PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU

1. PŘISPĚNÍ K UDRŽITELNÉMU RŮSTU

Globální populační růst a rostoucí obavy o životní prostředí představují pro zemědělství zvláštní výzvy. Očekává se, že světová populace do roku 2050 dosáhne 9 miliard. Poptávka po potravinách se v porovnání s rokem 2005 zvýší o 60 % a každý hektar půdy bude muset krmit pět lidí. V tomto kontextu musí být naším cílem globálně napomáhat poskytovat více potravin udržitelným způsobem. Naším přispěním je podporovat inteligentní hnojení pomocí vysoce kvalitních hnojiv, aby se zvýšila účinnost výživy plodin a minimalizovaly se škody na životním prostředí.

PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related desktop image PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related tablet image PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
2. SNÍŽENÍ EMISÍ ZE SILNIČNÍ DOPRAVY

V oblasti průmyslových řešení poskytujeme AdBlue®, vysoce čistý vodní močovinový roztok, který pomáhá dieselovým vozidlům, jako jsou nákladní automobily, autobusy, traktory, kombajny, pásová vozidla, lokomotivy atd., splňovat evropské emisní limity. AdBlue® pracuje ve vozidlech vybavených systémem selektivní katalytické redukce (SCR), který přeměňuje NOx na neškodný dusík a vodní páru. Tato technologie je od roku 2009 používána i v osobních automobilech.

PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related desktop image PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related tablet image PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
3. ŘEŠENÍ KLIMATICKÝCH ZMĚN

Účinky globálního oteplování a změny klimatu se projevují v mnoha oblastech světa. Hnojiva jako taková stimulují příjem CO2  plodinami. Tím, že se zvyšují výnosy plodin, snižují nutnost přeměny nové panenské půdy na zemědělskou půdu, čímž se zabrání možnému nárůstu ročních celosvětových emisí skleníkových plynů o zhruba 12 %. Ve svých závodech se zabýváme problematikou změny klimatu zavedením katalyzátorů a technologie snižování emisí ke snížení emisí N2O ze svých výrobních procesů. Nízkoemisní výroba dusíkatých hnojiv v Linci byla v roce 2009 oceněna v podobě ekologické ceny IRIS, kterou udělila vláda Horního Rakouska.

PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related desktop image PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related tablet image PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
4. BUDOVÁNÍ A SDÍLENÍ ZNALOSTÍ POMOCÍ 360°

Budování a sdílení znalostí s mnoha účastníky pomáhá vytvářet nové nápady, které přispívají k udržitelnému růstu, vylepšenému portfoliu produktů a služeb a obecněji vytváření solidních aliancí pro budoucí rozvoj. Úzce spolupracujeme s Francisco Josephinum, zemědělskou školou a výzkumnou institucí ve Wieselburgu v Rakousku. Kromě společného výzkumného úsilí v oblasti přesného zemědělství a technologického rozvoje provádíme terénní zkoušky pro granulovaná a speciální hnojiva a podporujeme iniciativy různých externích organizací, jako je například Fertilizer Europe. Jsme také zakládajícím členem organizace Cool Farm Tool Alliance, která vyvinula Cool Farm Tool, on-line kalkulačku skleníkových plynů, vody a biologické rozmanitosti pro zemědělství. Tato bezplatná a snadno použitelná kalkulačka pomáhá zemědělcům měřit uhlíkovou stopu jejich rostlinných a živočišných produktů a posuzovat dopad na životní prostředí a biologickou rozmanitost.

PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related desktop image PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related tablet image PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
5. ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI VÝROBY

Společnost Borealis učinila významný krok na cestě k energetické účinnosti svých výrobních zařízení pro výrobu hnojiv dosažením certifikátů ISO 50 0001 (v prosinci 2016 pro Grand-Quevilly ve Francii a v květnu 2017 pro Grandpuits ve Francii). Držení takové certifikace energetického řízení demonstruje závazek společnosti Borealis zlepšit svůj dopad na životní prostředí a neustále optimalizovat výrobní procesy.

PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related desktop image PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related tablet image PĚT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO RŮSTU related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow