Основно торене на пшеницата

Нуждата на пшеницата от хранителни вещества, количество на хранителните вещества, действително извлечени от почвата и количество на хранителни вещества, внесено в почвата чрез обикновена технология (30 кг/дка NPK 15/15/15 и 27 кг/дка калциево-амониева селитра)

Торенето винаги е бил един от ключовите елементи в селското стопавство. Модерните сортове пшеница, които дават висок добив имат повишени изисквания спрямо технологията на отглеждане и реагират чувствително на торене. Висок добив и качествена продукция може да бъде постигнато само при подходящо торене!

От какво се нуждае пшеницата?

Специфичната нужда от хранителни вещества на пшеницата за формиране на 100 кг зърно и съответното количество вегетативна маса и коренова система е приблизително 2,7 кг N, 1,1 кг P2O5 и 1,8 кг K2O. В предвид тези цифри и естествената способност на почвата да осигури хранителни вещества, за 500 кг добив / дка са нужни около 13,5 кг N, 5,5 кг P2O5 и 9,0 кг K2O. Освен това растенията усвояват и 3 кг калций и 1,5-2,0 кг сяра. От микроелементите пшеницата се нуждае най-много от мед, манган и цинк. Тези цифри показват, че растенията използват голямо количество хранителни вещества, дори при формиране на среден добив. Това количеството  хранителни вещества трябва да е налично в почвата през съответния период и да бъде във форма, подходяща за усвояване по време на вегетация.

Защо минерални NP/NPK торове, а не само азот?

За оптималното развитие на пшеницата определено е нужно есенно основно NPK или NP торене. Фосфорът и калият са налични в почвата най-често под трудно усвоима форма за растенията (във вид на органични съединения или свързани с минералите в почвата), поради което е целесъобразно хранителните вещества да бъдат осигурени чрез минерални торове, които съдържат тези хранителни елементи във форма, незабавно достъпна за растенията. Фосфорът е важен не сам по себе си, но растенията могат да оползотворят азота само при достатъчна запасеност от фосфор. Поради тази причина е важно при есенното основно торене да се внася и достатъчно количество фосфор за постигане и поддържане на благоприятното съотношение на хранителните вещества. Особено важно е внасянето на фосфор в почви с ниско съдържание на хумус, тъй като фосфора в по-голямата част от тях се намира в органична форма, която не може да се усвои от растенията, докато минералните торове осигуряват фосфор, който веднага се усвоява. Калият има важна роля за студоустойчивостта на растенията, тъй като от многобройните му функции най-важна е тази на подобряването на водния режим на растенията и увеличаването на тяхната устойчивост на стрес и студ. 

За благоприятното развитие на пшеницата е нужно съотношение между азот и фосфор 2:1, което може да бъде постигнато с по-късното допълнително пролетно торене. В случай, че почвата е запасена в по-малка степен с фосфор и с по-голяма на калий, използването на NP торове би било икономично. При почви със средно или по-ниско съдържание на фосфор и калий непременно се препоръчва прилагането на NPK торове.

Какво трябва да се знае за азота?

Количеството на минералната тор трябва да се определи по-начин, при който внесеното в почвата количество азот да не надхвърля дозата от 4-5 кг на декар при даден състав на тора. Тази доза от азот осигурява първоначалното развитие на растенията, без да застрашава тяхното презимуване. Азотът е важен главно за изграждане на вегетативната маса на пшеницата, особено във фазата на братене и вретене. Образуването на зачатъка на класа обаче започва още във фазата на братенето, което означава, че количеството на очакваната реколта се решава още в този период. Хранителните вещества, необходими за развитието на класа, трябва да бъдат непрекъснато осигурявани, тъй като липсата на азот през фазата на братене трудно се набавя в по-късен етап. Обобщено казано се препоръчва внасянето на 3-5 кг азотен тор през есента, особено когато на полето се наблюдават голям брой остатъци от стъбла. Останалото количество се осигурява през пролетта, по-възможност разпределено на няколко пъти.

Нашата препоръка:

 

 

To top

Тип почва Основно торене Пролетно подхранване
Фаза братене Фаза вретенене Фаза изкласяване*
Почви с балансирано съдържание на хранителни вещества 30-35 кг/дка COMPLEX 15/15/15 15-18 кг/дка КАН 27 N 10-12 кг/дка КАН 27 N 6-8 кг/дка КАН 27 N
Почви добре запасени с калий 15-25 кг/дка COMPLEX 20/20; или 10-15 кг/дка MAP 12/52; или 10-20 кг/дка 15-18 кг/дка КАН 27 N 10-12 кг/дка КАН 27 N 6-8 кг/дка КАН 27 N

*В случай, че климатичните условия позволяват усвояването на тора.