ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση

…στη σωστή δόση

Η λίπανση έχει ως σκοπό να παρέχει την καλύτερη θρέψη στις καλλιέργειες σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της απόδοσης και της ποιότητας. Η τακτική εφαρμογή του λιπάσματος καθιστά δυνατή τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Η εφαρμογή της σωστής δόσης είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική χρήση των λιπαντικών προϊόντων και επομένως για μια οικονομικώς βιώσιμη παραγωγή. Δεν είναι απαραίτητη η ελάχιστη ή η υπερβολική χρήση του λιπάσματος, οι οποίες μπορούν να μειώσουν την απόδοση, να βλάψουν την ποιότητα και να επηρεάσουν αρνητικά το περιθώριο κέρδους που προκύπτει από τη γεωργία. Η σωστή δόση είναι βασικός πυλώνας της ολοκληρωμένης λίπανσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην ποικιλία λιπασμάτων της Borealis L.A.T. Οι τύποι μας είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά που απορροφούνται αμέσως. Όταν συνδυάζονται με τη χρήση των γεωργικών μας εργαλείων για την εύρεση της σωστής δόσης, εγγυώνται τη μέγιστη γεωργική αποτελεσματικότητα.
Επιλέξτε τη σωστή δόση
Επιλέξτε τη σωστή δόση
Εμποδίστε την εξάτμιση
Εμποδίστε την εξάτμιση
Συλλογιστική μέθοδος για τα N & S
Συλλογιστική μέθοδος για τα N & S
Συλλογιστική μέθοδος για τα P & K
Συλλογιστική μέθοδος για τα P & K
ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ 
Η εξάτμιση μπορεί να επηρεάσει όλα τα λιπάσματα που περιέχουν σημαντικό ποσοστό ουρίας και αμμωνιακού αζώτου. Έτσι, τα διαλύματα της ουρίας και του αζώτου είναι πολύ ευαίσθητα στην εξάτμιση της αμμωνίας. Η ποσότητα του αζώτου που διαφεύγει στον αέρα χάνεται από τη θρέψη των φυτών. Τα λιπάσματα που είναι πλούσια σε νιτρικό άζωτο, όπως αυτά της Borealis L.A.T, δεν εξατμίζονται. Είναι, επομένως, πιο αποτελεσματικά, καθώς τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται διατίθενται αποκλειστικά για το φυτό και δεν προορίζονται για χάσιμο. Η πιθανή απώλεια από την εξάτμιση της αμμωνίας είναι σημαντική: πηγή EMEP με διάλυμα αζώτου, το 8% του αζώτου που χρησιμοποιείται ενδεχομένως να χάνεται μέσω της εξάτμισης της αμμωνίας με την ουρία, το 12% του αζώτου που χρησιμοποιείται ενδεχομένως να χάνεται μέσω της εξάτμισης της αμμωνίας. - Η εξάτμιση της αμμωνίας δημιουργεί περιβαλλοντικά (οξίνιση του αέρα) και επιχειρηματικά (αρνητικές επιπτώσεις στην καλή θρέψη των καλλιεργειών και συνεπώς στην απόδοση) προβλήματα. Αυτό το φαινόμενο εξηγεί τη διαφορά στην γεωργική αποτελεσματικότητα μεταξύ των λιπασμάτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Έχει γίνει γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι οι απώλειες εξαιτίας της εξάτμισης της αμμωνίας κατά την εφαρμογή ενός ανόργανου ή οργανικού λιπάσματος είναι μια σημαντική αιτία απώλειας της αποτελεσματικότητας του λιπάσματος. Το άζωτο που εξαερώνεται δεν συμβάλλει στη θρέψη του φυτού και έτσι οδηγεί σε απώλειες στην παραγωγή, κάτι που αποτελεί έξοδο για τους αγρότες. Επειδή η ποσότητα του αζώτου που χάνεται μέσω της εξάτμισης δεν μπορεί να υπολογιστεί, οι καλλιεργητές τείνουν να χρησιμοποιούν υπερβολικά μεγάλες δόσεις διαλύματος αζώτου και ουρία για να αντισταθμίσουν την απώλεια. Η συστηματική πρακτική της αύξησης των δόσεων οδηγεί σε χρόνια υπερ-λίπανση, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους και επηρεάζοντας αρνητικά το περιβάλλον.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Η μείωση των εκπομπών αμμωνίας αποτελεί απαίτηση για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η αμμωνία, αφού έχει τοποθετηθεί, συμβάλλει στην οξίνιση του εδάφους με αποτέλεσμα την απώλεια της βιοποικιλότητας και την παρουσία ευτροφισμού. Συμβάλλει, επίσης, στον σχηματισμό της σκόνης, η οποία καταστρέφει την ποιότητα του αέρα και έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Το 96% των εκπομπών σε NH3 στη Γαλλία μπορεί να αποδοθεί στη γεωργία, με το 76% από το συγκεκριμένο ποσοστό να οφείλεται στη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων και το 20% να οφείλεται στην εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων. Η επιλογή ενός λιπάσματος με χαμηλό ποσοστό ενδεχόμενης εξάτμισης εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την ακριβή δοσολογία.
ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΆΤΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΜΩΝΊΑΣ
Η εξάτμιση της αμμωνίας είναι η διαδικασία μέσω της οποίας το NH4+ αποκτά την αέρια μορφή του, την NH3, και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Αυτό συμβαίνει στην επιφάνεια του εδάφους, από μια πηγή αμμωνιακού αζώτου: λίπασμα με βάση την ουρία (ουρία, διάλυμα αζώτου) ή ζωικά απόβλητα.  Η απώλεια του αζώτου μέσω της εξάτμισης της αμμωνίας σχετίζεται πολύ στενά με τις συνθήκες του εδάφους (το pH, την ικανότητα ανταλλαγής, το πορώδες, την περιεκτικότητα σε νερό κ.λπ.) και τις τοπικές καιρικές συνθήκες (τις βροχοπτώσεις, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου, την ατμοσφαιρική υγρασία κ.λπ.). H χημική μορφή του ανόργανου λιπάσματος (που είναι πλούσιο σε ουρικό άζωτο και σε αμμωνιακό άζωτο) και η μορφή του (υγρή ή στερεά) είναι σημαντικές παράμετροι που καθορίζουν την εξάτμιση της αμμωνίας.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΤΈΣΣΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΆ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ
1. Αύξηση του αποθέματος αμμωνίας στο χωράφι Η εξάτμιση εξαρτάται από την αναλογία του αζώτου στο λίπασμα που θα μπορεί να υπάρξει με τη μορφή της αμμωνίας. 2. Μεταφορά μεταξύ των στρωμάτων του εδάφους Οι μεταφορές μεταξύ των στρωμάτων του εδάφους στην πραγματικότητα μειώνουν τη διαθεσιμότητα του αμμωνιακού αζώτου στην επιφάνεια του εδάφους. Έτσι, κάθε παράγοντας που βελτιώνει τη διείσδυση του αζώτου, μειώνει την εξάτμιση (π.χ. ενσωμάτωση του λιπάσματος στο έδαφος). 3. Φυσικο-χημική ισορροπία Η ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τύπων (αμμωνιακό ιόν και αμμώνιο) και μορφών (απορροφήσιμη, διαλυτή, αέρια) καθορίζει την αναλογία του αμμωνιακού αζώτου στη μορφή της αέριας αμμωνίας. Η συγκεκριμένη ισορροπία επηρεάζεται από το pH, τη θερμοκρασία και την ικανότητα ολικής ανταλλαγής κατιόντων (CEC). 4. Μεταφορά στην ατμόσφαιρα Η μεταφορά στην ατμόσφαιρα ουσιαστικά εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου, αλλά και τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες της επιφανείας του εδάφους.
Η ολοκληρωμένη χρήση των θρεπτικών συστατικών λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κύκλου τους. Το άζωτο και το θείο, τα οποία κινούνται μέσα στο έδαφος στην ανόργανη τους μορφή, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλης της περιόδου μιας καλλιέργειας ή μέρους του κύκλου της. Παρομοίως, η απόφαση για το αν θα χρησιμοποιηθούν ιχνοστοιχεία εξαρτάται από την ανάπτυξη των καλλιεργειών.
ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΖΩΤΟ
Η προσαρμοσμένη λίπανση πετυχαίνει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης αζώτου από τις καλλιέργειες από τη μία πλευρά και της χορήγησης αζώτου από την άλλη, χορήγησης από το έδαφος με άζωτο που χορηγείται μέσω ανόργανων λιπασμάτων και ζωικών αποβλήτων. Χρησιμοποιείται παραδοσιακά η εικόνα μιας ζυγαριάς. Εάν η χορήγηση είναι κάτω από αυτό που έχουν ανάγκη οι καλλιέργειες, ο στόχος της απόδοσης δεν έχει επιτευχθεί και το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους μειώνεται για τον αγρότη.
Οι ανάγκες του φυτού εξαρτώνται από το είδος, την ποικιλία και τον στόχο της απόδοσης. Σχετίζονται με το επιθυμητό επίπεδο βιομάζας, το οποίο καθορίζει το οικονομικό αποτέλεσμα της καλλιέργειας. Η μέθοδος υπολογισμού είναι προσωρινή, ακριβώς προτού η καλλιέργεια εισέλθει στη φάση της έντονης απορρόφησης (στο τέλος του χειμώνα για το σιτάρι), κάνοντας υποθέσεις για την επιθυμητή παραγωγή από το χωράφι και τη δυναμική της χορήγησης αζώτου μέσω του εδάφους. Προκειμένου να καταστεί ο υπολογισμός πιο προσιτός, θα πρέπει να υπολογιστεί το υπόλοιπο του αζώτου (απόθεμα του ανόργανου αζώτου που είναι ήδη διαθέσιμο στο τέλος του χειμώνα).
ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΊΟ
Σε 25 χρόνια οι ατμοσφαιρικές επιπτώσεις του SO2 από τη βιομηχανία μειώθηκαν κατά έξι τοις εκατό και συνεχίζουν να μειώνονται. Η κρίσιμη στιγμή είναι στο τέλος του χειμώνα, όταν το έδαφος θα πρέπει να παρέχει θειικές ενώσεις οι οποίες μπορούν να απορροφηθούν αμέσως, αλλά η χαμηλή ανοργανοποίηση τον Φεβρουάριο/Μάρτιο καθυστερεί την παροχή απορροφήσιμου θείου, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με το άζωτο. Επιπλέον, το θείο κινείται πολύ στο έδαφος και είναι ευαίσθητο στην έκπλυση κατά τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα. Η ανεπαρκής διαθεσιμότητα θείου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες στην απόδοση και γι’ αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται μια προκαθορισμένη ποσότητα στο τέλος του χειμώνα. Η εφαρμογή του θείου στο τέλος του κύκλου επηρεάζει την ποιότητα των δημητριακών με τη βελτίωση της ποιότητας των πρωτεϊνών.
Με τον φώσφορο και το κάλιο, η λίπανση είναι ολοκληρωμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με βάση την αμειψισπορά. Η μέθοδος της λίπανσης PK βασίζεται σε τέσσερα κριτήρια: Το επίπεδο απαιτήσεων της καλλιέργειας Την περιεκτικότητα σε PK στο έδαφος Το ιστορικό της λίπανσης Την επανόρθωση των υπολειμμάτων Ακολουθούν τα επίπεδα απαιτήσεων και οι αφαιρέσεις ανά καλλιέργεια.
Καλλιέργεια Απαιτήσεις καλίου Απαιτήσεις φωσφόρου Εξαγωγή ανά καλλιέργεια ανά μονάδα συγκομιδής Όργανο K2O P2O5 Ζαχαρότευτλο Πολύ απαιτητικές Πολύ απαιτητικές Ρίζα 1,80 kg/t 0,50 kg/t Πατάτες Πολύ απαιτητικές Πολύ απαιτητικές Κόνδυλος 3,90 kg/t 0,95 kg/t Ελαιοκράμβη Σχετικά απαιτητικές Πολύ απαιτητικές Κόκκος 0,85 kg/q 1,25 kg/q Μαλακό σιτάρι Καθόλου απαιτητικές Καθόλου απαιτητικές Κόκκος 0,50 kg/q 0,65 kg/q Σκληρό σιτάρι Καθόλου απαιτητικές Σχετικά απαιτητικές Κόκκος 0,45 kg/q 0,85 kg/q Κριθάρι Καθόλου απαιτητικές Σχετικά απαιτητικές Κόκκος 0,55 kg/q 0,65 kg/q Ηλίανθος Σχετικά απαιτητικές Καθόλου απαιτητικές Κόκκος 1,05 kg/q 1,20 kg/q Καλαμπόκι Σχετικά απαιτητικές Καθόλου απαιτητικές Κόκκος 0,55 kg/q 0,60 kg/q Πηγή: COMIFER