Отличени производствени мощности в Линц

Бореалис Агролинц Меламин ГмбХ, компанията-майка на БОРЕАЛИС Л.А.Т успя да намали емисиите на парникови газове от завода в Линц с почти 60% за периода 1990-2010 г. при леко увеличение на производството. Енергийната ефективност е увеличена в периода от 2001 до 2010 г. с близо 20%.
Поради международни ангажименти за намаляване на изменението на климата, емисиите на парникови газове в Австрия за периода 1990-2008 г. и 2012 г. трябва да се намалят с 13%. Австрийската стратегия за опазване на климата, приета през юни 2002 г. от Министерски Съвет, определя секторните цели и мерки за намаляване на емисиите. От Австрийската индустрия се очаква въпреки растежа в производството с повече от 1,0 милиона тона, емисиите на парникови газове да бъдат на нивата от 1990 г.

Райският газ обикновено се използва за медицински цели и в хранително-вкусовата промишленост, например като гориво за бита. Райският газ е напълно безвреден за хората при директно поглъщане. Той е също парников газ, чийто ефект е около 310 пъти по-силен от CO2.

Инвестиции в опазването на климата

Основната причина за това са инвестициите в областта на производството на азотна киселина. По време на процеса за производство на азотна киселина се образува азотен оксид като нежелан страничен продукт на окисляването. През 2003 г. Бореалис Агролинц Меламин ГмбХ инсталира в един от заводите си технологията Uhde, която е първа по рода си в инсталациите за азотна киселина. Тази технология доведе до намаляване на емисиите на двуазотен оксид с 99% и по-нататък до намаляване на емисиите на NOx от 90 PPM до приблизително нула. През 2009 г. беше инсталирана друга технология във втория завод за азотна киселина. Това доведе до намаляване на емисиите в това съоръжение с 98%.

Проектите бяха започнати доброволно и се поставиха нови стандарти за предотвратяване на замърсяването на въздуха от инсталациите за азотна киселина. Тези усилия бяха удостоени с Наградата на град Линц Linzer IRIS 2009.

Това са големи постижения в опазването на климата.