Отговорна грижа

Отговорна грижа (Responsible Care®) представлява глобална доброволна инициатива на химичната промишленост, която води до непрекъснато подобряване на здравето, безопасността и околната среда, заедно с открита и прозрачна комуникация между заинтересованите страни.

Като организация, подписала Глобалната харта на Отговорна грижа, Бореалис е поела ангажимент да изпълни насоките на инициативата. Дружеството е създало политика на Отговорна грижа, която включва водещи принципи, подлежащи на изпълнение на групово равнище. От всички служители на Бореалис се очаква да прилагат тези принципи в ежедневната си работа, като се извършват редовни вътрешни одити за гарантиране на ефективно изпълнение.

Повече информация може да прочетете тук

Сертификати