ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση

Βιωσιμότητα

Στην Borealis L.A.T κατανοούμε την αειφορική ανάπτυξη ως μια πολυδιάστατη έννοια σχετιζόμενη με τις φιλοδοξίες και τις ενέργειές μας, έχοντας ενσωματωθεί στην οργάνωσή μας. Για εμάς, αειφορία σημαίνει η εξεύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων του κόσμου, του πλανήτη και του κέρδους. Η συγκεκριμένη νοοτροπία καθορίζει τις αποφάσεις μας σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο:


  • Μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στηρίζουμε τους αγρότες να ακολουθήσουν τον χρυσό κανόνα εφαρμογής του Σωστού Προϊόντος, στη Σωστή Δόση, τη Σωστή Στιγμή και στο Σωστό Μέρος.
  • Οι λύσεις που προσφέρουμε για τη θρέψη των καλλιεργειών στηρίζουν την παγκόσμια ασφάλεια τροφίμων και βοηθούν στην ανάπτυξη της κερδοφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
  • Προωθούμε τις έξυπνες γεωργικές πρακτικές έτσι ώστε οι γεωργικές εισροές να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη απoδοτικότητα από τη χρήση των πόρων και του νερού, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα ανθιστάμενοι στην κλιματική αλλαγή.
  • Στηρίζουμε τη βιώσιμη εντατικοποίηση της υφιστάμενης καλλιεργήσιμης γης, δίνοντας τη δυνατότητα στους γεωργούς να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα από τις εκμεταλλεύσεις τους, χωρίς να αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.
  • Τα τεχνικά προϊόντα αζώτου μας παρέχουν περιβαλλοντικές λύσεις σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς: Το AdBlue® για την αυτοκινητοβιομηχανία και πολλoύς αναγωγείς οξειδίου του αζώτου, όπως το διάλυμα αμμωνίας και ουρίας για τις εγκαταστάσεις καύσης.
  • Εστιάζουμε στα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας κατά τις διαδικασίες παραγωγής μας και στα άριστα επίπεδα ποιότητας των προϊόντων μας.