Пшеница

Основното есенно подхранване при опитите с пшеница беше направено с универсалния комбиниран тор COMPLEX 15/15/15 + 7SO3 + Zn в доза 20 кг/дка. По този начин с внасянето на комбиниран тор растенията получиха основните хранителни елементи – азот, фосфор и калий плюс сяра и цинк, необходими за началните етапи от тяхното развитие. На парцел №3 внесохме предсеитбено само азотен тор – калциево амониев нитрат (NAC 27 N) в доза 11 кг/дка. Първото пролетно подхранване на целия опит беше направено с VARIO 23 N + 25SO3 в различни дози, а второто - с NAC 27 N.

Средни резултати от демонстрационните опити 2017 (резултатите в таблицата са дадени в т/ха)

Контрола – 290 кг/дка

Средните добиви от парцелите, на които беше направено предсеитбено торене с COMPLEX 15/15/15 + 7SO3 + Zn + различни дози азот при пролетното подхранване варират от 510 кг/дка до 550 кг/дка. Средният добив от парцел №3, който беше наторен само с азотен тор е 470 кг/дка (15 кг/дка чист азот).

За определяне на необходимостта от азот при двете пролетни подхранвания използвахме уреда N-Pilot. N-Pilot представлява безконтактен оптичен сензор, който измерва отражателната способност на растението и определя точно хранителния статус на културата чрез измерване на нивото на хлорофила и биомасата. N-Pilot дава незабавна препоръка за количеството азот, който е необходим да се внесе, за да задоволи потребностите на растението. Препоръката за количеството азот, която уреда N-Pilot даде е 6 кг азот/дка. На парцел №5 внесохме 3 кг по-малко от препоръчаното количество - 3 кг азот/дка, а на парцел №6 – 3 кг повече от препоръчаното количество - съответно 9 кг азот/дка. Ср. добив от парцел №4, на който беше внесено препоръчано от уреда N-Pilot количество азот - 6 кг/дка е – 530 кг/дка, като общото внесено количество чист азот за цялата вегетация е 15 кг/дка. При парцели №5, №6 и №7 съответно количеството чист азот е 13 кг/дка, 17 кг/дка и респективно 19 кг/дка.