Νομικές πληροφορίες

Πατησίων 75 Αθήνα Τ.Κ.10434 Γενικές πληροφορίες

 

Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Straße 25
A-4021 Linz/Austria
Τηλ.: +43 (0) 732 6915-0
Φαξ: +43 (0) 732 6915-5990
Ηλ. ταχυδρομείο: lat@borealisgroup.com
Κεντρική σελίδα: http://www.borealis-lat.com
Εγγεγραμμένη στο: Εμποροδικείο του Λιντς με αριθ. FN 257746 p
ΑΦΜ: ATU 61391247
Άδειες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας
Δραστηριότητα: εμπορική δραστηριότητα
Διευθύνων σύμβουλος σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία: Ing. Mag. Ernst Buchner

Borealis L.A.T Greece Μονοπρόσωπη I.K.E.
Πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας:
Για όλα τα χημικά προϊόντα, όπως μεθανόλη, τεχνική ουρία, λιπάσματα, προϊόντα λιπάσματος προηγούμενου σταδίου και τυχόν πρώτες ύλες λιπασμάτων: (i) αποθήκευση, εισαγωγή, συσκευασία, τυποποίηση και ανάμειξη, και (ii) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη πωλήσεων, καθώς και απόκτηση, διακράτηση και διαχείριση μεριδίων σε άλλες εταιρείες.

Εταιρικό κεφάλαιο: 50.000 ευρώ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 139756401000
Διεύθυνση: Κηφισίας 166A και Σοφοκλέους 2, 15126 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
αριθμός τηλεφώνου: 210 727 9151
Πατησίων 75 Αθήνα Τ.Κ.10434
ΑΦΜ: EL 800756352
Αποκλειστικός μέτοχος: Borealis L.A.T GmbH; St.-Peter-Str. 25, 4021 Linz, Austria; (FN 257746 p)
- έχει στην κατοχή της 50,000 μετοχές αξίας 100 ευρώ έκαστη
- το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται αποκλειστικά από εισφορές κεφαλαίου
Αποκλειστικός διαχειριστής: Karl Gerhard Lamplmair, 4232 Hagenberg, Schallenbergstrasse 2

Νομικές πληροφορίες/Ερμηνευτική ρήτρα

 

Η Borealis L.A.T έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς και πλήρης κατά τη δημοσιοποίησή τους. Ωστόσο, μπορεί να εμπεριέχονται λάθη που έχουν γίνει ακούσια και εκ παραδρομής και νιώθουμε την ανάγκη να απολογηθούμε για αυτό.

Η Borealis L.A.T δεν παρέχει καμία υπόθεση ή εγγύηση όσον αφορά στις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως υπερσύνδεσμοι και άλλο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα μέσω του ιστοτόπου Borealis L.A.T. Επιπλέον, η Borealis L.A.T διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τις πληροφορίες που διατίθενται χωρίς προειδοποίηση. Η Borealis L.A.T δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών όσον αφορά στον ιστότοπο της Borealis L.A.T. Ως εκ τούτου, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις αποφάσεις που πραγματοποιούνται στη βάση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στον προβαλλόμενο ιστότοπο. Η Borealis L.A.T δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν άμεση, πραγματική ή επακόλουθη ζημιά ή οποιοδήποτε άλλο είδος ζημιάς που προκαλείται για οποιονδήποτε λόγο και απορρέει από την άμεση ή έμμεση χρήση των πληροφοριών που διατίθενται στον ιστότοπο της Borealis L.A.T.

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η Βorealis L.A.T έχει την αποκλειστική διανοητική ιδιοκτησία όλων των εγγράφων που διατίθενται στον ιστότοπο της Borealis L.A.T και του υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάρτισή τους. Όσον αφορά όλα τα δικαιώματα (π.χ. ιδιοκτησία, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διανοητικά δικαιώματα), δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία παραχώρηση της άδειας χρήσης ή άλλου δικαιώματος. Η αντιγραφή των εγγράφων είναι δυνατή μόνο για προσωπική χρήση και για τον σκοπό της συλλογής πληροφοριών, και η αντιγραφή ή χρήση αυτών για άλλον σκοπό απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των επωνυμιών (π.χ. ετικέτες, λογότυπα) ανεξάρτητα από την παρουσία του συμβόλου. Όλες οι προαναφερθείσες διατάξεις ισχύουν και για το λογισμικό που αποκτάται άμεσα ή έμμεσα από τον ιστότοπο της Borealis L.A.T ή χρησιμοποιείται μέσω αυτού. Όσον αφορά στο λογισμικό η πρόσβαση στο οποίο αποκτάται μέσω υπερσυνδέσμων, ισχύουν οι διατάξεις που ορίζει ο αντίστοιχος προμηθευτής και τηρούνται τα δικαιώματά του.

Κάθε χρήστης του ιστοτόπου της Borealis L.A.T που παρέχει πληροφορίες στη Borealis L.A.T αποδέχεται ότι εκχωρεί στην Borealis L.A.T απεριόριστη πρόσβαση όσον αφορά τις συγκεκριμένες πληροφορίες και ότι η Borealis L.A.T μπορεί να τις χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί. Οι πληροφορίες που διατίθενται από τον χρήστη δεν διέπονται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη εμπίπτουν στον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 2000 της Αυστρίας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Borealis L.A.T στο πλαίσιο που απαιτείται για την παροχή υποστήριξης στον συγκεκριμένο χρήστη ή για τη διατήρηση των κύριων στοιχείων του πελάτη.

Ερμηνευτική ρήτρα σύμφωνα με τον ΝΜΜΕ παράγραφος 24:
Εκδότης και κατασκευαστής: Borealis L.A.T GmbH.

Πληροφορίες για τα cookies


Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες για ορισμένη χρονική περίοδο.

 

Ποια είδη cookies υπάρχουν;

Τα απολύτως αναγκαία cookies είναι αυτά που ενεργοποιούνται πάντα κατά τη διάρκεια μίας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να περιηγηθεί μεταξύ των σελίδων ενός ιστότοπου. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του χρήστη σε οποιαδήποτε δεδομένη σελίδα.

 

Λειτουργικότητα και απόδοση

Τα cookies ανάλυσης μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα μιας σελίδας παρακολουθώντας ανώνυμα τη συμπεριφορά του χρήστη. Αυξάνουν την ταχύτητα με την οποία ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο, για παράδειγμα όταν εισάγει ερωτήματα αναζήτησης. Η επικοινωνία στο Facebook, στο Twitter και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα επίσης χρειάζονται αυτού του είδους cookies.


Η Borealis L.A.T χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπό της για:

  • Να παρέχει τις επιθυμητές πληροφορίες και υπηρεσίες με την καλύτερη δυνατή ποιότητα
  • Να προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία στον ιστότοπό μας
  • Να κοινοποιεί πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με τον ιστότοπο μας
  • Να κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.