Středem pozornosti je rostlina

Aktivní, řádná péče o porosty přispívá k výživě rostlin

Stav výživy rostlin určuje čas a dávku hnojení.

Potřeba hnojení dusíkem nikdy není konstantní a může rok od roku i nárazově značně kolísat. Pouze rozdělení do 3-4 dávek umožňuje  optimálně přizpůsobit hnojení dusíkem  skutečné potřebě rostliny, a to buď okamžitě nebo v ročním horizontu. Rozbor rostliny pomocí YARA N-Testeru Vám dá cenné informace o aktuálním stavu živin Vašich rostlin. Z tohoto měření je možno bezpečně odvodit optimální množství hnojení dusíkem v době sloupkování a metání obilí.

Proto platí:

 • Optimální potřeba dusíku ještě není na začátku vegetace známá.
 • Rozdělení hnojení dusíkem na 3-4 dávky umožňuje pružné rozhodování, které závisí na průběhu růstu a počasí.
 • Optimální výživa rostlin vyžaduje aktivní péči o porosty ze strany zemědělců.
 • Nepusťte otěže z ruky!Rozbor rostlin pomocí testeru YARA N-Tester®

Pomocí testeru „YARA N-Tester“ můžete jednoduše, bezpečně a rychle stanovit potřebu dusíku pro Vaše rostliny.

Při použití YARA N-Testeru je třeba dbát na:

 • Stádium vývoje: Doporučení ohledně hnojení dusíkem platí pouze pro vývojová stádia BBCH 30-32 (sloupkování) a BBCH 37-51 (Tvorba praporcového listu do počátku metání).
 • Bod měření: Měření by mělo probíhat uprostřed listové čepele nejmladšího, plně vyvinutého listu (viz obrázek). Měření na neúplně vyvinutých listech může vést k doporučením příliš vysokých dávek.
 • Druhy: Rozdíly v druzích jsou vyrovnávány opravnými faktory, které jsou každoročně aktualizovány, uváděny na kartách s doporučeními a na Internetu pod www.yara.de.
 • Nedostatek síry: - nedostatek síry rovněž vede k zesvětlení listů. Při použití testeru „YARA N-Tester“ musí být zajištěn dostatečný přísun síry.  Doporučujeme, aby se potřeba síry pokryla již v první dávce, takže při použití N-Testeru ke 2. a 3. dávce se pak nedostatek síry už nemůže vyskytnout. Jiné živiny nemají žádný podstatný vliv.
 • Na měření prováděná N-Testerem nemá žádný vliv denní doba, PSM nebo vlhkost listu, použití strobilurinu a výnosnost.
 • Potravinářská /vysoce jakostní/ pšenice: Přídavky na produkci potravinářské pšenice v doporučeních N-Testeru obsažené nejsou. Prosíme tedy proto o zohlednění i rozhodujících doporučení pěstitelů.
 • Vaše zkušenost: YARA N-Tester neukazuje zásoby v půdě, které ještě např. v důsledku trvajícího sucha ještě rostliny nemohly pojmout - při interpretaci naměřených hodnot z N-Testeru tedy prosím zohledněte i Vaše zkušenosti.

 

 

YARA N-Tester v praxi

Výnos zrna a minimální obsah dusíku v půdě po sklizni v závislosti na hnojení dusíkem (změna podle Baumgärtel et al., 1989).

YARA N-Tester Vám pomůže v optimalizaci hnojení dusíkem jak po ekonomické, tak i ekologické stránce.

Četné vlastní a nezávisle provedené polní pokusy jakož i dlouholeté použití v praxi dokládají přesnost doporučení hnojení dusíkem pomocí YARA N-Testeru. Hnojení dusíkem podle N-Testeru Vám zajistí ekonomickou úspěšnost.

Hnojení dusíkem, citlivě nastavené podle aktuální potřeby dusíku nezajišťuje pouze optimální výnosy, nýbrž vede i k lepšímu využití dusíku obsaženého v hnojivu a přispívá tedy významnou měrou ke snížení bilance převisu dusíku. Z tohoto důvodu je YARA N-Tester uznáván oficiálním poradenstvím jako jeden ze základních kamenů ekologicky šetrného zemědělství.

Návod k použití

Provádění měření na poli

Optimalizace vysoce jakostního hnojení dusíkem k ozimé pšenici pomocí testeru „Hydro-N-Tester“

Dr. Georg Dersch
Spolkový úřad a centrum výzkumu pro zemědělství
Již několik let se YARA N-Tester používá jako jednoduchá a rychlá pomůcka pro stanovení množství hnojení dusíkem při sloupkování a metání u ozimé pšenice v Rakousku. Přitom se jedná o optický přístroj, který byl původně vyvinutý pod označením SPAD-502 firmou Minolta, který slouží pro nepřímé měření obsahu chlorofylu v listu. Obsah chlorofylu je v úzkém vztahu k obsahu dusíku, přičemž nedostatek dusíku se všeobecně projevuje světle zelenými listy. Princip měření N-Testeru spočívá na zeslabení světelných paprsků určité vlnové délky při prostupu listem. Velikost zeslabení světla 30 listů (minimální počet na základě rozmetání) uvádí  bezrozměrnou naměřenou hodnotu. Rozdílnost druhů vzhledem k zabarvení listu je zohledněna hodnotami korektur týkajících se jednotlivých druhů, které byly  stanoveny v rámci kontroly druhů. Z hodnoty opravené o hledisko odrůdy se pak odvozuje doporučení pro hnojení pro dané stádium vývoje (sloupkování, metání). Výnosnost a cíl produkce vzhledem k jakosti zatím nebyly  zohledňovány.
N-Tester rozeznává velice přesně různé stavy zásobení ozimé pšenice dusíkem, což bylo možno potvrdit pomocí  nádobových pokusů prováděných za standardizovaných podmínek. Je třeba brát v úvahu, že je možno do měření zahrnout pouze zdravé listy. Výsledek ovlivňuje i sucho. Při dlouhodobějším nedostatku vody (stres rostlin z nedostatku vody) jsou listy podstatně tmavší, takže je možno zjistit vyšší naměřené hodnoty. Proto doporučení obsahuje nižší množství hnojiva, které odráží nižší výnos, ale správnou tendenci.
Základem tabulek hnojení, které byly dosud k dispozici, jsou vegetační a výnosové podmínky z oblastí intenzivní zemědělské produkce v Německu, Které jsou orientované na vysokou úroveň výnosů. Pro rakouské poměry, především v suchých oblastech, jsou tato doporučení mnohem vyšší než běžné dávky dusíku. Systém hnojení pomocí N-Testeru byl tedy v uplynulých 3 letech přezkoumán v rámci společného projektu BFL ve Vídni a Bundesanstalt für Agrarbiologie /Spolkový ústav pro agrární biologii/ v Linci. Celkem bylo provedeno přes 30 pokusů v téměř všech relevantních oblastech s pěstováním pšenice.

Bylo dosaženo následujících výsledků:

 • Hodnoty dusíku obsaženého v půdě z různých stanovišť naměřené pomocí systému N-Testeru a vedou k diferenciaci celkového množství dusíku ve srovnání s metodou Nmin.
 • Podstatné zlepšení efektivity při hnojení dusíkem je dosahováno na stanovištích, na kterých je možno stanovit hodnotu dusíku obsaženého v půdě nebo jeho doplňování v průběhu vegetace jen velmi neurčitě.
 • První dávku dusíku na jaře je nutno stanovit jen velmi obezřetně, aby zůstal zachován prostor pro další dávky dusíku v průběhu vegetačního období. Systém N-Tester tak podstatně lépe zabezpečuje především kritérium kvality.


Ve srovnání s dosud používanými tabulkami N-Testeru uvádějí tabulky upravené na rakouské podmínky podstatně nižší doporučení dávek popř. tendenci pro nižší dávky. Pro dávku k metání jsou nyní k dispozici v závislosti na cíli produkce přesně dimenzovaná podstatně rozdílná doporučení.

Sloupkování (EC 30/32) Metání (EC 37/51)
Není diferenciace podle cíle produkce Potravinářská pšenice /jakostní pšenice/ (více než 14 % bílkovin při 6,5 t výnosu) Mahlweizen (über 12,5 % Protein bei etwa 8,5 t Ertrag) Mlýnská pšenice (více než 12,5 % proteinů při cca 8,5 t výnosu)
Naměřená hodnota kg N/ha Naměřená hodnota kg N/ha Naměřená hodnota kg N/ha
> 665 0 > 685 0 > 665 0
665 - 621 20 685 -651 20 665 - 643 30
620 - 593 30 650 - 616 30 642 - 626 30
592 - 566 40 615 - 581 40 625 - 609 40
565 - 536 50 580 - 542 50 608 - 591 50
535 - 510 60 < 542 60 590 - 573 60
< 510 70 572 - 555 70
< 555 80