στις αναπτυσσόμενες καλλιέργειες ή -σε ακραία περίπτωση- στο απόθεμα, η αστοχία διασποράς ισούται με 50% (εικόνες 1 και 2). Το αποτέλεσμα είναι απώλειες της τάξης των 1000 kg/ha.

διασπορά αγρών n % απόδοση dt/ha έλλειμμα απόδοσης dt/hat 0 83,7 10 83,3 - 0,4 20 82,0 - 1,7 30 79,9 - 3,8 50 73,2 - 10,5
Abbildung 1 Streubild
Abbildung 2 Streubild

Απώλεια απόδοσης σίτου ανάλογα με την αστοχία διασποράς (28 δοκιμές, BASF Limburgerhof, 1986-1998)