Устойчиво развитие

Концепцията за устойчиво развитие описва използването на регенеративна система по такъв начин, че системата остава в рамките на основните си характеристики. Днес терминът се прилага също за продукти, бизнеса и икономиката и обществото. Икономиката, екологията и социалното са балансирани в съотношение едни към други.

Употребата на торове има много по-голямо въздействие върху жизнения цикъл в сравнение с повечето други промишлени продукти, тъй като селското стопанство влияе на всички сфери в природата. Важният въпрос, който трябва да се зададе е: Дали се прави по устойчив начин? Ние имаме цялостна гледна точка: Това е не само ефектът върху един хектар обработваема земя, което има значение, но и влиянието върху човечеството и природата в световен мащаб.

Устойчивото изхранване на световното население и същевременното опазване на околната среда е предизвикателство на бъдещето. Земеделието оказва влияние върху всички сфери на околната среда: въздух, вода, почва, флора и фауна. Особена отговорност на производител на минерални торове като Бореалис АГ се изразява не само във въздействието на продуктите върху околната среда, но и лесната приложимост на нашите продукти.   

Защитата на климата и сигурността на храните

48% от населението на света днес се изхранва благодарение на употребата на минерални торове. До 2030 г. глобалното търсене на житни култури ще се увеличи с още 50%. Тъй като наличните площи обработваема земя са ограничени, това допълнително търсене може да бъде задоволено само с интензивен и в същото време устойчив начин на производство. Постигането на чисто производство и  високи добиви в селското стопанство, това е целта на БОРЕАЛИС Л.А.Т. В завода за торове в Линц например вече се прилагат стандартите на утрешния ден, с ниски емисии от производството на азотни торове. Това щади климата и в същото време се изразходва по-малко енергия от фосилни източници. Ето защо нашите торове имат най-ниския екологичния отпечатък. Заради този „стандарт за нисък въглероден отпечатък” компанията бе отличена през 2009 г. с наградата на околната среда IRIS на провинция Горна Австрия.

N-Тестер

Добрата селскостопанска практика изисква да насърчаваме интензивното използване на съвременни методи и средства за точно определяне на нуждите от азот на отделните култури. N-тестерът и базираната на измерванията от тези тестове банка с данни дават на нашите клиенти ценна помощ при планирането на торенето.

Полеви тестове и консултантски услуги 

Чрез многобройните си контакти с практиката ние подкрепяме доброто използване на нашите продукти. Много полски опити, посещения на място, селскостопански изложения, но също така и 200 зимни презентации с местните фермери свидетелстват за ангажираността на БОРЕАЛИС Л.А.Т по отношение на устойчивостта. През 2011 г. отпразнувахме 70-годишнината си в Линц и това е само началото!