Ангажираност на Бореалис към етиката

Търговска дейност в съответствие с високи етични стандарти

Обвързаността на Бореалис с етичната търговска дейност е твърдо заложена в основните ценности на компанията

  • Отговорност
  • Уважение
  • Превъзходство
  • Пъргавина™ – които ръководят всички наши действия и начина, по който се провежда търговската ни дейност.

Бореалис е наясно с отговорността да уважава и насърчава ценностите на международната общност, в частност Всеобщата декларация за правата на човека и да поддържа международно признатите трудови стандарти в своите операции и вериги за доставки. Бореалис е изградила широка система за етично управление, която определя ясно стандартите и насоките. Тази система е насочена към предотвратяване на неприемливото поведение. Политиката на Бореалис за нулева толерантност към корупцията не позволява изключения и нарушенията могат да доведат до дисциплинарни мерки.

Ангажираността на Бореалис към етиката се простира извън работниците и служителите на компанията – всички представители, доставчици и дистрибутори на Бореалис също са задължени да спазват нейните етични принципи.

Етична политика

Разработена на базата на международни споразумения етичната политика на Бореалис залага минималните стандарти на поведение очаквано от персонала, доставчиците, дистрибуторите и останалите бизнес партньори. Политиката покрива широк обхват от въпроси, включително стандарти за правата на човека, справяне с конфликти на интереси, Избягване на подкупи, както и общите принципи на компанията в сферата на конкуренцията. Насоките са преведени на различни езици и могат да се свалят от уебсайта на Бореалис.

Посланици на етиката

За да се улесни и поддържа въвеждането и съзнанието за етичната политика на Бореалис, е създадена широка мрежа от посланици на етиката във всички географски райони на дейност на компанията, нейните търговски функции и представени култури. Тези посланици на етиката спомагат за изграждането и поддържането на високо съзнание за етика в компанията чрез провеждане на редовни обучения, работилници и кампании сред всички работници и служители, независимо от организационната роля на йерархическо ниво. Те подпомагат и подкрепят също така персонала при вземане на правилните решения при сблъскване с етични проблеми.

Механизъм за реагиране на оплаквания и жалби

Уведомленията за неетично поведение могат да бъдат отправяни по различни канали като например информиране на прекия ръководител в Бореалис и служителя отговорен за етиката в компанията. Линията за въпроси на Бореалис ‘Question Line’ е  сигнално средство достъпно чрез телефон или електронна поща, което предоставя на персонала и външните акционери напълно конфиденциален начин за регистриране на неетично поведение и/или поставяне на въпроси и споделяне на загриженост. Всеки получен сигнал се регистрира, оценява, документира и проучва преди предприемане на съответните действия.