Dusíkatá hnojiva a odvápnění – nejen cena čistých živin se počítá!

Dusíkatá hnojiva způsobují v důsledku svého složení většinou okyselení půdy, následkem čehož klesá její pH. Nízké hodnoty pH vedou k omezení zásobení rostlin hlavními živinami a podporují uvolňování těžkých kovů, které negativně ovlivňují růst rostlin. Z hlediska odvápnění existují mezi dusíkatými hnojivy značné rozdíly, což se pak zpětně odráží v potřebě přísunu vápníku.

Vzorec podle Sluijsmanse

Vědec Sluijsmans vyvinul postup, tzv. Sluijsmansův vzorec, pomocí kterého je možno vypočítat vliv aplikace hnojiv na odvápnění půdy. V důsledku toho závisí odvápnění půdy na působení jednotlivých živin v závislosti na druhu použitého hnojiva:  Dusíkatá hnojiva neobsahující žádné další živiny jako vápník (CaO) a/nebo hořčík, způsobují ve srovnání s hnojivy, které tyto látky obsahují, vyšší okyselení půdy. Další okyselení půdy způsobuje navíc síra a totéž platí i pro fosfor. Draslo pak působí svou pozitivní hodnotou CaO naopak proti okyselení půdy. 

Množství živin Odpovídá přísunu vápníku/-odvápnění
1 kg CaO 1,0 kg CaO
1 kg MgO 1,4 kg CaO
1 kg K2O 0,6 kg CaO
1 kg Na2O 0,9 kg CaO
1 kg SO3 -0,7 kg CaO
1 kg Cl -0,8 kg CaO
1 kg P2O5 -0,4 kg CaO
1 kg N -1,0 kg CaO (orná půda)
1 kg N -0,8 kg CaO (louky a pastviny)

To top

Tabulka: Úbytek vápníku u různých živin (negativní hodnoty znamenají odvápnění)

Dusíkatá hnojiva neobsahující žádné další živiny jako vápník (CaO) a/nebo hořčík, způsobují ve srovnání s hnojivy, které tyto látky obsahují, vyšší okyselení půdy. Další okyselení půdy způsobuje navíc síra a totéž platí i pro fosfor. Draslo pak působí svou pozitivní hodnotou CaO naopak proti okyselení půdy.

Odvápnění u různých dusíkatých hnojiv

Dusíkatá hnojiva, běžně používaná v zemědělství, se co do odvápnění značně liší. Forma dusíku obsaženého v hnojivu na odvápnění nemá žádný vliv, protože odvápnění je vždy vztaženo k jednotce čistého dusíku. Pokud hnojivo již obsahuje jako vedlejší složku vápenec (NAC 27 N), snižuje se pak jeho úbytek v půdě. Obsah síry jako vedlejší složky (síran amonný) odvápnění naproti tomu podstatně zvyšuje.

Hnojivo Obsah živin Odvápnění (kg CaO)
na 100 kg hnojiva je 100 kg N
KAS (NAC) 27 N + 12,5 CaO -13 -48
Močovina 46 N -46 -100
AHL 30 N -30 -100
ASU/SSA 21 N + 24 S -63 -300

Tabulka: Odvápnění u běžných dusíkatých hnojiv

Důsledek odvápnění pro praxi

Při sestavování kalkulace v rostlinné výrobě hrají značnou roli náklady na hnojiva. Pro její správnost se u různých hnojiv nesmí uvažovat pouze s cenou čistých živin, ale musí se počítat i s náklady na vyrovnání bilance vápníku.

Čím více vápna dusíkaté hnojivo půdě odebere, tím více vápníku se musí dodat, aby se zabránilo poklesu pH půdy. 1 kg CaO stojí cca 14 – 16 eurocentů – při hnojení kukuřice 400 kg močoviny/ha (184 kg N /ha) činí náklady na doplnění vápníků již 28 €/ha. Stejné množství čistých živin dodávaných do půdy formou NAC 27 N s sebou nese náklady na doplnění vápníku do půdy v hodnotě 14 €/ha. Už jen v důsledku tohoto vyrovnání poklesu obsahu vápníku v půdě může tedy 1 kg N dodávaného formou NAC 27 N stát o 8 centů víc než 1 kg N dodávaného formou močoviny – nehledě na jeho lepší účinek a snadnější rozmetání NAC.