UREA 46 N

Карбамидът е гранулиран азотен тор с бавно действие. При инкорпориране в почвата се избягват загубите от отделяне на газ при високи температури и влажност.С 46% съдържание на азот карбамидът е висококонцентриран и поради това е особено ефективен при внасяне. Използван правилно той е рентабилен и евтин източник на азот.
Начин на употреба: При всички култури и всички типове почви. Инкорпорирането повишава действието на карбамида.

UREA 46 N

 •                    
 • Размер на гранулата: 1,6-2,4 mm
 • Специфично тегло: 705 kg/m³
 • Произход:
  • Linz
Запитване за продукт

Преглед

 • В случай на обилни валежи скоро след приложение на азотни торове, хранителните вещества ще се измият ли от почвата?
 • Колко големи са загубите на азот, ако след приложение на Урея, не завали дъжд?
 • Кой азотен тор се препоръчва за късно торене на житни култури?
 • Коя азотна форма е най-подходяща за първото пролетно торене на житни култури?
 • Какъв период от време трябва да има между варуването и минералното азотно торене?
 • От къде мога да закупя торове на L.A.T?
В случай на обилни валежи скоро след приложение на азотни торове, хранителните вещества ще се измият ли от почвата?
В случай на обилни валежи от съществено значение са терена и сумата на валежите за единица време. Голямото количество на валежите за много кратко време ще доведе до ерозия на горния почвен слой на наклонените терени и по този начин може да доведе до загуба на хранителни вещества. При равни повърхности няма опасност от загуба на хранителни вещества дори и ако след торене падне дъжд.
Колко големи са загубите на азот, ако след приложение на Урея, не завали дъжд?
С помощта на ензима уреаза, уреята се превръща в амоний и по-късно в нитрат само в рамките на няколко дни. Превръщането в нитрат в топли и влажни почвени условия протича много по-бързо отколкото в суха и студена почва. Също така при тези процеси се образува газообразен амоняк, който може да се отдели във въздуха. Колкото по-дълго време отнема превръщането на амония в нитрат, толкова по-високи са загубите на азот, ако уреята не е инкорпорирана в почвата. Загубите могат да бъдат 15% или повече
Кой азотен тор се препоръчва за късно торене на житни култури?
По принцип, при късното торене се препоръчва да се използва бързо действащ нитратен азот под формата на КАН или да се използва урея. Много е важен и момента на приложение - от фаза поява на флагов лист до фаза средата на изкласяването. При късното прилагане на урея във фаза среда на изкласяването съдържанието на протеини се повлиява положително. В същото време приложението на КАН дори е по-ефективно от гледна точка за добива и съдържанието на протеини най-вече поради бързия ефект на нитратите. Но ако се цели само повишаване на съдържанието на протеини, се препоръчва торене с КАН точно преди началото на изкласяване.
Коя азотна форма е най-подходяща за първото пролетно торене на житни култури?
В началото на вегетацията е важно да се приложат бързо действащи, разтворими във вода торове. По това време, когато температурата на почвата все още е много ниска, за предпочитане е да се използва нитратен азот. Ефектът на уреята през този период е твърде късен и неконтролируем.
Какъв период от време трябва да има между варуването и минералното азотно торене?
По принцип, при всяко торене при стойности на рН над 9 се получава значителна загуба на газообразен азот. Калциевия карбонат има стойност на рН максимум 7.5, което прави възможно да се извърши торене след варуване без да има загуби на газообразен азот. Ако варуванетосе извършва с водоразтворима вар, тогава между това торене и азотното торене трябва да има поне една обработка на почвата или поне един валеж.
От къде мога да закупя торове на L.A.T?
L.A.T продуктите могат да бъдат закупени от нашите търговски партньори. Моля, обърнете се към вашия местен доставчик за L.A.T.