Ценните хранителни вещества разпределени равномерно - база за висока печалба

Грешките при торене поради лоша настройка и поддръжка на тороразпръсквачката са все още често срещани в практиката. Неравномерно разпределените хранителни вещества имат отрицателно въздействие върху добива и качеството на продукцията, и прави прибирането на реколтата трудно.  За практичния фермер е важно да разбере факторите, които влияят на качеството на разпръскване, за да реагира на това при приложението на торовете.

Влияние на грешките при торене върху добива на житни култури

По принцип, грешката при разпръскване показва коефициентът на вариация (отклонение от средната стойност в %) на количеството разпръскана тор, извън рамките на работната ширина. Картината на разпръскване се приема като "много добра", ако грешката при разпръскването е под 10%, а като "добра", ако е под 15%. Грешки при разпръскване до 25% на практика не се виждат с невъоръжено око, но те вече са повлияли количеството на добива (Таблица 1).

Грешки при разпръскването % Добив dt/ha Загуба на добив dt/ha
0 83,7
10 83,3 - 0,4
20 82,0 - 1,7
30 79,9 - 3,8
50 73,2 - 10,5

Таблица 1: Загуба на добив при пшеницата в зависимост от грешки при разпръскването (28 опита, BASF Limburgerhof, 1986 - 1998)

Ако в площите се наблюдават значителни ивици в различен зелен цвят ("техническа ивичеста болест")  показва че грешката при разпръскване тук е 50% (фиг. 1 и 2). Резултат - загуба на добив от 100 кг/дка.